Daňový úrad Prešov: Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Anton Bandy, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 2x, Róbert Oračko, naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov - 3x, Ing. Peter Kováč, naposledy sídlo/pobyt: Karpatská 6592 /1, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        .. 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: 101077075/2018 
Dátum: 31.05.2018 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Anton Bandy 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101073865/2018 zo dňa 31.05.2018 
je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Jarková 48, 
080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie 
je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov, 
odd. 
daňovej kontroly 8, Jarková č. 48 číslo 101073865/2018 zo dňa 31.05.2018 verejnou vyhláškou 
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť 
prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Jarková 48, 080 O l Prešov v kancelárií č.29 v 
úradn)·ch hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň 
tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
--------
f__, ' 
···························~························ 
Ing. Gabriela Hamariová 
vedúci oddelenia 
daňovej kontroly 
8 
Číslo: l Ol 076898/2018 
Dátum: 
31.05.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
,,, ' 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Anton Bandy 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101074100/2018 zo dňa 31.05.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Jarková 48, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov, 
odd. daňovej kontroly 8, Jarková č. 48 číslo 101074100/2018 zo dňa 31.05.2018 verejnou vyhláškou 
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Jarková 48, 080 O l Prešov v kancelárii č.29 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/, 
~····.• 
/ 
/ 
....... .;). ................. :.~ .. :. ................ . 
Ing. Gabriela amariová 
vedúci oddelenia 
daňovej kontroly 
8 
Číslo: l O l 080451/2018 
Dátum: 01.06.2018 
DAŇOvY ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Róbert Oračko 
Naposledy sídlo/pobyt:, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101073730/2018 zo dňa 31.05.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Jarko vá 48, 
080 O l Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov, 
odd. 
daňovej kontroly 8, Jarková č. 48 číslo 101073730/2018 zo dňa 31.05.2018 verejnou vyhláškou 
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na Daii<>vom úrade Prešov Jarková 48, 080 Ol Prešov v kancelárii č.29 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
..... .. ~ ..... , ..................... . 
Ing. Gabriela Hamariová 
vedúci oddelenia 
daňovej kontroly 
8 
Číslo: 101080216/2018 
Dátum: 
01.06.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Róbert Oračka 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101073599/2018 zo dňa 31.05.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Jarková 48, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov, 
odd. daňovej kontroly 8, Jarková č. 48 číslo 101073599/2018 zo dňa 31.05.2018 verejnou vyhláškou 
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Jarková 48. 080 Ol Presov v kancelárii č. 29 v úradn)·ch 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
" " " " . " " " .. ~~:2" " " " " " " " " " " " " " . 
Ing. Gabri a Hamariová 
vedúci oddele ia 
daňovej kontroly 
8 
Číslo: IO l 079922/2018 
Dátum: O 1.06.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Róbert Oračko 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101070016/2018 zo dňa 30.05.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Jarková 48, 
080 O l Prešov 
Z dôvodu, 
že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov, 
odd. 
daňovej kontroly 8, Jarková č. 48 číslo 101070016/2018 zo dňa 30.05.2018 verejnou vyhláškou 
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Jarková 48, 080 O l Prešov v kancelárii č 29 v úradn)·ch 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
zneni neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
i 
······6;;);;;;;;~;;;;;······ 
vedúci oddelenia daňovej kontroly 
8 
' 
. 
-
-
Číslo: I O 1095028/2018 
Dátum: 04.06.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
·l!, 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ing. Peter Kováč 
Naposledy sídlo/pobyt: Karpatská 6592 l l, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100960044/2018 zo dňa 12.04.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 
3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu číslo 
100960044/2018 zo dňa 12.04.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 509 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)