Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dušan Maslenka, naposledy sídlo/pobyt: 80, 082 21 Medzany, Ing. Jaroslav Mindžák, naposledy sídlo/pobyt: Švábska 41, 080 05 Prešov, Ivan Tomaščík, naposledy sídlo/pobyt: 082 12 Podhorany.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.03.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 00553939/2018 
Dátum: 14.03.2018 
DANOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: Dušan Maslenka 
Naposledy sídlo/pobyt: 
80, 082 21 Medzany 
Písomnosť č. l 00427211/2018 zo dňa 21.02.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že 
pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100427211/2018 zo dňa 21.02.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 
35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť 
prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 
080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
JUDr. Valéria :Ž:abecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: 100554067/2018 
Dátum: 14.03.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ing. Jaroslav Mindžák 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Švábska 41, 080 05 Prešov 
Písomnosť č. 100424913/2018 zo dňa 21.02.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100424913/2018 zo dňa 2!.02.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
{iif' 
" .. ""z.:." .. "" .. "".""." .. "" .. """"" 
JUDr. Valéria Zabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
' 
. 
. 
Číslo: 100553743/2018 
Dátum: 14.03.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ivan Tomaščík 
Naposledy sídlo/pobyt: ., 082 12 Podhorany 
Písomnosť č. l 00450744/2018 zo dňa 26.02.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 O l Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 00450744/2018 zo dňa 26.02.2018 verejnou vyhláškou podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 O l 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
f/" 
.......... c. .. ~.:~~ ............................... . 
JUDr. Valéria Zabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)