Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Fintice, lokalita Fisky- Tormáše II", SO 01 -VN prípojka, SO 02- Káblové NN rozvody, SO 03 - Odberné elektrické zariadenie, SO 04 - Verejné osvetlenie, PS 01 - Trafostanica.

Oznámenie o začatí územného konania

27.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
č: SU/6439/121693/2018-Ja/118 
Vybavuje: Ing. Ján Janíček, 
e -mail: jan.janicek@presov.sk 
8051/3100532 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 26.06.2018 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: 
"Fintice, lokalita Fisky-Tormáše II", SO Ol -VN prípojka, SO 02-
Káblové NN rozvody, SO 03 -Odberné elektrické zariadenie, SO 04 -
Verejné osvetlenie, PS Ol -Trafostanica 
Na Mesto Prešov, stavebný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa§ 119 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte stavebný 
zákon), a ako príslušný stavebný úrad na základe určenia Krajského úradu v Prešove -odboru 
životného prostredia č. 1/2003/13314-002/SP zo dňa 26.11.2003, bol podaný dňa 16.04.2018 
navrhovatel'om Obec Fintice, IČO 00327018, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice v.z. 
starostkou návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej inžinierskej 
stavby: 
"Fintice, lokalita Fisky-Tormáše II", SO Ol-VN prípojka, SO 02-Káblové NN 
rozvody, 
SO 03 -Odberné elektrické zariadenie, SO 04 -Verejné osvetlenie, PS Ol -
Trafostanica, na pozemkoch parc. č. KN-C 1158/66, 1158/164, 1158/170, 1160/12, 1160/20, 
1161124, 1161132, 1161148, 1161161, 1161162, k.ú. Fintice, s vel'kým počtom účastníkov 
konania. 
Líniová inžinierska stavba: 
"Fintice, lokalita Fisky-Tormáše II", sa člení v rozsahu 
nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov a to: 
SO Ol -VN prípojka, SO 
02 -Káblové NN rozvody, SO 03 
-Odberné elektrické zariadenie, SO 04 -Verejné 
osvetlenie, 
PS Ol-Trafostanica. 
Stavebný úrad 
podľa §26 ods. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§36 ods.4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania 
všetkým 
účastníkom konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "Fintice, lokalita 
Fisky -
Tormáše 
II", SO Ol -VN prípojka, SO 02 -Káblové NN rozvody, SO 03 -
Odberné elektrické zariadenie, SO 04 -Verejné osvetlenie, PS Ol -Trafostanica, na 
pozemku parc. 
č. KN-C 1158/66, 1158/164, 1158/170, 1160/12, 1160/20, 1161/24, 1161/32, 
1161148, 1161/61, 1161/62, k.ú. Fintice, 
verejnou vyhláškou. 
Mesto Prešov, 
príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s §36 ods. l zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení jeho 
noviel, ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
26.07.2018 o 10:00 hod 
so stretnutím na: MsÚ v Prešove-stavebnom úrade, Jarková 26, 2. poschodie, č. dv. 305. 
2 
Do predloženého návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej 
správy a organizácie spolupôsobiace v územnom konaní nahliadnut' na Mestskom úrade 
v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 305, na 2. 
poschodí 
na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby ie 
potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tel. číslo 051/3100532. 
Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Podľa §36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania mozu svoje 
námietky a pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a 
podl'a §36 ods. 
4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty 
sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
. .. , 
U-t 
Ing. Jozef T\Ika 
vedúci stavebnéhó úradu 
j 
3 
Pozvánka bude doručená: 
l. Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice 
2. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
5. Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
6. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
7. ORHaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
8. Projektant: MJ projekt s.r.o., Štúrova 422/11, 082 22 Šarišské Michaľany 
CO/ 
Mesto Prešov -Stavebný úrad 
Ú radný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: "Fintice, lokalita 
Fisky-Tormáše II", SO Ol-VN prípojka, SO 02-
Káblové NN rozvody, SO 03 -Odberné elektrické zariadenie, SO 04 -Verejné osvetlenie, 
PS Ol-Trafostanica bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a obce Fintice 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: "Fintice, lokalita Fisky -
Tormáše Il", SO Ol -VN prípojka, SO 02 -
Káblové NN rozvody, 
SO 03-Odberné elektrické zariadenie, SO 04-Verejné osvetlenie, 
PS Ol -Trafostanica bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a obce Fintice 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)