Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Zuzana Jackaninová naposledy bytom 080 01 Prešov, Vihorlatská 14, Marcela Makulová naposledy bytom 080 01 Prešov, Zápotockého 20, Jozef Duda naposledy bytom 080 01 Prešov, Vihorlatská 17, Matúš Janovčík naposledy bytom 080 01 Prešov, Lucia Goč Engelsova 10 080 01 Prešov, Andrii Lendel Nábrežná 13 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo 
konania: EX 1585/2018 
Prešov, 
5. 6. 2018 
VE RE J NÁ VY H LÁ Š K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Zuzana Jackaninová naposledy bytom 08001 Prešov, Vihorlatská 14 
Písomnosť č. k. EX 1585/2018 zo dňa 17.05.2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že daňový dlžník sa v mieste doručovania nezdržoval, doručuje sa písomnosť 
Mesta Prešov č. k. 
EX 1585/2018 zo dňa 17.05.2018 verejnou vyhláškou v zmysle 
ustanovenia§ 
91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za 
deň doručenia. 
v 
)::tct f-7--VV[./ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREéOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1584/2018 Prešov, 5. 6. 2018 
' ' v 
VEREJN A VYHLA SKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Marcela Makulová 
naposledy bytom 
08001 Prešov, Zápotockého 20 
Písomnosť č. k. EX 1584/2018 zo dňa 17.05.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že, daňový dlžník sa v mieste doručovania nezdržoval, doručuje sa písomnosť 
Mesta Prešov č. k. EX 1584/2018 zo dňa 17.05.2018 verejnou vyhláškou v zmysle 
ustanovenia§ 
91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
--
.%tt-1'~..A--t../ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 159112018 Prešov, 5. 6. 2018 
VE RE J NÁ VY H LÁ Š K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
JozefDuda 
naposledy bytom 08001 Prešov, Vihorlatská 17 
Písomnosť č. k. EX 159112018 zo dňa 21.05.2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 
73, 080 O l Prešov. 
Z dôvodu, že daňový dlžník sa v mieste doručovania nezdržoval, doručuje sa písomnosť 
Mesta Prešov č. k. EX 159112018 zo dňa 21.05.2018 verejnou vyhláškou v zmysle 
ustanovenia§ 
91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/, 
t:A,/t.·" iJ-',!. 2 _"'7 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
' '" 
;:· ,'; t•;) 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX I 6 I 8/20 18 
Prešov, 4. 6. 20I8 
' ' v 
VE RE J NA VY HLA S K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Matúš Janovčík 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX I6I8/2018 zo dňa 29.05.2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1618/2018 zo dňa 29.05.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 9I 
ods. 3 písm. c) zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
v 
.Ji,~c..fi-zt ~/ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PRESOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: č.k.386391/2018 Prešov l. 6. 2018 
Adresát písomnosti: 
Lucia Goč 
Engelsova l O 
080 O 
l Prešov 
VE RE J NÁ VY H LÁ Š K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č.k.386391/2018 zo dňa 7.5.2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov 
č.k.386391!2018 zo dňa 7.5.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 35 
ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia 
na Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 238 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
t/ 
{J!/[j. tv? Z Z-/ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a 
podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PRE!ôOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor 
ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: č.k.49318112018 Prešov l. 6. 2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Andrii Len del 
Nábrežná 13 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č.k.49318112018 zo dňa 11.5.2018, písomnosť č.k.49318112018 zo dňa 
14.5.2018,je uložená na Mestskom úrade Prešov, Hlavná 73,080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov č.k.493181/2018 zo dňa 11.5.2018, písomnosť č.k.493181/2018 zo dňa 14.5.2018 
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia 
§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 
daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia 
na Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 238 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia . 
. %~:~T~í.í ~"BH·:~G~W 
Ues:sk\' úr·au 'v I"Jrt~šove 
ODBOR EKONOMIKY A PODNIKANIA 
L·\;ct':,~nir:· ::.:.;r '· ;--o;''213"k.:;,,.. J pc.·2nl~.~;-.'.:'l 
OS L: u l r::roc;cw -5-
/ 
(Azz 1r;zz/ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a 
podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)