Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 9206/4 o výmere 122,5 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom zriadenia parkovacích miest v lokalite ul. Levočskej.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

01.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger




Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.1/2012, 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 4/2016 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 
9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA 
PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 9206/4 o výmere 122,5 m
2, 
zastavané plochy a 
nádvoria, zapísaného na LV 
č. 6492, k. ú. Prešov za účelom zriadenia parkovacích 
miest v lokalite 
ul. Levočskej. 
Záujemca je povinný 
predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 
080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. č. 11/2018" 
v termíne do 
16 dní odo 
dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta 
Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, 
t. j. 6,1 O €1m
2 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Zuzana Helou, 
č. tel.: 051/3100229). 
J-7, 
JUDr. Miros~ Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)