Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov číslo 8/2017.

08.06.2018 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)