Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Ing. Mária Marušáková, narodená 25.10.1977.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

26.06.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Pt·ešov, odbor vnútornej správy " 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRVALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
26.06.2018 trvalý pobyt 
Ing. Mária Marušáková, narodená 25.10.1977 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Diia: 26.06.2018 
/ 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra