Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti: spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory kultúrnych hodnôt a verejnoprospešného účelu spojeného s prezentáciou sochárskych diel na výstavách doma aj v zahraničí, a to nebytových priestorov na l. NP, garáž č. 8 o výmere 21 m2 a garáž č. 9 o výmere 21 m2, nachádzajúcich sa na Ul. Budovatel'skej č. 57, LV č. 6492, k. ú. Prešov na dobu neurčitú s 3 - mesačnou výpovednou lehotou, pre Mgr. art. Jána Zelinku, ArtD., Dubová 11, 080 01 Prešov.

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti

05.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia z 42. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 889/2018 zo dňa 
26. 2. 2018 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER DLHODOBÉHO PRENÁJMU: 
nehnutel'nosti 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpory kultúrnych hodnôt a verejnoprospešného účelu spojeného 
s prezentáciou sochárskych diel na výstavách doma aj v zahraničí, a to 
nebytových priestorov 
na l. NP, garáž č. 8 o výmere 21 m
2 
a garáž č. 9 
o výmere 
21 m
2, 
nachádzajúcich sa na Ul. Budovatel'skej č. 57, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov na dobu neurčitú s 3 -mesačnou výpovednou 
lehotou, pre Mgr. art. 
Jána 
Zelinku, ArtD., Dubová 11, 080 01 Prešov 
-za cenu 8,30 €1m
2
/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 
i/~ 
JU.Dr. Miroslav ,NÍakara 
vedúci odboru 
správy majetku mesta 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)