Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 460/1, ostatná plocha o výmere 5,1 m2, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Švábska,- časti pozemku parc. č. KNC 2600/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Švábska- časti pozemku parc. č. KNC 3289/10, ostatná plocha o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Švábska,- časti pozemku parc. č. KNC 458/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Solivarská- časti pozemku parc. č. KNC 3289/6, ostatná plocha o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Švábska,- časti pozemku parc. č. KNC 9767/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov, ul. Volgogradská,- časti pozemku parc. č. KNC 9418/581, ostatná plocha o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov, ul. Mukačevská,- časti pozemku parc. č. 14835/21, orná pôda o výmere 12,75 m2, zapísaného na LV 6492, k. ú. Prešov, ul. Východná.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č.1/2012, 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 
4/2016 zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA 
PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 460/1, ostatná plocha o výmere 5,1 m
2, 
zapísaného na LV č. 2065, k. ú. 
Solivar, ul. Švábska, 
-časti pozemku parc. č. KNC 2600/1, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 2,55 m
2, 
zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Švábska 
-časti pozemku parc. č. KNC 3289/10, ostatná plocha o výmere 2,55 m
2, 
zapísaného na LV 
č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Švábska, 
-časti pozemku parc. č. KNC 458/15, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 2,55 m
2, 
zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Solivarská 
-
časti pozemku parc. č. KNC 3289/6, ostatná plocha o výmere 2,55 m
2
, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Švábska, 
-časti pozemku parc. č. KNC 9767/3, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 2,55 m
2, 
zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov, ul. Volgogradská, 
-
časti pozemku parc. č. KNC 9418/581, ostatná plocha o výmere 2,55 m2, 
zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov, ul. Mukačevská, 
-časti pozemku parc. č. 14835/21, orná pôda o výmere 12,75 m
2, 
zapísaného na LV 6492, k. ú. Prešov, ul. Východná 
za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, na ktorých stoja 
reklamné zariadenia typu 
"billboard" o rozmere 5,14 m 
x 2,4 m 
Záujemca je povinný 
predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 12/2018" 
v 
termíne do 
16 dní 
odo dňa 
vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2 
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta 
Prešov v znení neskorších predpisov, 
, t.j. 
399,90 EUR/rok za jednostranný billboard a 798,65 EUR/rok za obojstranný billboard. 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v 
Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Zuzana 
Helou, 
č. tel.: 051/3100229). 
JU~r. Mi;:si:;Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)