Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -pozemku parc. č. KNC 9673/4 o výmere 30 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vytvorenia plochy pre stavebný dvor pri rekonštrukcii meštianskeho domu na Slovenskej ulici č. 48.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.03.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V 
zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta 
Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-pozemku parc. č. KNC 9673/4 o výmere 30 mz, ostatná plocha, zapísaného na LV 
č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vytvorenia plochy pre stavebný dvor pri rekonštrukcii 
meštianskeho domu na Slovenskej ulici 
č. 48 
Záujemca je povinný 
predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 2/2018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 mz /rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým 
sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta 
Prešov v znení neskorších predpisov, t. j.14,3€/m
2. 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Zuzana Helou, 
č. tel.: 051/3100229). 
'·~ 
U . 
JUDr .. Mir~s;av M kara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)