Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 14308/8 o výmere 24 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom inštalácie sezónnej terasy pri prevádzke COFFE BAR RIVIERA v lokalite ul. Vihorlatská.

13.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)