Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory športu pre mládež a investovania do vybudovania futbalového ihriska s umelou trávou v areáli školy ZŠ Prostejovská.

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti

07.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
na základe uznesenia z 44. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 960/2018 zo dňa 30. 5. 2018 
zverejňuje podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER DLHODOBÉHO PRENÁJMU 
nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory športu 
pre mládež a investovania 
do vybudovania futbalového ihriska s umelou trávou v areáli 
školy ZŠ 
Prostejovská. a to pozemku parc. č. KNC 9418/11 I o výmere 9 270m
2, 
ostatná plocha, k. ú. Prešov, ktorá bola vytvorená GP č. 23/2018 zo dňa 9. 4. 2018, 
vyhotoveným Adriánom Tkáčom -GEOAT, Mirka Nešpora 40/B, 080 Ol Prešov, z 
mestských pozemkov parc. 
č. KNC 9418/109, ostatná plocha a parc. č. KNC 9418/1 I I, ostat. 
plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita -Ul. Prostejovská, na dobu 10 rokov pre l. FC 
TATRAN, a. s., Čapajevova 47,080 Ol Prešov, IČO: 36503975 
-za cenu 1,-€/m
2
/rok s týmito podmienkami: 
a) nájomca sa zaväzuje vybudovať futbalové ihrisko s umelou trávou z dotácie VV SFZ a z 
vlastných zdrojov do 31. 
12.2018 bez nároku na refundáciu 
nákladov, ako aj bez nároku na 
úhradu toho, o 
čo predmet nájmu zhodnotil, 
b) uzatvoriť dohodu so ZŠ Prostejovská 38, 080 Ol Prešov, IČO: 37877197 o uz1vaní 
futbalového ihriska pre potreby žiakov ZŠ 
Prostejovská a športové triedy ZŠ Mirka Nešpora, 
c) účelom prenájmu je využívanie futbalového ihriska pre potreby žiakov na tréningovú 
činnosť a majstrovské zápasy, porušenie účelu nájmu je dôvodom na odstúpenie od zmluvy. 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)