Prerušenie distribúcie elektriny: čast mesta Prešov - ul. Sabinovská párne č.d. 116 až 134; ul. Jánošíkova nepárne č.d. 1 až 17, párne č.d. 2 až 18 v termíne 11. jún 2018 od 07:30 h do 17:10 hčasť mesta Prešov - ul. Sabinovská nepárne č.d. 91 až 163, č.d. 175, 125A, 121A; celá ul. Jesenského; ul. Mičurinova č.d. 6; ul. Jazdecká č.d. S, 7, 9. v termíne 11. jún 2018 od 07:20 h do 17:10 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

29.05.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                VID 
• 
• -.f: ' 
Váš list číslo/ zo dň<J: 
{\JaSe číslo: 
Vybavuje 
TelefOn/E-mail· 
Miesto/Dďtum 
Vážený zákazník, 
l 
6/251916/2018 
Linka VSO 
0850 123 312 
l<ošice/23.05.2018 
6/251916/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
čast mesta Prešov -ul. Sabinovská párne č.d. 116 až 134; ul. Jánošíkova nepárne 
č.d. 1 až 17, párne č.d. 2 až 18 
v 
termíne 
11. jún 2018 od 07:30 h do 
17:10 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na 
ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na V á s obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej 
odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom 
webovom sídle a pod.l. Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na 
nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného 
miesta bude dostávať e-mailom. 
Člen O 
·o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800 123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
VYchodoslovenska 
distribuf.ná, a.s. 
Mlynská 31. 042 91 Košice 
Slovenská republika 
SpoloCnoS(Jo zopísand v Obchodnom 
re~oslr1 Ok•eoneho 5ÚúU 1\0.ÍICť l. 
Gdd1el So, vloha 1411/V 
;(O-36 599 3blj DIČ 2022082997 
•,{:: DPH 51<2022(82997 
Bar~ove spoj~n' " C1t1b•nl< Europe plc, 
pcboC~a >ahran "
n "J ba~ky, 
f_ LÍ' 20(18480<08/8130 
l BAr, 51<07 8~30 GOGO G020 C848 Cnr,s 
BIC CITI Sl< BA 
VD 
Váš list éislo/zo dňa 
Naše čislo 
Vybvvuje 
Teiefón/F-mvil 
M1esto/D<itum 
Vážený zákazník, 
l 
12/251821/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/23.05.2018 
·.;':.·:··· 
12/251821/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Sabinovská nepárne č.d. 91 až 163, č.d. 175, 125A, 121A; 
celá 
ul. Jesenského; ul. Mičurinova č.d. 6; ul. Jazdecká č.d. S, 7, 9. 
v 
termíne 
11. jún 2018 od 07:20 h do 17:10 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej 
odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej 
odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom 
webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto. aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
Slovenská republika 
SpoloCnosť
1
e zap:soná v ObchoDnom 
rog,;t<l Okresného sudu l(oš,ce l 
odd1ol Sa, vloi<a 1411/V 
IČO 36 59'! 3ó1 l OIC 20220820::.97 
[DPH 51(2(22832997 
Bankove <poJonie CitEbanl< Europe plc, 
poboči<a zahfdnEr.eJ banky, 
č u 2C08438108181JO 
18At. 
51<0'18130 0000 0020 01)48 Gl85 
EIIC CITI S,( 5A 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)