Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 14792/12 o výmere 164m2, zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parc.č. KNC 14792/34 o výmere 49m2, ostatná plocha a pozemku parc.č.KNC 14792/35 o výmere 68m2, ostatná plocha, k.ú. Prešov zapísaného na LV č. 6492 za účelom rozšírenia záhrady a vysporiadania časti pozemku pod existujúcou stavbou rodinného domu.

11.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)