Oznámenie o vyhlásení výberového konania: MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

27.06.2018 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
 
 
 
 
 
Mesto 
Prešov 
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 
Strana 
1
/2
 
 
 
 
MESTO PREŠOV 
 vyhlasuje výberové konanie 
 
SRGĐD§ 5 ]iNRQDþ=]RYêNRQHSUiFHYRYHUHMQRP]iXMPH 
v znení neskorších predpisov 
 
na obsadenie miesta: 
 
vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu  
Mestského úradu v Prešove 
 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
 1. .YDOLILNDþQpSUHGSRNODG\D RVRELWQpNYDOLILNDþQpSUHGSRNODG\ 
x minimálne Y\VRNRãNROVNp Y]GHODQLH GUXKpKR VWXSĖD pedagogického smeru 
(† RGV StVP D ]iNRQD þ = ] R štátnej správe v školstve 
a 
š
k
o
l
s
k
e
j
 s
am
o
s
práv
e
 v znení neskorších predpisov) 
 
2. Iné kritériá a požiadavky: 
x VS{VRELORVĢQDSUiYQH~NRQ\Y plnom rozsahu, 
x EH]~KRQQRVĢ, 
x ]QDORVĢ OHJLVODWtY\ Y oblasti verejneM VSUiY\ WêNDM~FHM VD þLQQRVWL RGERUX D to 
najmä: zákon
a þ =E R obecnom zriadení v z. n. p., 
zákona þ = ] R výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákona þ=]R štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v
 z. n. p., zákonD þ =E R správnom konaní (Správny 
poriadok) v ]QS]iNRQDþ=Eo verejných kultúrnych podujatiach 
v z. n. p. a zákona þ = ] R podpore cestovného ruchu 
v z. n. p., 
x najmenej 5 rokov pedagogickHM þLQQRVWL (§ 7 ods. 3 písm. b) zákona 
þ = ] R ãWiWQHM VSUiYH Y ãNROVWYH D ãNROVNHM VDPRVSUiYH Y znení 
neskorších predpisov), 
x výborné RUJDQL]DþQp D NRPXQLNDþQp VFKRSQRVWL VDPRVWDWQRVĢ ]RGSRYHGQRVĢ
UR]KRGQRVĢ, RGROQRVĢYRþLVWUHVX, orientácia na ciele, 
x ovládanie práce s PC (Microsoft Office), 
x vítaná je ]QDORVĢanglického jazyka, s doložením certifikátu, ak je k dispozícii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto 
Prešov 
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 
Strana 
2
/2
 
 
3. Zoznam požadovaných dokladov: 
x ~UDGQH RVYHGþHQi NySLD GRNODGX R najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
požadovaného smeru, (v prípade vzdelania získaného v ]DKUDQLþtX]QDQêGRNODG
SRGĐD]iNRQDþ422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní 
odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.) 
x potvrdenie o QDMPHQHMURþQHMGĎåNHSHGDJRJLFNHMþLQQRVWL 
x þHVWQpvyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 
YODVWQRUXþQHSRGStVDQp 
x výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (originál), 
x profesijný životopis v štruktúrovanej forme (vlastnRUXþQHSRGStVDQê, 
x súhlas so spracovaním všetkých RVREQêFK~GDMRYSRVN\WQXWêFKXFKiG]DþRP
v SRWUHEQRPUR]VDKXSUH~þHO\tohto výberového konania v súlade so zákonom 
þ8/2018 Z. z. o RFKUDQHRVREQêFK~GDMRYYODVWQRUXþQHSRGStVDQê 
 
4. Platové podmienky: 
Predpokladaná základná
 mzda v rozpätí: od 1 470.- do 1 600.- HXUPHVDþQH 
 
 
9êEHURYpNRQDQLHEXGHSR]RVWiYDĢ] WêFKWRþDVWt 
1. Písomná 
forma (odborný test z platnej legislatívy uvedenej v bode 2 a posúdenie 
  
predpokladov pre výkon
 SUDFRYQHMþLQQRVWLYHG~FHKR]DPHVWQDQFD 
2. Pohovor. 
 
äLDGRVĢ R ~þDVĢ QD YêEHURYRP NRQDQt VSROX V SRåDGRYDQêPL GRNODGPL MH SRWUHEQp
GRUXþLĢ
 v ]DOHSHQHM REiONH R]QDþHQHM KHVORP: "VÝBEROVÉ KONANIE - VEDÚCI 
ODBORU ŠKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU - 1(279È5$ġ" v lehote 
najneskôr do 19.07.2018 (štvrtok) do 12.00 hod. na adresu: 
 
Mesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
RGGHOHQLHSRGSRUQêFKþLQQRVWt
MsÚ 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
 
Upozornenie: 
 
 V XYHGHQRPWHUPtQHPXVtE\ĢåLDGRVĢo ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQtYUiWDQH
požadovaných dokODGRY GRUXþHQi 0HVWX 3UHãRY SULþRP QDoneskorene GRUXþHQp
žiadosti o ~þDVĢ QD YêEHURYRP NRQDQt UHVS RQHVNRUHQH GRUXþHQp SRåDGRYDQp
doklady sa neprihliada. 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)