Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 14308/8 o výmere 24 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom inštalácie sezónnej terasy pri prevádzke COFFE BAR RIVIERA v lokalite ul. Vihorlatská.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

13.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.1/2012, 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Prešov č. 4/2016 
zverejňuje 
podľa 
ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a 
doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 14308/8 o výmere 24 m2, 
ostatná plocha, zapísaného 
na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom inštalácie sezónnej terasy pri prevádzke 
COFFE BAR RIVIERA v lokalite 
ul. Vihorlatská 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, 
Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 15/2018" 
v termíne do 
16 dní odo 
dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a 
nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, t.j. 4,40 €1m
2 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Zuzana He lou, č. tel.: 051/31 00229). 
/7 
JUDr.-;;:;:) Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)