Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mikuláš Wintner naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 4834/87, 080 01 Prešov, FIMILA s.r.o. naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 7261/27, 080 01 Prešov, GREENERGY, s.r.o. naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 4843/46, 080 01 Prešov, GERA Trade s.r.o. naposledy sídlo/pobyt: Obrancov mieru 60, 080 01 Prešov - 2x.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        '
-
. 
' 
Číslo: 101212322/2018 
Dátum: 22.06.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: Mikuláš Wintner 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Prostejovská 4834/87, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100915554/2018 zo dňa 10.05.2018 je uložená na 
Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100915554/2018 zo dňa 10.05.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať 
v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 509, v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
~1ES'i'~;_, i~~~:~_~J~J 
R·i ~~~-:~ :_,;_~-~ ~H-uJ 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
080 
~ ~L:~Jrt~~ l:É i CJ ·v 
. 1. 
f.// 
............ 2.:.: ................................... . 
JUDr. Valéria 
Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: 101227481/2018 
Dátum: 26.06.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: FIMILA s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 
7261 l 27, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101058094/2018 zo dňa 29.05.2018je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, 
že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101058094/2018 zo dňa 29.05.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii č.509. v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení 
neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
l\ ·f r -:~ -::~ n .,_, ~]l -r~ (!. ()\' 
-". --~ '".:: .. '·,l b_ "· • ·-·· ~ 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: ·'';~~,; . .'ľ/,,ú'_;~ri 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
{
1
80{~1 PP r:šo-, 
Táto vyhláška bola vyvesená .................... : ... : .. : ........ ;:::: .. · ....... " ....................................... .. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
' Číslo: 101214948/2018 
Dátum: 
22.06.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
., 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: GREENERGY, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 4843 
l 46, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101152563/2018 zo dňa 12.06.2018je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l O 1152563/2018 zo dňa 12.06.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3 v kancelárii č.509 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deľí tejto lehoty sa považuje za deľí doručenia. 
Potvrdenie 
o dobe vyvesenia: 
.~ ~ ' ( 
........................................................ 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
.................. 
.. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
' . 
-:. ;c' 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
' 
•... ~·"''.". 
~.... i 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: l O 1215066/2018 
Dátum: 22.06.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: GERA Trade s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Obrancov mieru 60, 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 01160889/2018 zo dňa 13.06.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101160889/2018 zo dňa 13.06.2018 verejnou vyhláškou podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii č.509. v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
[,.7_ ~~ '--' T·U 1 r;_! •"-
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
, . 
!\'_i: {~~·c:o. 
-· 
········~·-········································· 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
os o o; r P, E s: o \/ 
Táto vyhláška bola vyvesená .............................................. :.: .......................................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: l O 1214609/2018 
Dátum: 22.06.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: GERA Trade s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Obrancov mieru 
60, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101161050/2018 zo dňa 13.06.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101161050/2018 zo dňa 13.06.2018 verejnou vyhláškou podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii č. 509 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
-~ :;:-·c) i-·;:-~-:, _ :-::>:; v 
;, ' .. : :' :, __ :-,·, ~-.. ,_d 
\l~:~·;ľ.ú 
. ·rc 
\)~~U:JJ PH EŠOV 
. -l-
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)