Kolaudačné rozhodnutie: "Dial'nica Dl Svinia- Prešov, západ- dobudovanie križovatky Prešovzápad". Stavebné objekty: SO 103-00.2 Mimoúrovňová križovatka Svinia, úprava cesty 1/18, - SO 102 - 00 Úprava cesty 1/18 s okružnou križovatkou -vetva č. 5, - SO 107- 00 Vetva č. 3 križovatky Prešov západ.

Kolaudačné rozhodnutie

12.06.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Námestie mieru 3, 
080 Ol Prešov 
Číslo spisu: OU-PO-OCDPK-2018/022828-03 V Prešove: 05.06.2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
v ' 
KOLAUDACNE ROZHODNUTIE 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný 
úrad pre cesty l. triedy podľa§ 3a ods. 2 zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 135/1961 Zb.") v spojení s § 120 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 5011976 Zb.") a podľa podľa§ 4 ods. l zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
podľa § 46 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon 
č. 7111967 Zb.") 
vydáva rozhodnutie na stavbu "Dial'nica Dl Svinia-Prešov, západ-dobudovanie križovatky Prešov
západ", ktorým 
povoľuje užívanie stavby, resp. stavebných objektov 
podľa § 82 ods. l zákona č. 5011976 Zb. 
stavebné objekty: 
SO 103-00.2 Mimoúrovňová križovatka Svinia, úprava cesty 1/18 -SO 102 -OO Úprava cesty 1/18 s okružnou križovatkou -vetva č. S 
-SO 107-OO Vetva č. 3 križovatky Prešov západ 
Objekty sú umiestnené : 
v 
katastrálnom území: 
v okrese: Prešov 
Prešov 
Prešovský kraj: 
Stavebné objekty. sa povoľujú ako trvalé 
dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
Pre užívanie stavebných objektov uvedených pod bodom I. špeciálny stavebný úrad podl'a 
§ 82 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. a § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. určuje tieto podmienky: 
l. Stavebné objekty je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím. 
2. Pri prevádzkovaní uvedených objektov v rámci stavby musia byť dodržané platné predpisy 
' a príslušné technické normy tak, aby bola 
zabezpečená ochrana verejných záujmov, ochrana 
životného prostredia, ochrana života a zdravia 
ľudí, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 
3. 
Akékoľvek zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení 
obvodnému úradu dopravy v sídle kraja, ktorý o nich rozhodne podľa § 85 zákona č. 5011976 Zb .. 
4. Vlastník stavby je povinný udržiavať ju v dobrom technickom stave, aby nedochádzalo k jej 
znehodnoteniu, vrátane letnej a zimnej údržby. 
Telefón 
051/7082337 
Fax 
051/7082222 
E-mail 
vladimir.maco1"1lminv.sk 
Internet 
www.minv .sk 
IČO 
00151866 
5., Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas 
jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdatel'ovi a pri odstránení 
stavby stavebnému úradu. 
Na ústnom prerokovaní žiadosti spojenom s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 
29.05.2018 neboli podané námietky účastníkov konania, preto o nich nebolo potrebné rozhodnúť. 
Pred ústnym pojednávaním boli okresnému úradu -OCDPK v stanovenej lehote doručené 
nasledujúce pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov: 
Krajský pamiatkový úrad, 
Prešov-súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia 
Odôvodnenie: 
Stave pník-NDS a.s. Bratislava (ďalej len "stavebník") podal dňa l 0.11.2017 návrh na kolaudáciu 
stavby 
"Dial'nica Dl Svinia-Prešov západ, dobudovanie križovatky Prešov západ", 
stavebné objekty:. 
-SO 103-00.2 Mimoúrovňová križovatka Svinia, úprava cesty 1/18 
-SO 102-OO Úprava cesty 1/18 s okružnou križovatkou-vetva č.S 
-SO 107-OO Vetva č. 3 križovatky Prešov západ 
Uvedené objekty boli realizované v zmysle stavebného povolenia KÚ OCDPK č 2007/01306-03 
zo dňa 10.10.2007, 2007/00865-03 zo dňa 13.07.2007 a zmeny stavebného povolenia č. 
9/2011/01847-05 zo dňa 17.06.2011, 9/2011/01846-05 zo dňa 17.06.2011 vydaných KU 
OCDPK v Prešove. 
Na uvedené objekty boli vydané rozhodnutia o predčasnom užívaní č.9/2013/00784/14 zo dňa 
10.04.2013 vydaným Obv. úradom OCDPK Prešov a KÚ OCDPK v Prešove č. 9/2010/22217-
002 
zo dňa 14.6.2010 
Okresný 
úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podl'a § 80 ods. l 
stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznámil listom 
č. OÚ-PO-OCDPK-2018/022828-02 zo 
dňa 09.05.2018 začatie kolaudačného konania stavby všetkým známym účastníkom a dotknutým 
orgánom a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo 29.05.2018 
na NOS a.s. IO Prešov, Námestie mládeže 3, 080 OJ Prešov. Tunajší špeciálny stavebný úrad podl'a § 80 
ods. 2 stavebného zákona upozornil všetkých známych účastníkov konania, dotknuté orgány a iné 
organizácie, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Na miestnom šetrení, ktoré sa konalo dňa 29.05.2018 neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Nakol'ko stavba 
je užívania schopná jej užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie l'udí a užívaním 
stavby nie 
je ohrozený verejný záujem, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií na základe žiadosti stavebníka a 
so súhlasom dotknutých účastníkov konania vydal 
rozhodnutie kolaudácií predmetných stavebných objektov. 
Na základe uvedeného 
Okresný úrad -OCDPK rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 
2 
Vydanie kolaudačného rozhodnutia je spoplatnené podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Stavebník 
je podľa ustanovenia§ 4 odst. l písm. a) 
zákon'a NR SR 
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, oslobodený od 
platenia správnych poplatkov. 
Po u č enie: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto 
rozhodnutia podl'a § 
53 a§ 54 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na 
Okresný úrad 
Prešov -OCDPK, Námestie mieru č. 3, 080 Ol Prešov. 
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom. 
3 
' 
il '//! '\._// 
Ing. František Vaško 
vedúci odboru 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada mesto Prešov, aby 
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesilo na úradnej tabuli mesta a mestských častí na dobu 15 dní. Po 
uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Prešov, odbor 
cestn'l.i dopravy a pozemných komunikácií s vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame 
o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej 
tlači. 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky : 
Dátum vyvesenia : .... ~ ~ Š 
odtlačok pečiatky podpis ''•"'.5 
1 
O \RE OV 
· Mes~~~~r!l 
Hl . . . 
šwm~v· 
-1-
Rozhodnutie sa doručí: 
!•. NDS as., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava Dátum zvesenia : 
odtlačok pečiatky, podpis 
2. NDS a.s., IO Prešov, Námestie mládeže 3, 080 Ol Prešov 
3. SSC, IVSC, Kasárenské nám. 4, 040 Ol Košice 
4. Mesto Prešov, v zastúpení primátorom mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
S. Mestský úrad Prešov, OHAM, oddelenie dopravy, Jarková 26, 080 Ol Prešov 
6. Dopravoprojekt a.s., stredisko Prešov, Jarkova, Prešov 
7. verejnou vyhláškou ostatní účastníci 
Na vedomie dotknuté orgány: 
8. OÚ Prešov, odbor och. prírody a krajiny, Nám. mieru 2, 080 Ol Prešov 
9. SVP, Odštepný závod Košice, Správa Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 
Košice 
IO. OÚ Prešov, odbor pozemkový, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
ll. OÚ Prešov, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Nám. mieru 3, Prešov 
1'2. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 040 Ol Košice 
13. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
14. Východoslovenská 
distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
IS. 
SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
16. 
SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
17. VVS, a. s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
18. KR PZ SR, KDI v Prešove, Pionierska 33, 080 OS Prešov 
19. SPF Bratislava, Regionálny odbor, Keratsínske nám. l, 080 Ol Prešov 
20. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná liS, 080 Ol Prešov 
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva MDPT SR, Štefánikova 50/A, 040 Ol Košice 
22. 
OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
23. MO SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A, Košice 
24. 
MO SR, Odbor infraštruktúry a ochrany ŽP, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
4 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)