Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Sabinovská párne č.d. 116 až 134, nepárne č.d. 147 až 163; ul. Jánošíkova č.d. 3; ul. Jesenského č.d. 55, 57, 59, 62, 62A, 64. v termíne 12. jún 2018 od 07:20 h do 17:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

29.05.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                VD 
Váš list čí s, o/zo dňa 
Naše číslo 
Vybavuje: 
T elefOn/E mail 
Miesto/OátJm· 
Vážený zákazník, 
l 
5/254621/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/24.05.2018 
5/254621/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. Sabinovská párne č.d. 116 až 134, nepárne č.d. 147 až 163; 
ul. Jánošíkova č.d. 3; ul. Jesenského č.d. 55, 57, 59, 62, 62A, 64. 
v termíne 
12. 
jún 2018 od 07:20 h do 17:30 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej 
obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom 
záujme. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
čtl:!n .. o_ 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +42155 678-6516 
Poruchová 
linka VSD: 
0800 123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s 
Mlynská 31. 042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spoločnosť)• npÓSO'l<i v OQ,hodno~' 
{~~"'" (lhe "n~~o oudu l(o;"• , 
od,loel So. vloZko 14111\1 
,čo 36 S99 361/ Or(· 2022082997 
l( DPH St<2022082997 
B•nkov<' spOJen,€ Cit1bonl< Europo plc, 
poboCi<a >ahran,CneJ bonky, 
c u 2008480108/8130 
l BAN 51(07 813G OCOO 0020 0848 GlOB 
BIC· CITI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)