Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 7006/19, 7006/23 v k. ú. Prešov.Druh a počet kusov dreviny/drevín : 1 ks lipa malolistá (dvojkmeň ), 2 ks Javor poľný, 1ks hrab obyčajný ( dvojkmeň).Obvod/y/ kmeňa/ov : 115+111 cm, 134 cm, 121 cm, 70 + 125 cm.Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú : par. č. C-KN 7006/19, 7006/23 v k. ú. Prešov.

Informácia o začatí konania

25.05.2018 / Výrub drevín / krovia

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        M(67235(â29 
 
 
+ODYQi3UHãRY 3UHãRY 
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±??????????????????????????????? 
6SLVþOD a ä3/7960/2/2018/ Ba                        v 3UHãRYHGĖD: 23.05.2018 
 
IQIRUPiFLD o ]DþDWtNRQDQLD 
 
0HVWR3UHãRYDNRSUtVOXãQêRUJiQãWiWQHMVSUiY\YSUYRPVWXSQLYRYHFLDFKRFKUDQ\SUtURG\
a krajiny ćDOHMOHQ?VSUiYQ\RUJiQ? SRGĐD †StVPI]iNRQDþ=]R prechode 
QLHNWRUêFKS{VREQRVWt]RUJiQRYãWiWQHMVSUiY\QDREFH a † 69 ods.1 StVPGDf]iNRQDþ
543/2002 Z. z. o RFKUDQHSUtURG\ a krajiny v ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRYćDOHMOHQÄ]iNRQ³
informuje o ]DþDWt VSUiYQHKRNRQDQLDYRYHFLY\GDQLDV~KODVXQDYêUXEGUHYinyGUHYtQ 
QDV~NURPQRm pozemku. 
 
6WUXþQêRSLVSUHGPHWX konania. 
äLDGDWHĐ YODVWQtN VSUiYFD pozemku, parcely þ C-KN 7006/19, 7006/23 v N~3UH?RY. 
 
Druh a SRþHWNXVRYdreviny/GUHYtQ : 1 ks OLSDPDOROLVWi (dYRMNPHĖ ), 2 NV-DYRUSRĐQê 1ks 
KUDERE\þDMQê GYRMNPHĖ. 
 
Obvod/y/ NPHĖD/ov : 115+111 cm, 134 cm, 121 cm, 70 + 125 cm. 
 
Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/UDVW~par. þ C-KN 7006/19, 7006/23 v N~
3UH?RY. 
 
'{YRGYêUXEX: Dreviny ]DYDG]DM~ YRYêVWDYEHSO\QRYRGXD URGLQQêFKdomov. 
 
3RGĐD † RGV ]iNRQD VSUiYQ\ RUJiQ XUþXMH OHKRWX QD GRUXþHQLH StVRPQpKR DOHER
HOHNWURQLFNpKRSRWYUGHQLD]iXMPXE\"~?DVWQtNRPY WRPWRVSUiYQRPNRQDQtY ]P\VOH†
RGV]iNRQD? do 5 SUDFRYQêFKGQtRGRGD]YHUHMQHQLDtejto LQIRUPiFLH. 
 
7HUPtQ]YHUHMQHQLDRG25.05.2018 do 01.06.2018 
 
äLDGRVĢE\Ģ~þDVWQtNRPY WRPWRVSUiYQRPNRQDQtMHSRWUHEQpGRUXþLĢ 
3tVRPQHQDDGUHVX 0VÒ Y 3UHãRYH +ODYQi UHVS SURVWUHGQtFWYRP SRGDQLD
v Klientskom centre, JDUNRYiþ3UHãRY 
 
alebo elektronicky v V~ODGHV†RGV]iNRQDþ=ER VSUiYQRPNRQDQtVSUiYQ\
poriadok) v ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY 
     
    Ing. Stanislav Ondirko 
            YHG~FL odboru 
       dopravy a åLYRWQpKRSURVWUHGLD 
    
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)