Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností - na dobu neurčitú, za účelom dopravného napojenia stavby - Obchodného centra FÓRUM Prešov, ktorá bude so svojím zázemím tvoriť samostatný prevádzkový celok.

Obchodná verejná súťaž

20.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v 
Prešove, 
Hlavná 73, 080 O l Prešov 
vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
na prenájom nehnuteľností: 
-pozemky parc. č. KNC 9546/1, ostatná plocha, parc.č. KNC 9528/3,9528/1, 9528/5,3802/10, 9528/2, 9528/4, 
3802/15, všetky kultúra zastavané plochy a nádvoria a parc.č. KNC 114, záhrada a časti pozemkov parc. č. 
KNC 3668/1, 9527, 3648/1, 9518, 9783, všetky kultúra zastavané plochy a nádvoria, parc.č. KNC 9526 bez 
založenia LV, 
čomu zodpovedá parc. č. KNE 3550, parc. č. KNC 9789/2 a 9546/12, všetky kultúra ostatné 
plochy a parc. 
č. KNC 112, záhrada o celkovej výmere 8551 m
2, 
vedených na LV č. 6492, 
k. ú. Prešov na 
dobu 
neurčitú 
s týmito podmienkami: 
OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 
l. 
Predmetom návrhu zmluvy je: 
-prenájom 
nehnuteľností na dobu neurčitú, za účelom dopravného napojenia stavby -Obchodného centra 
FÓRUM Prešov, ktorá bude so svojím zázemím tvoriť samostatný prevádzkový celok. Stavba sa bude 
nachádzať v zastavanom území s vybudovanou infraštruktúrou na ploche neareálovej občianskej vybavenosti 
na území Centrálnej mestskej zóny 
Prešov a 
v kontaktnej zóne s 
Pamiatkovou rezerváciou Prešov v zmysle 
platného 
Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, 
-vybudovanie novej okružnej križovatky ulíc Štefánikova -Hviezdoslavova, rekonštrukcie existujúcich 
miestnych komunikácii a chodníkov na uliciach Nám. Legionárov, Štefánikova, Hviezdoslavova, 
-rekonštrukcia a výstavba nových parkovacích miest na ulici Hviezdoslavova, rekonštrukcia pešej zóny na ulici 
Biskupa Gojdiča a sadové úpravy spočívajúce v novej výsadbe a revitalizácii existujúcich prvkov zelene 
v rámci plochy 
určenej na prenájom 
Tieto navrhované riešenia sú v súlade s podmienkami vydaného územného rozhodnutia 
č. Č.SÚ/1850/2017-
Tu zo dňa 05.01.2018 (právoplatné dňa 19.04.2018) na stavbu "Obchodné centrum FORUM Prešov" 
a 
s 
platnými povoleniami vydanými v súvislosti s predmetom nájmu a s platným 
Územným plánom mesta 
Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015 pre danú lokalitu a to: 
-celé pozemky: parc.č. KNC 9546/1,9528/3,9528/1,9528/5,3802/10,9528/2,9528/4,3802/15, 114 
-časti pozemkov: parc.č. KNC 3668/1, 9527, 9526, bez založenia LV, čomu zodpovedá parc.č. KNE 3550 
3648/1,9518,9789/2,9783, 9546112, 112 
Parcely sú vedené ako kultúra zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a záhrady o celkovej požadovanej 
výmere 
8551 m
2, 
vedených na LV č. 6492, k. ú. Prešov. 
2. súťažiaci uvedie ním navrhovanú ročnú výšku nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako je cena stanovená 
znaleckým posudkom a predstavuje 
5,90 €/m'/rok v lokalite Hviezdoslavova ul., 5, l O €/m'/rok v lokalite 
Štefánikova ul., 
14,30 €/m'/rok v lokalite Ul. Biskupa Gojdiča a 14,30 €/m'/rok v lokalite Nám. Legionárov, 
3. súťažiaci prijíma podmienku, že nájomné za predmet nájmu bude splatné vždy do 15. !. bežného roka, pričom 
alikvótna čiastka nájomného za rok 2018 bude splatná do 15 dní odo dňa protokolárneho odovzdania 
staveniska, 
l 
4. súťažiaci prijíma podmienku, že riadne a včas zaplatí ním navrhované nájomné v zmysle odseku 3 a 4, inak má 
vyhlasovateľ právo odstúpiť od nájomnej zmluvy, 
5. súťažiaci sa zaväzuje po kolaudácii stavby odovzdať stavebné dielo do majetku Mesta Prešov. 
OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
6. ostatné informácie o nehnuteľnostiach poskytne odbor správy majetku mesta MsÚ v Prešove, Jarková 24, tel.: 
05!/3100229; 
7. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do 
kancelárie oddelenia klientskeho centra na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy majetku mesta, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "Ms U-MPO-Obchodná verejná sút'až-na nájom 
nehnutel'ností č. 2/2018 -neotváral'". Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje 
súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, 
adresa, rodné 
číslo), návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod.; 
8. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, 
teda do .......... IJ.fi:·~Bt .. ·2fr1ft ............ do 12.00 hod; 
9. vyhodnotenie obchodnej verejnej 
súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 20 kalendárnych dní po uplynutí termínu 
na predkladanie návrhov a výsledok 
vyhodnotenia 
súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou 
odoslanou najneskôr do 
15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; 
l O. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
I l. predložené návrhy možno meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovatel'a výhodnejší 
ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 
12. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 
13. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti, prípadne urobiť 
drobné doplnenia a špecifikácie len v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä za účelom zosúladenia návrhu zmluvy 
s platnou legislatívou. 
2 
_,_____ 
/;"-_/? 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)