Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNC 2206/1 o výmere 6m2, vodná plocha, zapísaného na LV č.2065, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho vysporiadania pozemku, na ktorom je postavený rodinný dom vo vlastníctve žiadateľa.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.03.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V 
zmysle 
čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a 
doplnkov ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-pozemku parc. č. KNC 2206/1 o výmere 6m
2, 
vodná plocha, zapísaného na LV č. 
2065, k. 
ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho vysporiadania pozemku, na 
ktorom je postavený rodinný dom vo vlastníctve žiadateľa 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 1/2018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2 
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým 
sa určujú Zásady hospodárenia 
a 
nakladania s majetkom mesta Prešov v zneni neskorších predpisov, t. j.4,8 €/m
2. 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Zuzana Helou, č. tel.: 051/3100229). 
.i ) . 
JUDr."Mrrô~ara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)