Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Ľudmila Makranská, narodená 10.04.1966, Mikuláš Eštočák, narodený 26.04.1976, Eva Eštočaková, narodená 29.09.1976, Tomáš Eštočák, narodený 05.08.1993, Michal Eštočák, narodený 08.05.1995, René Eštočák, narodený 02.06.2003, Samuel Eštočak, narodený 01.04.2014.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

01.06.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Vyvesené dna. 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej sprivt!'e"' tiA~ 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O 
ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
. .. 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
01.06.2018 trvalý pobyt 
Ľudmila Makranská, narodená 10.04.1966 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 01.06.2018 
ié-4tr . .L., 
... ~ YJ 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
"1-, 
. ·'!il 
'ľ i l 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej spmwyené dňa --~~~~--~----~
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti pod!' a § 7 ods~ l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
01.06.2018 trvalý pobyt 
Mikuláš Eštočák, narodený 26.04.1976 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 01.06.2018 
J 
-<·,··U· ·--. 
-~c....~ (....(.. J 
··············T····
···· 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca 
oddelenia klientskeho centra 
~fu~~ ~ 
M t k. . 
d p v db . . ~ . ľ 
es s y ura resov, o or vnutorneJ spraV~~n~ r na_"_ -------------~ 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ 
TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
01.06.2018 trvalý pobyt 
Eva Eštočaková, narodená 29.09.1976 
(meno. priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 01.06.2018 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej sprá"-"esenP. di\ a 
ohlasovňa pobytu 
, 
O ZNAMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti pod!' a§ 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
01.06.2018 trvalý pobyt 
Tomáš Eštočák, narodený 05.08.1993 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 01.06.2018 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej sp~ené dHa ____ _ 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O 
ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods_ l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a regjstri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
01.06.2018 trvalý pobyt 
Michal Eštočák, narodený 08.05.1995 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: O 1.06.2018 
l 
'/ 
____.1, ' .. ·· /1 
• ! _ _v L-'-(_ 
........................ ......................... . ................ /. ......... . 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
-,! 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej S~J'Ié dňa ___ _ 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
01.06.2018 trvalý pobyt 
René Eštočák, narodený 02.06.2003 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 01.06.2018 
Áú: (/~ 
............ : -/ .. 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej sprátylé \i!iJ 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
-~--------------
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti pod!' a § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
01.06.2018 trvalý pobyt 
Samuel Eštočak, narodený 01.04.2014 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 01.06.2018 
---------
l 
~Ú( (<1. 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra