Dražobná vyhláška: Exekútorský úrad Prešov Mgr. Róbert Segľa-súdny exekútor, Baštová 44, Prešov vyhlasuje termín dražby nehnuteľnosti: dňa 20.06.2018 o 09.30 hod. Dražba sa uskutoční v priestoroch Exekútorského úradu, Baštová 44, Prešov.

Dražobná vyhláška

21.05.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        EXEKÚTORSKÝ ÚRAD PREŠOV
Mgr. Róbert Segľa - súdny exekútor, Baštová 44, 080 01 Prešov,
                      P.O.BOX 221, tel. 051/772 07 45                   
                                                                       EX-20/14
D R A Ž O B N Á  V Y H L Á Š K A
Exekútorský úrad Prešov
Mgr. Róbert Segľa-súdny exekútor, Baštová 44, Prešov vyhlasuje termín dražby nehnuteľnosti
dňa 20.06.2018 o 09.30 hod.
Dražba sa uskutoční v priestoroch Exekútorského úradu, Baštová 44, Prešov.
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na:
1/Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor
kat. úz. Prešov, LV č. 10993
stavby- bytový dom, súp. č. 4843, na parcele č. 9310/402
byt č. 3, vchod 40, 1. poschodie
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 69/6180
vlastník pod B31 - Závecký Jozef, nar. 19.12.1972, Prostejovská 40, 080 01 Prešov, SR, v podiele 1/2
2/Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor
kat. úz. Prešov, LV č. 12820
parcela registra "C" č. 9310/402- Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1149 m2
vlastník pod B18 - Závecký Jozef, nar. 19.12.1972, Prostejovská 40, 080 01 Prešov, SR, v podiele 69/12360
Znaleckým posudkom č. 73/2018 zo dňa 10.05.2018 znalca Ing. Dušana Kvasku bola všeobecná
hodnota dražených nehnuteľností určená na sumu 29.800,- €.
Najnižšie podanie podľa § 142 ods. 2 Ex.por. predstavuje sumu: 
29.800,- €
Výška zábezpeky predstavuje sumu 14.900,- €. 
Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: 
Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 20 dní, ktorá začína plýnúť odo dňa udelenia
príklepu, na účet súdneho exekútora vedený v Tatrabanke, a.s., pobočka Prešov, č.ú. IBAN SK14 1100 0000
0026 2972 8743 (VS: 201499).
Z exekučného spisu nie sú známe žiadne závady, ktoré vydražiteľ v zmysle ust. § 153 ods. 1 Ex.por. musí prevziať
bez započítania na najvyššie podanie.
Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku
dražby. 
Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností
na základe rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyššieho podania.
Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov
aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražbu a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude
prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu.
Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, že žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti, a upozorňujem ich,
že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho
podania.
Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby
uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na újmu
dobromyseľného vydražiteľa.
Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, ho môžu uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich
predkupné právo udelením príklepu zaniká.
Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční dňa 06.06.2018 o 10.00 hod. na dražených nehnuteľnostiach v Prešove.
Povinného vyzývam, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku.
POUČENIE: Proti dražobnej vyhláške nie je prípustný žiaden opravný prostriedok a ani námietky.
V Prešove dňa 11.05.2018
Mgr. Róbert Segľa
 súdny exekútor
 
Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu ceny určenej
znaleckým posudkom, a to vkladom alebo prevodom na účet exekútora vedený v Tatrabanke, a.s., pobočka
Prešov, č.ú. IBAN SK14 1100 0000 0026 2972 8743 (VS: 201499).
Dražiteľ je povinný sa preukázať: 
- dokladom totožnosti,
- v prípade zastupovania právnickej osoby sa vyžaduje výpis z obchodného registra a overená plná moc
podpísaná štatutárnym orgánom spoločnosti k zastupovaniu na dražbe,
- v prípade zastupovania fyzickej osoby - podnikateľa živnostenský list a overená plná moc k zastupovaniu na
dražbe,
- dokladom o úhrade dražobnej zábezpeky (potvrdením o vklade na účet)
Doručuje sa:
- v zmysle § 141 Ex. por.
Zároveň bola dražobná vyhláška v zmysle ust. § 141 ods 3 Ex.por. zaslaná ministerstvu na zverejnenie v Obchodnom vestníku.
 
Okrem toho sa dražobná vyhláška vyvesí na úradnej tabuli exekútora.
Vyvesené dňa 11.05.2018
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)