Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mariana Kovačičová, naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Image media, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Námestie mieru 1, 080 01 Prešov, INEXTER PO s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Sabinovská 87, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 101096270/2018 
Dátum: 05.06.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Mariana Kovačičová Naposledy sídlo/pobyt:, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100966080/2018 zo dňa 16.05.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov, 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol 
Prešov. z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100966080/2018 zo dňa 16.05.2018 verejnou vyhláškou podla§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznamenia na Daňovom úrade Prešov . Hviezdoslavova 7, 080 Ol Preiov. \' __ kancelárii č" 214 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
o~.? ... ~ ............... . 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
wr:~;,S ?~ f~\ _:?: , ".-J) v 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: · ·ll;a;:"/;' č. ·it 080 O l P R E S o V 
Táto vyhláška bola vyvesená .......................................... :L ............................................ . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ 
do .................................. . 
' 
. 
. 
. 
Číslo: I O ll 03572/2018 
Dátum: 05.06.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Image media, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Námestie mieru l, 080 O l 
Prešov 
Písomnosť č. 101045280/2018 zo dňa 28.05.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101045280/2018 zo dňa 28.05.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
sí moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
~ ,._-· ~o·c~-c.---.eoc·cc-c;::: 
...................................................... 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie I 
Číslo: 101101050/2018 
Dátum: 05.06.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: INEXTER PO s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Sabinovská 87, 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101044895/2018 zo dňa 28.05.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
H urbanistov 3, 080 O l Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101044895/2018 zo dňa 28.05.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 O l Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
// 
.~c_ -=--c_·~-<:~c,cU('"" 
-............ ;·, ;-·;; ·:: ~; ..................................... . 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)