Oznámenie o dražbe - Označenie predmetu dražby: súp. pol. 1 byt č. 38 na 7. poschodí v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostéjovská č. 93, Prešov, k.ú Prešov na parc. 9310/308 CKN a spoluvlastnlcky podiel60/2520 na spoločných častiach a zariadeniach domu, zapísaný na LV č. 10781 k.ú. Prešov, súp. pol. 2 spoluvlastnícky podlel 6012520 na pozemku - parc. 9310/308 CKN - zastavané plochy a nádvona o výmere 375m2, zaplsaný na LV č. 10954 k.ú. Prešov.

Oznámenie o dražbe

29.05.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Oznámenie o dražbe 
JUDr. JozefTarabčák, so sídlom Hlavná 13, Prešov, správca úpadcu František Bača, nar. 
30.51952, Prostejovská 6323/93,080 Prešov, v konani vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k. 
10dK §167o, ods. 1 ZKR č 712005 za primeraného použitia ZoDD č. 
52712002 Z.z .. spel\aženie majetku úpadcu formou dražby. 
Dražobník : JUDr. Jozef Tarabčák, Hlavná 
správca na základe uznesenia OS č k. 10dK zo 7.9.2017 
zverejnené v OV č. 17412017 12 9 2017 
Navrhovateľ dražby : 
Označenie dražby : 
M
iesto konania dražby : 
Dátum konania 
dražby : 
čas otvorenia dražby : 
Vstup na dražbu : 
JUDr. JozefTarabčák, Hlavná 13, Prešov 
správca úpadcu 
František Bača, nar. 30.5.1952. Prostejovská 6323193, 080 Prešov 
treba dražba 
kancelária 
správcu-Hlavná 13, 080 
hod 
Priebeh draž
by bude overovať : JUDr. Ján Marušin. notár, so sídlom Slovenská 69, 
080 Prešov 
Označenie predmetu dražby : 
súp. 
pol. byt č. 38 na 7. poschodí v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostéjovská č. 93, 

k.ú Prešov na parc. 9310/308 CKN a spoluvlastnlcky podiel60/2520 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu, zapísaný na LV č. 10781 k.ú. Prešov 
súp. pol. 2 spoluvlastnícky 
podlel6012520 na pozemku-parc. 9310/308 CKN-zastavané 
plochy a nádvona o výmere 
375m2, zaplsaný na LV č. 10954 k.ú. Prešov 
Majetok 
sa speňažuje ako celok 
Opis predmetu dražby : 
Ide o byt na 7 poschodí bytového domu súp č. 6323, na Prostejovskej ulici na sldlísku 111, 
katastrálne územ1e Prešov, postavený na parcele č. 9310/308. Bytový dom má 10 nadzemných podlažl 
a 1 samostatný vchod (vežiak). V prlzeml sa nachádzajú pivničné pnestory. spoločné priestory a 
zariadenia domu. 
Na každom ďalšom nadzemnom podlaží sa nachádza 6 bytov. Dom je zo panelovej 
konštrukčnej sústavy. Založený je na železobetónových základoch. Zvislé konštrukcie sú panelové, 
stropy železobetónové, str
echa plochá s PVC fóliou. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. 
Vnútorné úpravy povrchov spoločných priestorov sú z vápenných omietok. Vstupné dvere do bytového 
domu sú plastové s presklenlm. Vykurovanie bytového domu a ohrev teplej vody je z centrálnej 
kotolne. Elektroinštalácia 
íe a 220V. Dom má bleskozvod. Bytový dom je napojený na verejné 
rozvody inžinierskych sieti. vrátane 
káblovej televlzie. Rozvody jednotlivých stúpa~ek sú v šachtách. 
Rozvody telefónov a káblovej televízie sú v lištách z PVc. Jednotlivé podlažia sú komunikačne 
prepojené železobetónovým schodiskom a 2 výťahmi. Bytový dom bol v roku 2014 rekonštruovaný -
boli osadené nové plastové okná v spoločných priestoroch, nové vstupné plastové dvere, keramické 
dlažby v spoločných priestoroch, nové výťahy, nové inštalačné rozvody (vodovod, kanalizácia, plyn), 
nová strešná krytina s klampiarskymi konštrukciami a zateplenie fasády bytového domu. Bytový dom 
bol daný do 
užívania v roku 1977. 
Samotný ohodnocovaný byt bol postupne rekonštruovaný a modernizovaný -nové plastové 
okná. 
eiastoäle nové povrchové úpravy podláh, a stien, nové vybavenie kúpelne, wc (2011) a 
kuchyne 
(2012). Byt má panelové jadro so samostatnou kúpelňou a WC. V kúperni Je ocerová 
smaltovaná 
vaňa a keramické umývadlo s pákovym1 baténami, keramickY 
obklad stien a keramická dlažba. Vo WC je kombi záchodová misa a PVC podlaha. V kuchyni je 
plynovy sporák s elektrickou rúrou a digestorom, nerezovy drez s pákovou vodovodnou batériou a 
keramický obklad stien okolo kuchynskej hnky. V najväčšej izbe je plávajúca laminátová podlaha, v 
ostatných izbách, v kuchyni a v predsieni sú 
PVC podlahy. Byt má stierkové omietky. V byte je ústredné 
vykurovanie s 
panelovymi radiátormi. Plastové okná s horizontálnymi žalúziami sú orientované na 
juhozápad (2 Izby), resp. na severozápad 
(1 Izba a kuchyňa). V predsieni je vstavaná skril\a. 
Byt pozostáva z 3 izieb a prlslušenstva, ktoré tvori kuchyňa, predsiel\, kúpeľl\a, WC, a pivnica 
nachádzajúca 
sa v prízemí objektu, ktorej vymera je započítaná do vymery podlahovej plochy bytu. Byt 
nemá loggiu. 
Vypočltaná podlahová plocha bytu je 60,00 
2. 
Dispozičné riešenie bytu a jeho vybavenie 
je zrejmé aj zo schematického pôdorysu a z fotodokumentácie v prilohe znaleckého posudku. 
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach bytového domu a to v podiele 6012520. Byt je dobre udržiavaný a je v dobrom technickom 
stave. 
Práva a 
záväzky vlaznuce na predmete dražby : 
Podla LV č. 10781 k. ú. Prešov a LV č. 10954 k.ú. Prešov sú na predmete dražby evidované 
ťarchy -právo v prospech Všeobecnej úverovej banky -zmluva o zriadeni záložného práva č. 
Z 1488215, V 608512014 a na LV č. 10781 k.ú. Prešov aj záložné právo §15 ods. 1 zák. 182193 
Z.z. 
Cena predmetu dražby : 
NajnlUie podanie: 
Minimálne pri hodenie : 
Dražobná zábezpeka : 
70.200,00 € 
70.200,00€ 
€ 
7.000,00€ 
dražobnej zábezpeky : 
pričom cena nehnuteľnosti je určená ZP 
č. 50/2017 znalca Ing. Vladimlra vara, zaplsaný 
v zozname znalcov 
MS evidenčné čfslo 
znalca 913670 
s možnosťou zníženia o 5% (maximálne 3x 5% na 
najnižšie podanie 59.670,-
Na bankovy účet č.ú. SK12 1111 0000 v UniCredit Bank pob. Prešov, 
najneskôr v 
del\ pred dňom konania dražby. Dokladom o zloženi dražobnej zábezpeky je originál 
príkazu na úhradu 
vo vyške dražobnej zábezpeky, pričom suma musí byť pripísaná na účet dražobníka 
najneskôr 
del\ pred dňom konania dražby. Dražobnú zébezpeku nie je možné zložiť v hotovosti do 
pokladne ani iným spôsobom (platobnou kartou a šekom). 
lehota na zloženie dražobnej zábezpeky : najneskôr v deň pred dňom konania dražby 
Vrátenie 
dražobnej zábezpeky : do 5 pracovných dni po 
skončeni dražby. sa 
dražobná zábezpeka nevracia, ale sa započita na úhradu 
ceny dosiahnuteJ 
dražbou. 

úhrady ceny dosiahnutej vydraženfm : 
Najneskôr do 
10 dni odo dňa konama dražby na účet dražobníka 
Obhliadka predmetu dražby : 
dňa: 14.6.2018 o 15.30 hod. 
Dňa: 18.6.2018 o 15.30 hod. 
po dohode s dražobnikom, po 
oznémeni o záujme o obhliadku dražobnlkovi na elektronickú adresu 
tarabcak@centrum.
sk, v ktorom uvedie aj telefónne číslo na spätný kontakt alebo na 
č.t. 051n598331-2. 
Organizačné opatrenia dražby (§5, §20 ods. 2 zákona) : 
Účastníci dražby môžu byť iba osoby spfl'iajúce zákonné podmienky podra § 5 zákona č. 
52712002 o dobrovoľných dražbách, ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi : 
a) doklad totožnosti 
b) doklad o zloženi zábezpeky 
c) 
čestné prehlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle§ 20 ods. 2 zákona č. 527/2002 

o dobrovoľných dražbách 
d) ak ide o právnickú osobu-úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého vyplýva, kto je 
oprávnený konať v jej mene, nie starší ako jeden mesiac, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, 
výpis zo ZR. nie starší ako jeden mesiac 
e) v prípade zastúpenia splnomocnencom, špeciálne 
splnomocnenie s úradne overeným podpisom 
zastúpeného 
účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v 
mene zastúpeného na dražbe 
f) 
číslo účtu dražiteľa pre prlpad neúspešnosti v dražbe na vrátenie zloženej zábezpeky 
Zmarenie dražby : 
Neuhradenim ceny vydraženého predmetu dražby 
vydražiteľom v lehote určenej dražobnlkom 
po udelen i príklepu, dražobná zábezpeka zložená takýmto 
dražiteľom v celom rozsahu prepad á v 
prospech konkurznej podstaty 
ako zmluvná pokuta a nevracia sa. 
Nadobudnutie vlastnickeho práva k predmetu dražby : 
Vlastnlcke právo k predmetu dražby prechádza 
na vydražiteľa udelením priklepu po súčasnom 
riadnom uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník zabezpeči zápis vlastníckeho práva pre 
vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom. 
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: 
Dražobník odovzdá vydražite!ovi po úhrade ceny dosiahnutej vydražením osvedčený odpis 
notárskej zápisnice, záznam o odovzdaní predmetu dražby, a to najneskôr do 
desať (10) dní odo dl'ia 
úhrady celej ceny dosiahnutej vydražením, v sídle dražobníka 
Poučenie (pod ra § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 o dobrovol'ných dražbách) : 
1. V zmysle §92 ods. 6 ZKR, podľa ktorého sa primerane použije zák. 527/2002 o 
dobrovoľných dražbách, sa aj ust. §21 ods. 2 až 6 ZoOD použije primerane, preto ak sa 
spochybl'iuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ust. tohto zákona, iba oprávnená 
osoba, ktorá tvrdí, 
že tým bola dotknutá na svojich právach, môže požiadať súd, aby určil 
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatnl do 
troch mesiacov odo 
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so 
spáchaním trestného 
činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podra osobitného 
predpisu; v tomto prípade 
je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V 
prípade 
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 
2. 
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa predchádzajúceho bodu, je povinná oznámiť 
pri slušnej správe katastra nehnuternosti začatie súdneho konania. 
3. 
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, 
predchádzajúci vlastnlk a dotknutá osoba. 
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky priklepu zanikajú ku 
dňu priklepu. 
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo 
príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobnikom na tom istom 
mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dr
ažby, ako aj osoba, ktorá má k pre etu dražby iné 
ako vlas
tnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
V Prešove 14.5.2018 
JUDr. Jozef Tarabčé 
správca 
JUD<. TAAA&ek~ 
spravc• 
Hla.\'M 1~0800'1 p,.;.J~,~ 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)