Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Patrik Viktora, narodený 06.04.1986, Peter Štellmach, narodený 22.08.1960.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

19.06.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej sprlivy' '' 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
' , ,'i.: 
i ~, .Ju, 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti pod!' a § 7 ods, l písm, 
f) zákona č, 253/1998 Z, z, o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
19.06.2018 trvalý pobyt 
Patrik Viktora, narodený 06.04.1986 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 19,06.2018 
) 
' 
C>-
' 
........................................................................
....... 
Mgr, Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
1 9 Útl, 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej sprá~y,,d···· .,,
1
,. 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti pod!' a § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
19.06.2018 trvalý pobyt 
Peter Štellmach, narodený 22.08.1960 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 19.06.2018 
'-. 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
)