Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sabinovská nepárne č.d. 14 7 až 163, ul. Jesenského č.d. 55, 57, 59, 62, 62A, 64 v termínoch 13. jún 2018 od 07:20 h do 17:30 h, 14. jún 2018 od 07:20 h do 17:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

29.05.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                vo 
Váš !:st číslo/,:u dňa 
Naše číslo 
Vyb<Jvuje: 
Te,efón/E-mail: 
Miesto/Dátvm 
Vážený zákazník, 
l 
4/258304/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/25.05.2018 
4/258304/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Sabinovská nepárne č.d. 14 7 až 163, ul. Jesenského č.d. 55, 
57, 
59, 62, 62A, 64 
v termínoch 
13. 
jún 2018 od 07:20 h do 17:30 h 
14. 
jún 2018 od 07:20 h do 17:30 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obcí. Udržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlívej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanýmí 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej 
odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená 
čo najskôr. Pokia l' to okolností umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD.Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen Q 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.sk l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt; 
Východoslovensl<<i 
distribučná, a.s 
Mlynská 31. 042 91J<ošice 
Slovenská republika 
Spolu<cosť)e >OpÍso~il v Obcho~nom 
 "e~;,," O"'"'~~ho >Udy l< u;,,. 1, 
aod•e: So, vloZ<O 1411/V 
•(O 36 599 3611 DIČ-202208?.997 
IČ Df'H. SI<2C220b2CJ'I7 
Bankové spoJ•"'" (;\,book Europe plc. 
pobo1ka zah<oniČMjbonky, 
. u' 200848010818130 
~A;'J 5>(07 8130 0000 8020 0848 0188 
BI(-GTI Sl( BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)