Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 460/1, ostatná plocha o výmere 5,1 m2, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Švábska,- časti pozemku parc. č. KNC 2600/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Švábska- časti pozemku parc. č. KNC 3289/10, ostatná plocha o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Švábska,- časti pozemku parc. č. KNC 458/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Solivarská- časti pozemku parc. č. KNC 3289/6, ostatná plocha o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Švábska,- časti pozemku parc. č. KNC 9767/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov, ul. Volgogradská,- časti pozemku parc. č. KNC 9418/581, ostatná plocha o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov, ul. Mukačevská,- časti pozemku parc. č. 14835/21, orná pôda o výmere 12,75 m2, zapísaného na LV 6492, k. ú. Prešov, ul. Východná.

08.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)