Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Sabinovská párne č.d. 116 až 134, nepárne č.d. 91 až 163, č.d. 175, 125A, 121A; ul. Jánošíkova č.d. 3; ul. Jesenského č.d. 55, 57, 59, 62, 64 v termíne 8. jún 2018 od 07:10 h do 17:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

29.05.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                vo 
Váš list číslo/ zo dňa: 
Naše číslo 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
10/244644/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/21.05.2018 
10/244644/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
'· 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá 
sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. Sabinovská párne č.d. 116 až 134, nepárne č.d. 91 až 163, 
č.d. 175, 125A, 121A; ul. Jánošíkova č.d. 3; ul. Jesenského č.d. 55, 57, 59, 62, 64 
v termíne 
S. jún 2018 od 07:10 
h do 17:30 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanýmí 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke 
miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a podJ Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
~ 
"· (l.) 
; 
• 
~'' 
Člen O 
·o. 
inna gy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +42155 678-6516 
Poruchové linka VSO: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a. s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
Slovenská republika 
Spoločnoót JO zapi;ana v Obchod~om 
regist" Okresného >Údu l(ošJCe l, 
oddo~! Sa, vlc7b ;411/V 
IČO: 36 599 361] DIČ 2022082997 
:t DPH $[(2022082997 
Ehnl<ove ;poJ"'"" (,tibank Europe plc, 
pnbnCka zohran:óner banky. 
č_ jj 2008480108/8130 
'BA.~ l SK07 8130 OOOC 002G 0848 [J108 
8JC CITI Sl( BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)