Oznámenie o opakovanej dražbe: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 12695, Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, okres: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov. Miesto konania dražby: Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov- "Salónik 1." Dátum konania dražby: 29.06.2018.

Oznámenie o opakovanej dražbe

04.06.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        { 
.<";! 
:'}{.-
.:<z 
. ·--~' 
,-------------------~---------------------~··· ..... 
·-rvv._r;l1r~ŕ! <lHt~ 
......,---------
,,----.. 
~ 
l 
l 
i 
v ' " 
DRAZOBll/ii SPOLOCNOST, a.s. 
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 849 703 
zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 3070/B 
tel. č. 02/5949 0121 
zaujem@drazobnaspolocnost.sk 
v 
ZBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRA 
Zn . 143/2018 
ysle príslušných Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobnik oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zm 
ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/199 
a notárskej 
činnosti (Notársky poriadok) v zneni neskorších predpisov (ďalej len "zákon 
dražbách") 
zverejňuje na základe návrhu správcu úpadcu, v zmysle ustanovenia § 17 
2 Zb. o notároch 
o 
dobrovoľných 
a § 22 zákona 
o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe: 
A. 
Označenie dražobnika: Dražobná spoločnosť, a.s. 
Sídlo: Zelinárska 6, 821 08 Bratislava 
IČO: 35 849 703 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, VL č.: 307 O IB. 
Omačenie navrhovateľa: Mgr. Adrián Fabian, správca úpadcu: ROPO SK, s.r.o. "v kon 
Duchnovičovo námestie l, 080 Ol Prešov, IČO: 36504424 
kurze", 
so sídlom Sídlo navrhovateľa: Tkáčska 2, 080 O l Prešov 
Zapísaný: v zozname správcov MS SR pod č. S l 023 
B. 
Miesto konania dražby: Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 Ol Prešov-"Salónik 1." 
Dátum konania dražby: 29.06.2018 
Čas konania dražby: 15:20 hod. 
Dražba: Opakovaná dražba~ 4. kolo dražby 
C. 
Predmet Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 12695, Okr 
dražby: katastrálny odbor, okres: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov a to: esný 
úrad Prešov-
Pozemky-parcely registra "C": 
parcela č. 617116, výmera: 695 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
parcela č. 6171/7, výmera: 532m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
parcela 
č. 6171/8, výmera: 86m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
parcela 
č. 6171/10, výmera: ll87 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
Stavby: 
súpisné č. 11628, na parcele č. 6171/6, druh stavby: Budova zdravotnickeho a so 
popis stavby: CENTR.ZDR.SLUŽ.VITAL 
súpisné č. 11628, 
na parcele č. 6171/7, druh stavby: Budova zdravotníceho a so 
popis stavby: 
CENTRZDR.SLUŽ.VITAL 
ciálneho zariadenia, 
ciálneho zariadenia, 
najmä: plot, kopaná s prislušenstvom, ktoré nie 
je zapísané alebo sa nezapisuje na list vlastnictva a to 
stndňa, pripojka vodovodu, pripojka kanalizácie, prípojka plynu, pripojka elektrická , spevnená plocha a 
pod. 
Predmet dražb sa draží tak "ako sto· í a leží". 
l 
ÍSPOLOČN~. 
~· 
. 
!Predmet dražby sa draží v podiele 1/1. 
D. 
Opis Prevádzková budova s.č. 11628 na KN č. 6171/7 
predmetu Predmetom dražby je samostatne stojaca dvojpodlažná budova bez podzemného podlažia. Nachádza sa 
dražby: v priemyselnej zóne Mesta 
Prešov s napojením na ulicu Budovateľská. Budova je postavená na 
rovinatom pozemku v blízkosti vodného toku Torysa s 
možnosťou napojenia na všetky dostupné 
inžinierske siete ako 
je mestský vodovod, kanalizácia a rozvod plynu. Budova je na liste vlastníctva 
zapísaná ako budova pre zdravotníctvo a sociálne zariadenia. Využívanie budovy 
je úplne iné a jedná sa 
o prevádzkovú budovu, využívaná ako dielne a menšie kancelárske priestory na prízemí. 
V roku 2009 
bolo vydané stavebné povolenie na obnovu a nadstavu jestvujúcej budovy. Tieto práce na obnove a 
nadstavbe do 
dňa obhliadky nehnuteľnosti neboli dokončené. 
Hlavná budova je pôvodne jednopodlažná stavba bez podzemného podlažia. V dobe ohodnotenia je na 
pôvodnej budove 
nedokončená nadstavba s pristavbou. Nosné konštrukčné prvky sú vo vzdialenosti 
menšej ako 
l Om. Zvislý konštrukčný systém nadzemného podlažia betónový stípový montovaný 
systému Zipp. Opláštenie 
je z porobetónových panelov. Zvislá nosná konštrukcia prístavba a 
nadzemného podlažia 
je murovaná. Základy sú ako základové pásy s kompletnými izoláciami. Strešná 
konštrukcia nad druhým nadzemným podlažhn 
je riešená ako sedlová strecha z drevenej konštrukcie. 
Krytina strechy 
je riešená ako oceľová krytina "RUUKI-MONTERREY". Stropná konštrukcia 
nadzemného podlažia 
je riešená betónovými stropnými panelmi. Stropná konštrukcia IL Nadzemného 
podlažia tvorí konštrukcia krovu so zateplením a op!áštením zo sádrokartónových dosiek 
protipožiarných 
"RlGIPS RF". Prístavba k budove bude slúžiť ako schodisko k priestorom druhého 
nadzemného podlažia. 
Schody sú z prostého betónu. Z južnej strany je navrhnuté oceľové točivé 
schodisko, ktoré nie je zrealizované. Stropnú konštrukciu nad rr. nadzemným podlažím je navrhovaná 
zatepliť tepelnoizolačnými dosktuni " INSOVER UNIROLL". Celý objekt je zateplený kontaktným 
zatepľovacím systémom na báze polystyrénu hr. l OO=. Vnútorné priečky sú murované v I. NP aj v 
rr.NP. V nadstavbe nie sú dokončené vnútorné omietky. Vnútorné povrchy L nadzemného podlažia sú 
hladké omietky. 
Podlahy vo vnútorných priestoroch sú na prízemí v dielňach betónové a v spoločných 
priestoroch sú podlahy z keramickej dražby a z PVC. V rr. NP budú podlahy po dokončení plávajúce 
laminátové, v sociálnych priestoroch budú podlahy z keramickej dlažby. 
Okná sú v celom objekte nové 
drevené zdvojené -europrofily zasklené izolačným dvojsklom. Vnútorné dvere sú drevené osadené v 
oceľových zárubniach a v II. NP budú dvere drevené osadené v drevených zárubniach. Vykurovanie v 
celom objekte 
je ústredné napojené na centrálny zdroj tepla. Kotol ústredriého vykurovania je osadený v 
LNP ako plynový kotol. Na prízemí 
je funkčné ústredné vykurovanie s osadenými radiátormi. Na 
poschodí sú len rozvody vykurovania. Elektroinštalácia je v celej budove svetelná a v časti prizemie aj 
motorická. V celej budove je rozvod teplej a studenej vody z centrálneho zdroja. Kanalizácia zo 
sociálnych zariadeni osobitne pre mužov a ženy 
je odvedená do mestskej kanalizačnej siete. Na každom 
poschodi boli sociálne zariadenia pre mužov a ženy. Sociálne zariadenia 
na poschodí nie sú dokončené. 
Objekt je napojený na mestský rozvod vodovodu a plynu. 
Budova bola daná do uživanía 
podľa predloženého potvrdenia v roku I 980. V čase obhliadky bola 
nedokončená nadstavba a pristavba k pôvodnej budove, ktorá začala na základe stavebného povolenia v 
roku 
2009. Životnosť stavby bola stanovená na 80 rokov. 
Oceľová hala na KN č. 617116 
Oceľová hala je postavená vedľa prevádzkovej stavby. Hala je postavená na rovinatom pozemku. 
Oceľová hala je bez opláštenia a je zhotovená z oceľových stÍpov a prievlakov profllu I 500 a I 400. 
Stropná konštrukcia je vytvorená z oceľových trapézových plechov vyspádovaná do stredu. Podlaha je 
hrubá betónová. Odkanalizovaná. V objekte hala je len rozvod elektrickej energie. 
Príslušenstvo: 
Plot -oplotenie areálu firmy plotom z vlnitého plechu. 
Kopaná 
studňa. 
Pripojka vodovodu -napojenie objektu na mestský rozvod vodovodu. 
Prípojka kanalizácie-napojenie objektu na mestský rozvod kanalizácie. 
Pripojka plynu-napojenie objektu na mestský rozvod plynu. 
Prípojka elektrická. 
Spevnená plocha. 
Prevádzková budova a oceľový sklad sklady sa a nachádza v katastrálnom území mesta Prešov v 
priemyselnej zóne mesta prístupne z ulice 
Budovateľská. Objekt je s dobrou dostupnosťou do centra 
mesta. Budova 
je prístupný s miestnej komunikácie, postavená na rovinatom pozemku s možnosťou 
n~j)Ojenie na všetky inžinierske siete. V okolí sa nachádza zástavba priemyselnými budovami s 
2 
prevádzkou bez negatívneho vplyvu na okolie. Dostupnosť k základnej občianskej vybavenosti je do l 
km. Vzdialenosť do centra krajského mesta Prešov je do 5 min. autom alebo mestskou hromadnou 
dopravou do 
15 min. Orientácia hlavných miestnosti budovy je na juh a východ. Stavba je zaťažená 
zvýšenou prašnosťou a hlučnosťou z dopravy, vzhľadom na umiestnenie miestnosti. 
Nehnuteľnosť svo jún stavebno-technickým prevedenún je uspôsobená na účel, na ktorý je v skutočnosti 
využívaná a na aký účel bola projektovaná. 
Prevádzková budova je vlastníkom využívaná. Prízemie je rozdelené na skladovacie priestory, dielne a 
menšie kancelárske priestory. Druhé nadzemné podlažie bude 
po dokončení využívané ako kancelárske 
priestory s menším bytom. 
Pozemky: 
Jedná sa o rovinatý pozemok umiestnený v zastavanom území mesta Prešov v priemyselnej zóne. 
Pozemok je vytvorený štyrmi parcelami. Pozemok je v celom rozsahu oplotený a má možnosť napojenia 
na všetky dostupné inžinierske siete. 
Práva a záväzky 
viaznuce na 
predmete dražb: Nižšie uvedené záložné 
práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným 
spôsobom, v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku 
v dražbe zanikajú a vydražitel' nadobudne predmet dražby nezaťažený právami 
a záväzkami z týchto záložných práv: 
F 
V 6443/2009-Zmluva o zriadeni záložného práva č.000033A/CORP/09/141 pre UniCredit Bank 
Slovakia,a.s., Šancová l/A,813 
33 Bratislava /00686930/ na parc.KN C 
6171/6,6171/7,6171/8,6171/10 a stavba-centr.zdr.služ.Vital 
čs 11628 na parc.KN C 6171/6 a 
KN 
C 6171/7; 
V 5406/2010-Zmluva o zriadení záložného práva č.000027A/CORP/IO/l4! pre Blackside, a.s. 
/4819!515/ Plynárenská 7/A, Bratislava na parc.KN C 6171/6,617117,6171/8,6171/10 a stavba
centr.zdrav.služba Vital 
čs 11628 na parc.KN C 617116,617117; 
Z 5571/2017-zmluva o postúpení 
pohľadávky zo dňa 22.8.2017-5987/17 
V 6!04/2011-Zmluva o zriadení záložného práva č.000027E/CORP/I0/141 pre Blackside, a.s. 
/48191515/ Plynárenská 7/A, Bratislava na parc.KN C 
6!7116,6171/7,617118,6!71110 a stavba
centr.zdr.služ.Vital čs l!628 na parc.KN C 6171/6 a KN C 6171/7; 
Z 5571/2017-zmluva o postúpení 
pohľadávky zo dňa 22.8.2017-5987/17 
Spôsob stanovenia ceny Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 25/2018 zo dňa 
predmet dražby: 06.02.2018, ktorý vypracoval znalec Ing. Milan Vinkler zapísaný v zozname znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky 
v 
odbore Stavebníctvo, odvetvie 
Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľnosti, 
evidenčné čislo znalca 913775. 
Hodnota predmetu: 
576.000,-EUR 
G. 
Najnižšie podanie: 300.000,-EUR 
Minimálne prihodenie: 500,-EUR 
H. 
Dražobná zábezpeka: 20.000,-EUR 
Spôsob zloženia 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. 
dražobnej zábezpeky: SK7111110000006619894009, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 
a.s. s 
variabilným symbolom 1432018 
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby. 
3. Banková záruka. 
4. Notárska úschova. 
latobnou kartou ani šekom. 
3 
Doklad preukazujúci l. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. 
zloženie dražobnej 
Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka 
zábezpeky: 
pripísaná na účet dražobníka, 
2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 
4. Originál alebo overenú kópin dokladu preukazuiúceho notársku úschovu. 
Lehota na zloženie Do otvorenia dražby. 
dražobnej 
zábe"Jlel<y: 
Vrátenie dražobnej Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet 
zábezpeky: účastníka dražby. 
CH. 
Spôsob úhrady Vydražíte!' je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydraženlm v hotovosti do pokladne dražobnika 
ceny dosiahnutej alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na 
účet dražobníka č. 
vydraženirn: SK7111110000006619894009, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. s 
I variabilným symbolom 
1432018 a to do 15 dní odo dňa dražby, v prípade že suma dosiahnutá 
lvydraženlm presiahne 6.640 eur , v opačnom prípade hneď po ukončeni dražby. 
Obhliadka predmetu 
1.termín -12.06.2018, 11:00 hod. 
dražby: 
Organizačné 
opatrenia: 
J 
Nadobudnutie 
vlastníckeho 
práva 
k predmetu 
dražby: 
Podmienky 
odovzdania 
predmetu 
dražby: 
K. 
2.termín-21.06.2018, 11:00 hod. 
Záujemcovia 
o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konanirn obhliadky na tel. č.: 
02/5949 0!26, Po-Pi, 8:00-16:00 hod. V zmysle§ !2 ods. 2 a§ 13 zákona č. 527/2002 Z.z. 
o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný 
umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených terminoch. 
Ak uhradil vydražíte!' cenu dosiahnutú vydraženirn v ustanovenej lehote, prechádza na neho 
vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelenirn príklepu; 
to neplatí, ak je 
vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa 
osobitného predpisu, ak v čase priklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobnik vydá bez 
zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie 
o vydraženi predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska 
zápisnica vydá dražobnik 
vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. 
I. 
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá 
dražobnik bez 
zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú 
vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva 
vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. 
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať 
predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia 
totožností 
vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobnik je povinný na mieste spísať zápisnicu 
o odovzdani predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdauí predmetu dražby podpíše predchádzajúci 
vlastník predmetu dražby, 
vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane 
predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane 
vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne 
zápisnicu 
podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vymačí v zápisnici a zápisnica sa 
považuje za odovzdanú 
aj tejto osobe. 
3. Všetky náklady spojené s odovzdanlm a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto 
povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil 
predchádzajúci vlastnik, 
majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá 
ich postihla. 
4. 
Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškan.ím 
s odovzdanlm predmetu dražby. 
Poučenie podľa 
§21 ods. 2 až 6 
zákona 
527/2002 Z.z. 
o dobrovoľných 
dražbách: 
I. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy, alebo ak boli porušené 
ustanovenia zákona o 
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá 
na svojich právach, 
požiadať, súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia 
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody 
neplatnosti dražby súvisia so spáchanlm trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo 
bytu, v ktorom má 
l'_redchádzaiúci vlastník predmetu dražby_ v čase _priklepu hlásel1ý _trvalý_ 
4 
Y. 
:a 
L 
pobyt podľa zákona č. 25311998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky 
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade 
je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej 
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu l. písmena K tohto oznámenia o dražbe, je 
povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu. katastrálnemu odboru začatie súdneho 
konania. 
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu l. písmena K tohto 
oznámenia o dražbe, sú 
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník 
a dotknutá osoba 
podľa bodu 2. písmena K tohto oznámenia o dražbe. 
4. Ak súd urči dražbu za neplatnú, účinky prík:lepu zanikajú ku dňu prík:lepu. 
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo 
príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobnikom na tom 
istom mieste alebo 
ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má 
k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, 
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
Meno a priezvisko notára: JUDr. Martina Mižiková 
Sídlo: 
Námestie 
osloboditeľov 20, 040 O l Košice 
Za dražobníka: 
VB 
. 1 dň so s . t?'vc 
rat1s ave, a ....... ~ .. 
Pečiatka: 
-'··················
···········4 ............. . 
JUDr. Martin Hatara 
Funkcia: prokurista 
Dražobná 
spoločnosť, a.s. 
5 
----~--------
Za navrhovateľa: 
V Bratislave, dňa .4.!? /_J" · /rj 
Pečiatka: j 
/t 
'/ 
' / / 
Podpis: ................................................ . 
Mgr. Ad 1án Fabian 
Funkcia: správca úpadcu 
ROPO SK, s.r.o. "v konkurze" 
OSVEDČENIE 
o pravosti podpisu 
Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Mgr. Adrián Fabian, dátum 
narodeni 
>ytorn .torého(ej) totožnosť som zistil( a) 
zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti -úradný doklad: Občiansky preukaz, 
séria a/alebo 
číslo '(áľpodpis na listine uznal( a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených 
podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 417438/2018. 
Prešov dňa 28.5.2018 
U pozorn enie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
N otárskeho poriadku) 
zan a Matij ov á 
pracov 
· ka poverená noť om 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)