Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 14792/12 o výmere 164m2, zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parc.č. KNC 14792/34 o výmere 49m2, ostatná plocha a pozemku parc.č.KNC 14792/35 o výmere 68m2, ostatná plocha, k.ú. Prešov zapísaného na LV č. 6492 za účelom rozšírenia záhrady a vysporiadania časti pozemku pod existujúcou stavbou rodinného domu.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

11.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V 
zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta 
Prešov 
v 
znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č. 6/2013 a všeobecne 
záväzného nariadenia mesta prešov 
č. 4/2016 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-pozemku parc. č. KNC 14792/12 o výmere 164m
2, 
zastavaná plocha a nádvorie,, 
pozemku 
parc.č. KNC 14792/34 o výmere 49m
2, 
ostatná plocha a pozemku parc.č. 
KNC 14792/35 o výmere 68m
2, 
ostatná plocha, k. ú. Prešov zapísaného na LV č. 
6492 za účelom rozšírenia záhrady a vysporiadania časti pozemku 
pod existujúcou 
stavbou rodinného domu. 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 13/2018" 
v termíne do 
16 dni odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN 
mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta 
Prešov v znení neskorších predpisov, t. j. 4,40 €1m
2. 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Zuzana Helou, 
č. tel.: 051/3100229). 
/) 
·· •..... -~ 
JUDr. Miroslav .Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)