Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov číslo 8/2017.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018

08.06.2018 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
 
 
 
Návrh 
9ãHREHFQH]iYl]QpKRQDULDGHQLDPHVWD3UHãRYþ 
kWRUêPVDPHQt9ãHREHFQH]iYl]QpQDULDGHQLHPHVWD3UHãRYþ
o podmienkach poskytovania dotácií z UR]SRþWXPHVWD3UHãRY v znení 
9ãHREHFQH]iYl]QpKRQDULDGHQLDPHVWD3UHãRYþtVOR
  
 
zverejnený na pripomienkovanie v
 zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR 
þ=ER obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 'HĖY\YHVHQLD: 8.6.2018. 
 
Koniec lehoty, SRþDV NWRUHj môžu fyzické a SUiYQLFNp RVRE\ XSODWQLĢ
pripomienku k
 návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do 
zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u SUHGNODGDWHĐDQiYUKXQDULDGHQLD 17.6.2018. 
 
3UHGNODGDWHĐQiYUKXQDULDGHQLD 
PaedDr. Jitka Semivanová, poverená riadením odboru školstva, kultúry 
a
 cestovného ruchu, (e-mail: michal.semancik2@presov.sk), Mestský úrad 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov. 
 'HĖ]YHVHQLD: 18.6.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto Prešov 
 
Návrh 
9ãHREHFQH]iYl]QpKRQDULDGHQLDPHVWD3UHãRYþ2018, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
3UHãRYþRSRGPLHQNDFKSRVN\WRYDQLDGRWiFLt
   
]UR]SRþWXPHVWD3UHãRY v znení Všeobecne záväzného 
QDULDGHQLDPHVWD3UHãRYþtVOR Vydanie: Strana 
1/2 
 
 
0HVWR 3UHãRY SRGĐD † RGV Y VSRMHQt V † RGV StVP K ]iNRQD        
þ=ERREHFQRP]ULDGHQtY]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRYDSRGĐD†RGV
ods. 4 a
 RGV]iNRQDþ=]RUR]SRþWRYêFKSUDYLGOiFK~]HPQHMVDPRVSUiY\
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v y d á v a 
 
9ãHREHFQH ]iYl]Qp QDULDGHQLH PHVWD 3UHãRY þ 
8, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariaden
LHPHVWD3UHãRYþRSRGPLHQNDFKSRVN\WRYDQLD
GRWiFLt]UR]SRþWXPHVWD3UHãRY v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
þtVOR
. 
 
I.
 
 
   
9ãHREHFQH ]iYl]Qp QDULDGHQLH PHVWD 3UHãRY þ17/2015 o 
podmienkach 
poskytovania dotácií z ro]SRþWXPHVWD3UHãRY v znení Všeobecne záväzného nariadenia 
PHVWD3UHãRYþtVOR
 sa mení takto: 
 
1. V ýOiQNXRGVHN sa slová "resp. facebookovom profile" nahrádzajú slovami 
"resp. na profile sociálnej siete
." 
 
2. 9ýOiQNXDRGVHND znie: 
"15a.1. äLDGDWHĐRP R GRWiFLX QD SUHQiMRP ĐDGRYHM SORFK\ P{åH E\Ģ SUiYQLFNi RVRED
NWRUHM]DNODGDWHĐRPQLHMHPHVWRDOHERI\]LFNiRVRED௅ SRGQLNDWHĐNWRUtPDM~VtGORDOHER
trvalý pobyt na území mesta Prešov a pôsobia v REODVWL KRNHMD UêFKORNRUþXĐRYDQLD
NUDVRNRUþ
XĐRYDQLDVR]DPHUDQtPQDMHGQXãSRUWRY~þLQQRVĢD
 Y\XåtYDM~ĐDGRY~SORFKX
nachádzajúcu sa na území mesta Prešov alebo v okruhu 100 kilometrov od hranice mesta. 
 
3. 9ýOiQNXDRGVHN 
15a.2. písm. b) VDY\S~ãĢDM~VORYi 
 "ktoré požiadajú o dotáciu v tejto oblasti, a to pomerným rozdelením so zaokrúhlením na 
celé hodiny." 
 
 
4. V ýOiQNXDRGVHND znie: 
"15a.5. DRWiFLXSRGĐDWRKWRþOiQNXPRåQRSRXåLĢYêKUDGQHQD~KUDGXSUHQiMPXĐDGRYHM
plochy na
 území mesta Prešov bez ]DUiWDQLDćDOãtFKPRåQêFKYêGDYNRYQD]DEH]SHþHQLH
MHMSUHQiMPXDOHERQD~KUDGXSUHQiMPXĐDGRYHMSORFK\Y okruhu 100 kilometrov od hranice 
mesta vrátane nákladov na dopravu do miesta tohto prenájmu. Dotáciu na úhradu 
SUHQiMPXĐDGRYHMSORFK\Y okruhu 100 kilometrov od hranice mesta vrátane nákladov na 
GRSUDYX GR PLHVWD WRKWR SUHQiMPX MH PRåQp SRXåLĢ OHQ Y prípade, ak nie je možné 
Y\XåtYDĢa ]DEH]SHþLĢSUHQiMRPĐDGRYHMSORFK\QD]LPQRPãWDGLyQHYRYODVWQtFWYHPHVWD
Prešov. SNXWRþQRVĢ R SUHQiMPH ĐDGRYHM SORFK\ SULMtPDWHĐ SUHXND]XMH GRNODGRP
RGV~KODVHQêP SRVN\WRYDWHĐRP ĐDGRYHM SORFK\ D
 dokladmi preukazujúcimi náklady na 
dopravu v SUtSDGRFK SRGĐD SUHGFKiG]DM~FHM YHW\ NWRUp SUHGORåt SUtVOXãQpPX
RUJDQL]DþQpPX ~WYDUX YåG\ N GĖu kalendárneho mesiaca za predchádzajúci 
kalendárny mesiac. 
V SUtSDGHDNQiNODG\SUHYêãLDVXPXSRVN\WQXWHMGRWiFLHSULMtPDWHĐ
QHPiQiURNQDSRVN\WQXWLHćDOãHMGRWiFLHQD~þHO]DEH]SHþHQLDSUHQiMPXĐDGRYHMSORFK\
v SUtVOXãQRPUR]SRþWRYRPURNXQDGRURYQDQie týchto nákladov. " 
 
 
 
 
 
 
Mesto Prešov 
 
Návrh 
9ãHREHFQH]iYl]QpKRQDULDGHQLDPHVWD3UHãRYþ2018, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
3UHãRYþRSRGPLHQNDFKSRVN\WRYDQLDGRWiFLt
   
]UR]SRþWXPHVWD3UHãRY v znení Všeobecne záväzného 
QDULDGHQLDPHVWD3UHãRYþtVOR Vydanie: 
Strana 
2/2 
 
 
 
5. V celom WH[WHVDY\S~ãĢDYHWDÄ3tVRPQêV~KODVVRVSUDF~YDQtPRVREQêFK~GDMRY
v V~ODGHVR]iNRQRPþ=]R ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRYQD~þHOY\EDYHQLDåLDGRVti." 
 
 
II. 
ÒþLQQRVĢ 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie 
 QDGRE~GD~þLQQRVĢGĖD1.8.2018. 
 
 
V 3UHãRYHGĖD 
            
       ,QJ$QGUHD7XUþDQRYi 
                                             primátorka mesta 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)