Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: parc. č. 1674/304 Trvalé trávne porasty o výmere 755 m2, parc. č. 1674/321 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2, parc. č. 1674/352 Trvalé trávne porasty o výmere 184 m2, parc. č. 9650/3 Ostatné plochy o výmere 121 m2, parc. č. 9650/7 Ostatné plochy o výmere 10 m2, Stavba súp. č. 8978 rodinný dom.

Oznámenie o opakovanej dražbe

28.06.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
OEDE/K OPAKOVANEJ ZE 
 
Zn. 181/2017 
 
ǀĞƌĞũŶĞŶĠ ǀ njŵLJƐůĞ Α ϭϳ njĄŬŽŶĂ ē͘ ϱϮϳͬϮϬϬϮ ͘ nj͘ Ž ĚŽďƌŽǀŽűŶljĐŚ ĚƌĂǎďĄĐŚ Ă o ĚŽƉůŶĞŶş njĄŬŽŶĂ
X???l????X} ŶŽƚĄƌŽĐŚĂ ŶŽƚĄƌƐŬĞũēŝŶŶŽƐƚŝ;EŽƚĄƌƐŬLJƉŽƌŝĂĚŽŬͿǀ njŶĞŶşŶĞƐŬŽƌƓşĐŚƉƌĞĚƉŝƐŽǀ;ěĂůĞũ
ovc?l}v} ĚŽďƌŽǀŽűŶljĐŚĚƌĂǎďĄĐŚ͞Ϳ 
 
ƌĂǎŽďŶşŬ͗ ZKE1<͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ 
ƐşĚůŽ͗ ,ǀŝĞnjĚŽƐůĂǀŽǀĂϲ͕ϬϰϬϬϭ<ŽƓŝĐĞ 
  /K͗ 36 764 281 
  njĂƉşƐĂŶljǀ ŽďĐŚ͘ƌĞŐŝƐƚƌŝK^<ŽƓŝĐĞ/͕ŽĚĚ͗͘^ƌŽ͕ǀůŽǎŬĂē͗͘ϭϵϲϲϵͬs  zast.: PhDr. Alexandra Pech, prokurista 
  drazobnik@drazobnik.sk, 055/671 0001 
 
EĂǀƌŚŽǀĂƚĞűĚƌĂǎďLJ͗ ^ůŽǀĞŶƐŬĄƐƉŽƌŝƚĞűŸĂ͕Ă͘Ɛ͘ 
  ƐşĚůŽ͗ dŽŵĄƓŝŬŽǀĂϰϴ͕ϴϯϮϯϳƌĂƚŝƐůĂǀĂ 
  /K͗ 00 151 653 
  njĂƉşƐĂŶljǀ ŽďĐŚ͘ƌĞŐŝƐƚƌŝK^ƌĂƚŝƐůĂǀĂ/͕ŽĚĚ͗͘^Ă͕ǀůŽǎŬĂē͗͘ϲϬϭͬ 
  zast.: DŐƌ͘ƵnjĂŶĂsĂůĂĐŚŽǀĄU??]o]??senior ŽĚĚ͘sLJŵĄŚĂŶŝĂ 
  ŶĞƐƉůĄĐĂŶljĐŚ ƉŽŚűĂĚĄǀŽŬ ƌĞƚĂŝů͕K}? ?]v] ???}? Z} ?]?]l
  retail 
/ŶŐ͘ ŶĚƌĞũ >ĂĐŚŬŽǀŝēU ??]o]?? ?v]}? }X s?uZv]
v??ov?Z ?}Zq?}l ??]oUK}? ?]v] ???}? Z} ?]?]lretail 
 
Miesto konania 
ĚƌĂǎďLJ͗ ,ŽƚĞůĠůŝĞƌU<}v(?vvu]??v}??U???? v 
:ĂƌŬŽǀĄϭ͕ϬϴϬϬϭWƌĞƓŽǀ͕ŽŬƌĞƐWƌĞƓŽǀ͕WƌĞƓŽǀƐŬljŬƌĂũ 
 
ĄƚƵŵĂ ēĂƐ 
ŬŽŶĂŶŝĂĚƌĂǎďLJ͗ 31.07.2018 o 10,00 hod. 
  
ǀƐƚƵƉŶĂĚƌĂǎďƵŽ 09,30 hod. 
 
<ŽůŽĚƌĂǎďLJ͗ ŽƉĂŬŽǀĂŶĠ 
 
WƌĞĚŵĞƚĚƌĂǎďLJ͗ WƌĞĚŵĞƚŽŵĚƌĂǎďLJ?? ŶĞŚŶƵƚĞűŶŽƐti, a to: 
 
  Parcely ƌĞŐŝƐƚƌĂͣ͞ĞǀŝĚŽǀĂŶĠŶĂŬĂƚĂƐƚƌĄůŶĞũŵĂƉĞ͗ 
 ƉĂƌĐ͘ē͘ϭϲϳϰͬϯϬϰ dƌǀĂůĠƚƌĄǀŶĞƉŽƌĂƐƚLJ o ǀljŵĞƌĞϳϱϱŵ2 
 ƉĂƌĐ͘ē͘ϭϲϳϰͬϯϮϭ ĂƐƚĂǀĂŶĠƉůŽĐŚLJĂŶĄĚǀŽƌŝĂ o ǀljŵĞƌĞϭϮϵŵ2 
 ƉĂƌĐ͘ē͘ϭϲϳϰͬϯϱϮ dƌǀĂůĠƚƌĄǀŶĞƉŽƌĂƐƚLJ o ǀljŵĞƌĞϭϴϰŵ2 
 ƉĂƌĐ͘ē͘9650/3 KƐƚĂƚŶĠƉůŽĐŚLJ o ǀljŵĞƌĞϭϮϭŵ
2 
 ƉĂƌĐ͘ē͘ϵϲϱϬͬϳ KƐƚĂƚŶĠƉůŽĐŚLJ o ǀljŵĞƌĞϭϬŵ2 
 Stavba 
 ƐƷƉ͘ē͘ϴϵϳϴ ƌŽĚŝŶŶljĚŽŵ ŶĂƉĂƌĐ͘ē͘ϭϲϳϰͬϯϮϭ 
 ƐƉŽůƵǀůĂƐƚŶşĐŬLJƉŽĚŝĞů͗ϭͬϭ 
 
 
 - 2 - 
 /ĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶĠ ŶĞŚŶƵƚĞűŶŽƐƚŝ ƐƷ njĂƉşƐĂŶĠ ŶĂ ůŝƐƚĞ ǀůĂƐƚŶşĐƚǀĂ KŬƌĞƐŶĠŚŽ
???W??}?Ul????ov?}}?U>sX?????U}l??WW??}?U}WWZaKsU
l????ov??u]WW??}?X 
 
 WƌşƐůƵƓĞŶƐƚǀŽƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJ͕ŬƚŽƌĠƐĂŶĞnjĂƉŝƐƵũĞĂůĞďŽŶŝĞũĞnjĂƉşƐĂŶĠŶĂ
o]???o??v_??W?o}?}?o]U?o}?}???}?U??_?}il?}?U?}}u?v
?Z?U ??_?}il lvo]?]U ??_?}il ?uv Z} ?o?v?U ??_?}il ol??}U
???vv ?o}Z?U?}?uv?]?v]Uo?v}l. 
 
Opis predmetu 
ĚƌĂǎďLJ͗ Popis ƌŽĚŝŶŶĠŚŽ domu so ƐƷƉ͘ē͘8978 
ZŽĚŝŶŶlj ĚŽŵ ē͘ Ɛ͘ ϴϵϳϴ ŶĂ ƉĂƌĐ͘ ē͘ ϭϲϳϰͬϯϮϭ͕ ŵĞƐƚŽ WƌĞƓŽǀ͕ ŬĂƚĂƐƚƌĄůŶĞ
??u]W??}?X / } ?u}???v ??}i] u??}?v?U ?}i?}o?v?U
v?}?]?v]v? ?}]vv? }uX Z}]vv? }u i ??_????v? ? ??ivi
l}u?v]l] i v?}iv? v }l}o]? ]v?]v]??l ?]? ?u}???v?u]
??_?}ilu]- ĞůĞŬƚƌŝĐŬĄƉƌşƉŽũŬĂ͕ƉƌşƉŽũŬĂŶĂnjĞŵŶljƉůLJŶ͕ǀŽĚŽǀŽĚŶĄ ƉƌşƉŽũŬĂ͕
lvo]?v ??_?}ilX / } }??v? ?}]vv? }u ? iv}? ??}?}?
iv}?l}?X ??u ??] ??_?v] ???? }o ??v}?v? v ?lo
??o}?v Z}?}???v]u??W??}?}??]ov_???]?v Z}_?o- r. 1999. 
s ƌ͘ ϮϬϭϱ ďŽůĂ ǀ ďŽēŶĞj ēĂƐƚŝ ƌĞĂůŝnjŽǀv ??_??? ?]uvi ?Z??U l?}?
??v]lo }???v_u ???}vi ???? }u?X Z}]vv? }u i ? }?}u
?Zv]l}u???U??]v}????}?U??}Zo]l???_?v?X dĞĐŚŶŝĐŬlj
popis: ĄŬůĂĚLJ- 1. NP - ďĞƚſŶŽǀĠ- ŽďũĞŬƚ ďĞnj ƉŽĚnjĞŵŶĠŚŽ ƉŽĚůĂǎŝĂ Ɛ
vodorovnou izŽůĄĐŝŽƵ͘ǀŝƐůĠŶŽƐŶĠŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĞ- 1. NP, 1. PK - ŵƵƌŽǀĂŶĠnj
?Zo~?ovUu??]lU???v]????U?}?}?Z?u??lo}viZ?Xv??
} ??uV o] l}v????l]- 1. NP, 1. PK - ƚĞŚůŽǀĠ ;ƉƌŝĞēŬŽǀŬLJ͕ D͕
?vo}?l}v????l]U??v Xs}}?}?v v}?v l}v????l]- stropy - 1. 
NP - Ɛ ƌŽǀŶljŵ ƉŽĚŚűĂĚŽŵ ďĞƚſŶŽǀĠ ŵŽŶŽůŝƚŝĐŬĠ͕ ƉƌĞĨĂďƌŝŬŽǀĂŶĠ Ă
l?u]l V?XW<- ƐƌŽǀŶljŵƉŽĚŚűĂĚŽŵĚƌĞǀĞŶĠƚƌĄŵŽǀĠ͘^ĐŚŽĚŝƐŬŽ- 1. NP - 
ƚǀƌĚĠ ĚƌĞǀŽ͕ ēĞƌǀĞŶlj ƐŵƌĞŬ͘ ^ƚƌĞĐŚĂ- krovy - 1. NP - ǀćnjŶŝĐŽǀĠ ƐĞĚůŽǀĠ͕
uv??}? Vl???iny strechy na krove - 1. NP - ƉĄůĞŶĠĂďĞƚſŶŽǀĠƓŬƌŝĚůŽǀĠ
??l l}???l}? ~?uU d}vZU D}???l ?l?]o ?}XV lou?]??l
l}v????l]???Z?- 1. NP - njƉŽnjŝŶŬŽǀĂŶĠŚŽƉůĞĐŚƵƷƉůŶĠƐƚƌĞĐŚLJ;ǎűĂďLJ͕
??}?Ul}u_v?U??]v]l?U?vZ}? ?Z???Xj?????}vli?_Z?}??Z}?- 
ĨĂƐĄĚŶĞŽŵŝĞƚŬLJ- 1. NP, 1. PK - ƓŬƌĂďĂŶljďƌŝnjŽůŝƚ͕ŽŵŝĞƚŬLJŶĂďĄnjĞƵŵĞůljĐŚ
o?}lX j???? ?v??}?v?Z ?}??Z}?- ǀŶƷƚŽƌŶĠ ŽŵŝĞƚŬLJ- 1. NP, 1. PK - 
ǀĄƉĞŶŶĠƓƚƵŬŽǀĠ͕ƐƚŝĞƌŬŽǀĠƉůƐƛŽƵŚůĂĚĞŶĠ͖ǀŶƷƚŽƌŶĠŽďŬůĂĚLJ- 1. NP, 1. PK - 
ƉƌĞǀĂǎŶi ??] l??qv u]vX ŶĂĚ ϭ͕ϯϱ ŵ ǀljƓŬLJ͖ ϭ͘ EW- ƉƌĞǀĂǎŶĞũ ēĂƐƚŝ
??}?vu]vX }?U??u ???l?V ?X EW- tŵŝŶ͘ĚŽ ǀljƓŬLJϭ ŵ͖ϭ͘ EW- 
ŬƵĐŚLJŶĞŵŝŶ͘ƉƌŝƐƉŽƌĄŬƵĂĚƌĞnjĞ;ĂŬũĞĚƌĞnjŶĂƐƚĞŶĞͿ͖ϭ͘W<- samostatnej 
sprchy. sljƉůŶĞŽƚǀŽƌŽǀ- dvere - 1. NP, 1. PK - ƌĄŵŽǀĠƐǀljƉůŸŽƵ͖ŽŬŶĄ- 1. NP, 
1. PK - ƉůĂƐƚŽǀĠƐĚǀŽũ͘ƐƚƌŽũǀƌƐƚǀŽǀljŵnjĂƐŬůĞŶşŵ͖ŽŬĞŶŶĠǎĂůƷnjŝĞ- 1. NP, 1. 
PK ʹ ƉůĂƐƚŽǀĠ. Podlahy - ƉŽĚůĂŚLJ ŽďLJƚŶljĐŚ ŵŝĞƐƚŶŽƐƚş ;ŽŬƌĞŵ ŽďLJƚŶljĐŚ
l?Z?x- 1. NP, 1. PK - parkety, vlLJƐLJ;ŽŬƌĞŵďƵŬŽǀljĐŚͿ͕ŬŽƌŽŬ͕ǀĞűŬŽƉůŽƓŶĠ
??l??~??v Uou]v?}? Vo???}oZ?}??Xu]??v}??_- 1. NP, 1. PK 
- ŬĞƌĂŵŝĐŬĠ ĚůĂǎďLJ. sLJďĂǀĞŶŝĞ ŬƵĐŚljŸ- 1. NP - ƐƉŽƌĄŬ ĞůĞŬƚƌŝĐŬlj ĂůĞďŽ
?o?v}???ol??]l}????}?o}??viv}?l~???}?Z}?l}?V 1. NP - 
ƵŵljǀĂēŬĂƌŝĂĚƵ;njĂďƵĚŽǀĂŶĄͿ͖ϭ͘EW- ŽĚƐĄǀĂēƉĄƌ͖ϭ͘EW- ĚƌĞnjŽǀĠƵŵljǀĂĚůŽ
v??}? o} ?o??}? V ?X EW- ŬƵĐŚLJŶƐŬĄ ůŝŶŬĂ nj ƉƌşƌŽĚŶĠŚŽ ĚƌĞǀĂ ;njĂ
?v? u?? ?}??]v??i ?_?l?. sLJďĂǀĞŶŝĞ ŬƷƉĞűŶş- 1. NP - ǀĂŸĂ ƉůĂƐƚŽǀĄ
iv}?ZV?XEWU?XW<- ƵŵljǀĂĚůŽ͖ϭ͘W<- ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĄƐƉƌĐŚĂ͖ǀŽĚŽǀŽĚŶĠ
? ?]- 1. NP, 1. PK - ƉĄŬŽǀĠŶĞƌĞnjŽǀĠƐŽƐƉƌĐŚŽƵ͖ϭ͘EW͕ϭ͘W<- ƉĄŬŽǀĠ
 
 - 3 - 
ŶĞƌĞnjŽǀĠ͖ njĄĐŚŽĚ- 1. NP, 1. PK - ƐƉůĂĐŚŽǀĂĐş ƐŽ njĂďƵĚŽǀĂŶŽƵ ŶĄĚƌǎŬŽƵ
v stene. KƐƚĂƚŶĠǀLJďĂǀĞŶŝĞ- kozub - 1. NP - ƐǀLJŚƌŝĞǀĂĐŽƵǀůŽǎŬou; 1. PK - 
sauna; 1. NP - ǀƐƚĂǀĂŶĠƐŬƌŝŶĞ. Vykurovanie - ƷƐƚƌĞĚŶĠǀLJŬƵƌŽǀĂŶŝĞ- 1. NP, 1. 
PK - ƚĞƉůŽǀŽĚ͘ƐƌŽnjǀŽĚ͘ďĞnjŽŚűĂĚƵŶĂŵĂƚ͘ĂƌĂĚŝĄƚŽƌŵŝ- ŚůŝŶşŬŽǀĠ͕ůŝĂƚŝŶŽǀĠ͖
zdroj vykurovania - 1. NP - ŬŽƚŽů ƷƐƚƌĞĚŶĠŚŽ ǀLJŬƵƌŽǀĂŶŝĂ ŶĂ ƉůLJŶ͕ ŶĂĨƚƵ͕
??l??}?_ ŽůĞũ͕ĞůĞŬƚƌŝŶƵĂůĞďŽǀljŵĞŶŶşŬŽǀĄƐƚĂŶŝĐĂƚĞƉůĂ. sŶƷƚŽƌŶĠƌŽnjǀŽĚLJ
vody - 1. NP, 1. PK - nj ƉůĂƐƚŽǀĠŚŽ ƉŽƚƌƵďŝĂ ƐƚƵĚĞŶĞũ Ă ƚĞƉůĞũ ǀŽĚLJ nj
v??ovZ} ??}iV ??}i ??oi ?}?- 1. NP - njĄƐŽďŶşŬŽǀlj ŽŚƌŝĞǀĂē
ol??]l?U?o?v}??o}l}u]v}?v??????v?u??l??}?v_u. sŶƷƚŽƌŶĠ
?}??}?lvo]?]- 1. NP, 1. PK - ƉůĂƐƚŽǀĠĂĂnjďĞƐƚŽĐĞŵĞŶƚŽǀĠƉŽƚƌƵďŝĞ. 
- sŶƷƚŽƌŶĠƌŽnjǀŽĚLJĞůĞŬƚƌŽŝŶƓƚĂůĄĐŝĞ- ĞůĞŬƚƌŽŝŶƓƚĂůĄĐŝĂ;ďĞnjƌŽnjǀĄĚnjĂēŽǀͿ- 1. 
NP - ƐǀĞƚĞůŶĄ͕ ŵŽƚŽƌŝĐŬĄ͖ ϭ͘ W<- ƐǀĞƚĞůŶĄ͖ ϭ͘ EW- ďůĞƐŬŽnjǀŽĚ͖ ĞůĞŬƚƌŝĐŬlj
rozǀĄĚnjĂē- 1. NP - ƐĂƵƚŽŵĂƚŝĐŬljŵŝƐƚĞŶşŵ. sŶƷƚŽƌŶĠƌŽnjǀŽĚLJƉůLJŶƵ- 1. NP - 
ƌŽnjǀŽĚ ƐǀŝĞƚŝƉůLJŶƵ ĂůĞďŽ njĞŵŶĠŚŽ ƉůLJŶƵ. WŽƉŝƐ ƉŽĚůĂǎş͗?X E?uv 
?}o?]: ǀƐƚƵƉnjƵůŝĐĞ͕t͕ĐŚŽĚďƵƐŽƐĐŚŽĚŝƐŬŽŵ͕ŬƵĐŚLJŸƵƐũĞĚĄůĞŶƐŬljŵ
l??}uU ??i??U }??l? ?} ?????}u } ?]uvi ?Z?? } ?Z??U ?
}vi??]???}vP??}o?????vvl??qx??loU??vi??]
i l}?}ox ? ??_????}u i ? ?}? ? }u}u. WƌşƐƚĂǀďĂ nj ƌŽŬƵ ϮϬϭϱ: 
dŝƐƉŽnjŝēŶĞŵĄƉƌşƐƚĂǀďĂƵnjĂǀƌĞƚŝĞǀŽŶŬĂũƓĞũƚĞƌĂƐLJ͕ēşŵďŽůĂǀLJƚǀŽƌĞŶĄnjŝŵŶĄ
?Z?. 1. Podkrovie: ŵĄ ƐĐŚŽĚŝƐŬŽ͕ ĐŚŽĚďƵ͕ ƓĂƚŶşŬ͕ ƚƌŝ ŝnjďLJ ĂŬƷƉĞűŸƵ Ɛ
infrasaunou. 
Popis pozemkov 
Pozemky ƚǀŽƌŝĂƉŽnjĞŵŽŬnjĂƐƚĂǀĂŶljƌŽĚŝŶŶljŵĚŽŵŽŵĂƚǀŽƌŝĂĚǀŽƌŽŬŽůŽ
}u??Z???}u}uU?????vi??]u??W??}??o}lo]?/s?
?o]vi ???? ?}]vv?Z }u}? v a]o}??li ?o]]U l}u?v]l] ??
}u}ui??ivu]??l}u?v]l]}l?u??o?X????l?Ul?}?i?
??l?}uv}u?o??v_????v Z}?uv- njƌŝĂĚĞŶĠŚŽƉƌĄǀĂƉƌĞĐŚŽĚƵ͕Ɛ
u}?v}??}? v?}iv] v ???l? ]v?]v]??l ?]?X EP?_?v ?]vl? v
Z}v}???}?ul?v}o]?]??v }l?uv???v Z}??_?????l}u?
?}??ivil}u?v]l]_X 
 
 
Stav predmetu 
ĚƌĂǎďLJ͗  WƌĞĚŵĞƚ ĚƌĂǎďLJ je v technickom stave primeranom jeho veku a ƐƉƀƐŽďƵ
  ƵǎşǀĂŶŝĂ. 
 
Ohodnotenie 
ƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJ͗ WƌĞĚŵĞƚ ĚƌĂǎďLJ ďŽů ŽŚŽv}?v? ?vol?u ?}??l}u X11/2018 njŽ ĚŸĂ
14.01.2018͕ ǀLJƉƌĂĐŽǀĂŶljŵ njŶĂůĐŽŵ /ŶŐ͘Miroslavom sĂƓŬŽŵ, znalcom 
v ŽĚďŽƌĞ ƐƚĂǀĞďŶşĐƚǀŽ͕ ŽĚǀĞƚǀŝĞ ŽĚŚĂĚ ŚŽĚŶŽƚLJ ŶĞŚŶƵƚĞűŶŽƐƚş, ƉŽnjĞŵŶĠ
stavby, Ğǀ͘ē͘njŶĂůĐĂ913 731 na hodnotu 192.254,25 Φ. 
 
 
EĂũŶŝǎƓŝĞƉŽĚĂŶŝĞ͗ 144.200,- Φ 
 
DŝŶŝŵĄůŶĞƉƌŝŚŽĚĞŶŝĞ͗ 1.000,- Φ 
 
ƌĂǎŽďŶĄnjĄďĞnjƉĞŬĂ͗ 15.000,- Φ 
 
 
 
 
 
 - 4 - 
^ƉƀƐŽďnjůŽǎĞŶŝĂ 
ĚƌĂǎŽďŶĞũ 
njĄďĞnjƉĞŬLJ͗ 1,ĞnjŚŽƚŽǀŽƐƚŶljŵ ďĂŶŬŽǀljŵ ƉƌĞǀŽĚŽŵ ŶĂ ƷēĞƚ ĚƌĂǎŽďŶşŬĂ ǀĞĚĞŶlj
v ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƐƉŽƌŝƚĞűŶŝ͕Ă͘Ɛ͘UX???W^<??????????????????????U??]]ov?
symbol 1812017͘ ƌĂǎŽďŶĄ njĄďĞnjƉĞŬĂ ƐĂ ƉŽǀĂǎƵũĞ njĂ njůŽǎĞŶƷ͕ ĂŬ ďŽůĂ
??]?_?vv????}v_l}}??}?v]???X 
 Ϯ͕,ŽƚŽǀŽƐƚŶljŵǀŬůĂĚŽŵĚŽƌƷŬĚƌĂǎŽďŶşŬĂǀ ŵŝĞƐƚĞŬŽŶĂŶŝĂĚƌĂǎďLJ͘ 
 ϯ͕&ŽƌŵŽƵďĂŶŬŽǀĞũnjĄƌƵŬLJ͘ 
 ϰ͕ŽŶŽƚĄƌƐŬĞũƷƐĐŚŽǀLJǀŽĨŽƌŵĞƉĞŸĂǎŶĞũƐƵŵLJ͘ 
 DraǎŽďŶƷnjĄďĞnjƉĞŬƵŶŝĞũĞŵŽǎŶĠnjůŽǎŝƛƉůĂƚŽďŶŽƵŬĂƌƚŽƵ͕ĂŶŝƓĞŬŽŵ͘ 
 
ŽŬůĂĚƉƌĞƵŬĂnjƵũƷĐŝ 
njůŽǎĞŶŝĞnjĄďĞnjƉĞŬLJ͗ ϭ͕ KƌŝŐŝŶĄů ƉŽƚǀƌĚĞŶĠŚŽ ƉƌşŬĂnjƵ ŶĂ ƷŚƌĂĚƵ ƉĞŸĂǎŶljĐŚ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ
v ƉƌŽƐƉĞĐŚ ĚƌĂǎŽďŶşŬĂ ǀŽ ǀljƓŬĞ ĚƌĂǎŽďŶĞũ njĄďĞnjƉĞŬLJ͕ njĂ ƉƌĞĚƉŽŬůĂĚƵ ŝĐŚ
riadneho ƉƌŝƉşƐĂŶŝĂŶĂƷēĞƚĚƌĂǎŽďŶşŬĂĚŽŽƚǀŽƌĞŶŝĂĚƌĂǎďLJ͘ 
 Ϯ͕KƌŝŐŝŶĄůďĂŶŬŽǀĞũnjĄƌƵŬLJǀŽǀljƓŬĞĚƌĂǎŽďŶĞũnjĄďĞnjƉĞŬLJ͕njŶĞũƷĐĞũŶĂƷēĞƚ
??}v_lX 
 ϯ͕ KƐǀĞĚēĞŶlj ŽĚƉŝƐ ŶŽƚĄƌƐŬĞũ njĄƉŝƐŶŝĐĞ Ž njůŽǎĞŶş ĚƌĂǎŽďŶĞũ njĄďĞnjƉĞŬLJ ĚŽ
v}???li??Z}??? ƉƌŽƐƉĞĐŚĚƌĂǎŽďŶşŬĂ͘ 
 
>ĞŚŽƚĂŶĂnjůŽǎĞŶŝĞ 
njĄďĞnjƉĞŬLJ͗ ŽŽƚǀŽƌĞŶŝĂĚƌĂǎďLJ͘ 
 
sƌĄƚĞŶŝĞĚƌĂǎŽďŶĞũ 
njĄďĞnjƉĞŬLJ͗ ĞnjnjďLJƚŽēŶĠŚŽŽĚŬůĂĚƵƉŽƐŬŽŶēĞŶşĚƌĂǎďLJ͘ 
 
 
Obhliadka 
ƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJ͗ KďŚůŝĂĚŬĂƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJƐĂƵƐŬƵƚŽēŶşǀ ƚĞƌŵşŶŽĐŚ͗ 
 1, 17.07.2018 o 15,00 hod. 
2, 25.07.2018 o 11,00 hod. 
 Miesto konania obhliadky je pred ƌŽĚŝŶŶljŵ domom ƐŽƐƷƉ͘X 8978 na ulici 
aŝĚůŽǀƐŬĄē͘Ϯϭv WƌĞƓŽǀĞ͘ 
 KďŚůŝĂĚŬĂ ƐĂ ƵƐŬƵƚŽēŶş ƉŽ ƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŽŵ ƚĞůĞĨŽŶŝĐŬŽŵ ĚŽŚŽǀŽƌĞ
s ĚƌĂǎŽďŶşŬŽŵ͕ŶĂũŵĞŶĞũ??Z}_v ǀŽƉƌĞĚ͕ŶĂƚ͘ē.: +421 911 755 528 alebo 
elektronicky: info@drazobnik.sk. 
 
 
WƌĄǀĂĂnjĄǀćnjŬLJ 
viaznuce na  
ƉƌĞĚŵĞƚĞĚƌĂǎďLJ͗ eZ,z: 
1, V 834/2013-ŵůƵǀĂ Ž njƌŝĂĚĞŶş njĄůŽǎŶĠŚŽ ƉƌĄǀĂ ƉƌĞ ^ůŽǀĞŶƐŬƷ
??}?]?qx?UX?XUd}u?]l}???U???????]?o?l????????lv?}]vv?}u
? 8978 na parc.KN C 1674/321 a parc.KN C 
1674/304,1674/321,9650/3,9650/7,1674/352- 1225/13 
2, Z-7008/201 - džĞŬƵēŶlj ƉƌşŬĂnj ŶĂ ǀLJŬŽŶĂŶŝĞ ĞdžĞŬƷĐŝĞ njƌŝĂĚĞŶşŵ
?l?v Z} ?o}?v Z} ??? ? ??l????-ϭϭ ŶĂ ƉĂƌ͘ <E ē͘ ϭϲϳϰͬϯϬϰ͕
????l???U????l???U????l?U????l??}X}u?X????v??X<EX
????l???~?XX:h?X^?v]?o?D}?l?]UW??}?- 6897/14; 
3, Z 233/2015- džĞŬƵēŶljƉƌşŬĂnjŶĂnjƌŝĂĚĞŶŝĞĞdžĞŬƵēŶĠŚŽnjĄůŽǎŶĠŚŽƉƌĄǀĂdž
????l????v??X<EX????l???U????l???U????l???U????l?U????l?
 
 - 5 - 
ƌŽĚ͘ĚŽŵēƐ͘ϴϵϳϴŶĂƉĂƌ͘<Eē͘ϭϲϳϰͬϯϮϭ;Ɛ͘Ğ͘:hƌ͘ZŝĐŚĂƌĚ'ŝďĂƌƚŝWƌĞƓŽǀͿ
-pol.303/15 
4, P 13/2015- EdžĞŬƵēŶljƉƌşŬĂnjŶĂǀLJŬŽŶĂŶŝĞĞdžĞŬƷĐŝĞnjƌŝĂĚĞŶşŵƉƌĞĚĂũŽŵdž
1116/2014-ϭϭŶĂƉĂƌ͘<Eē͘ϭϲϳϰͬϯϬϰ͕ϭϲϳϰͬϯϮϭ͕ϭϲϳϮͬϯϱϮ͕ϵϲϱϬͬϯ͕ϵϲϱϬͬϳ
?}X}u?X????v??X<EX????l???~?XX:h?XZX']??]UW??}?-
pol.304/15 
5, Z 4766/2015- ĞdžĞŬƵēŶljƉƌşŬĂnjŶĂ??l}vv]?l?]??]v_u?l?X
?o}?X ??? y ???l?? v ??X <E X ????l???U ????l???U ????l???U
????l?U????l??}X}u?X????v??X<EX????l???- s.e. JUDr. 
Jaroslav Straka, Bratislava- 4500/15 
6, Z 3221/2016 - džĞŬƵēŶlj ƉƌşŬĂnj y ϯϬϰϮϬl?? v ??]v] ?l?v Z}
?o}?v Z}???U}^?v??l??}?:h?XZ?}o(<????UWZXUZ?v_l
60, 821 08 Bratislava, na parc. C KN 1674/304, 1674/321, 1674/352, 9650/3, 
ϵϲϱϬͬϳĂƌŽĚŝŶŶljĚŽŵƐ͘ē͘ϴϵϳϴŶĂƉĂƌĐ͘<EϭϲϳϰͬϯϮϭ͕njŽĚŸĂϭϮ͘ϱ͘ϮϬϭϲ͕-
3181/16 
WKED<z͗ 
 1, P 745/2014- ƵƉŽǀĞĚŽŵĞŶŝĞŽƉƌĞĚĂũŝŶĞŚŶƵƚĞűŶŽƐƚŝĂnjƌŝĂĚ͘ĞdžĞŬƵē͘njĄůŽǎ͘
???y??l????-ϭϭŶĂƉĂƌ͘<Eē͘ϭϲϳϰͬϯϬϰ͕ϭϲϳϰͬϯϮϭ͕ϭϲϳϮͬϯϱϮ͕ϵϲϱϬͬϯ͕
????l??}X}u?X????v??X<EX????l????}?l?}uvlov]?
vZv??qv}??u]- s.Ğ͘:hƌ͘^ƚĂŶŝƐůĂǀDŽƐŬǀŝē͕WƌĞƓŽǀ 
 2, P-794/2014 - džĞŬƵēŶlj ƉƌşŬĂnj ŶĂ ǀLJŬŽŶĂŶŝĞ ĞdžĞŬƷĐŝĞ ƉƌĞĚĂũŽŵ
vZv??qv}??] ? ? ??l????-ϭϭ ŶĂ ƉĂƌ͘ <E ē͘ ϭϲϳϰͬϯϬϰ͕ ϭϲϳϰͬϯϮϭ͕
????l???U????l?U????l??}X}u?X????v??X<EX????l???~?XX
JUDr. Stanislav DŽƐŬǀŝē͕WƌĞƓŽǀͿ- 6897/14; 
 3, P-814/2014 - hƉŽǀĞĚŽŵĞŶŝĞŽnjĂēĂƚşĞdžĞŬƷĐŝĞƉƌĞĚĂũŽŵŶĞŚŶƵƚĞűŶŽƐƚŝdž
????l????v??X<EX????l???U????l???U????l???U????l?U????l?
?}X}u?X????v??X<EX????l???~?XX:h?XZ]Z?']??]UW??}?- 
7073/2014; 
 4, P-425/2017-KnjŶĄŵĞŶŝĞ Ž njĂēĂƚş ǀljŬŽŶƵ njĄůŽǎŶĠŚŽ ƉƌĄǀĂ ƉƌĞ ^ůŽǀĞŶƐŬƷ
??}?]?qx?UX?XUd}u?]l}???U???????]?o?l????????lv?}]vv?}u
? ???? v ??X<E ????l??? ??X<E 
????l???U????l???U????l???U????l?U????l? ?}q ?uo??? s-834/13 - 
pol.6453/17 
 
 
EŽƚĄƌŽƐǀĞĚēƵũƷĐŝ 
ƉƌŝĞďĞŚĚƌĂǎďLJ͗ Mgr. Vojtech <ĂǀĞēĂŶƐŬlj ʹ ŶŽƚĄƌ 
 ƐşĚůŽ͗ <ŵĞƛŽǀĂϭϯ, ϬϰϬϬϭ<ŽƓŝĐĞ 
 
 
^ƉƀƐŽďƷŚƌĂĚLJĐĞŶLJ 
dosiahnutej 
ǀLJĚƌĂǎĞŶşŵ͗ sLJĚƌĂǎŝƚĞűũĞƉŽǀŝŶŶljnjĂƉůĂƚŝƛĐĞŶƵĚŽƐŝĂŚŶƵƚƷǀLJĚƌĂǎĞŶşŵŶĂũŶĞƐŬƀƌĚŽϭϱ
v_}?l}vv]???v????}v_l?v?? ^ůŽǀĞŶƐŬĄƐƉŽƌŝƚĞűŸĂ͕
a.s.͕ ē͘ ƷēƚƵ͗ ^<ϮϮϬϵϬϬϬϬϬϬϬϬ5ϬϯϳϮϮϭϵϮϲ͕ ǀĂƌŝĂďŝůŶlj ƐLJŵďŽl 1812017. 
ƌĂǎŽďŶĄ njĄďĞnjƉĞŬĂ ƐĂ ǀLJĚƌĂǎŝƚĞűŽǀŝ njĂƉŽēşƚĂǀĂ ĚŽ ĐĞŶLJ ĚŽƐŝĂŚŶƵƚĞũ
????v_uX 
 
 
 
 
 
 
 - 6 - 
 
Nadobudnutie 
ǀůĂƐƚŶşĐŬĞŚŽƉƌĄǀĂ 
k ƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJ͗ WŽnjĂƉůĂƚĞŶşĐĞŶLJĚŽƐŝĂŚŶƵƚĞũǀLJĚƌĂǎĞŶşŵǀLJĚƌĂǎŝƚĞűŽŵǀ stanovenej lehote, 
ƉƌĞĐŚĄĚnjĂŶĂǀLJĚƌĂǎŝƚĞűĂǀůĂƐƚŶşĐŬĞƉƌĄǀŽĚŸŽŵƵĚĞůĞŶŝĂƉƌşŬůĞƉƵV?}v?o?_U
li????]?q}u}?}Ul?}?i?}?]vv??_???}?P]??????v?}?
veƌĞũŶĠŚŽ ƐĞŬƚŽƌĂ ƉŽĚűĂ ŽƐŽďŝƚŶĠŚŽ ƉƌĞĚƉŝƐƵ͕ ĂŬ ǀ ēĂƐĞ ƉƌşŬůĞƉƵ ŶŝĞ ũĞ
??_?v ? ?}u?} ?P]???]XW??} ??_?? ??u? ??? ??Z? v
????]?q}}??v_u??u???????]?v]}?} ŽĚŽǀnjĚĂŶş͘WƌĞĚŵĞƚ
???}}????Z?i?]?o??v_l?}??o}?v_}??v Z}}?]??
v}???li ??]?v] ? ĚƌĂǎďLJ ĚŽ ƉŝĂƚŝĐŚ ĚŶş ƉŽ ƵŚƌĂĚĞŶş ĐĞŶLJ ĚŽƐŝĂŚŶƵƚĞũ
????v_uU } ēŽŵ ƐĂ ǀLJŚŽƚŽǀş njĄƉŝƐŶŝĐĂ Ž ŽĚŽǀnjĚĂŶş ƉƌĞĚŵĞƚƵ ĚƌĂǎďLJ͘
s???]?q}??_???Z}?}?v]}??v Z}}?]??v}???li??]?v]
z ĚƌĂǎďLJ͖ jedno vLJŚŽƚŽǀĞŶŝĞnjĂƓůĞĚƌĂǎŽďŶşŬƉƌşƐůƵƓŶĠŵƵŽŬƌĞƐŶĠŵƵƷƌĂĚƵ͕
l????ovu?}}??????}v Z}}lo?X 
 
V njŵLJƐůĞΑϭϱϭŵĂŽĚƐ͘ϯnjĄŬŽŶĂē͘ϰϬͬϭϵϲϰď͘KďēŝĂŶƐŬĞŚŽnjĄŬŽŶŶşŬĂƉƌŝ
??l}v ?o}?v Z} ??? ?o}?v?u ??]?q}uU l?}? Z} ?o}?v ???} i
v ƉŽƌĂĚşƌŽnjŚŽ?i?}uv???}l}iv]?o}?v?Z????P]???}?v l}??? U
? ?o}Z ???? v???v? ?o}?v?u] ???u] }???v?Z ?o}?v?Z
??]?q}?X 
 
 
 
Podmienky 
odovzdania 
ƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJ 
ǀLJĚƌĂǎŝƚĞűŽǀŝ͗ AŬŶĂĚŽďƵĚŽůǀLJĚƌĂǎŝƚĞűǀůĂƐƚŶşĐŬĞƉƌĄǀŽŬ predmetu ĚƌĂǎďLJ͕ƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝ
?o??v_l i ?}?]vv? }}??? ??u? ??? v ?lo ??o}?v]
?_?}uv Z}?}???v]} ǀLJĚƌĂǎĞŶşƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJĂ ĚŽůŽǎĞŶŝĂƚŽƚŽǎŶŽƐƚŝ
????]?q}?]?]Zv_}}x??o?v]v?}?]Zv??i????v_uX
??}v_lvu]?? ƐƉşƓĞnjĄƉŝƐŶŝĐƵŽ ŽĚŽǀnjĚĂŶşƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJ͘ĄƉŝƐŶŝĐƵ
o ŽĚŽǀnjĚĂŶş ƉƌĞĚŵĞƚƵ ĚƌĂǎďLJ ƉŽĚƉşƓĞ ƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝ ǀůĂƐƚŶşŬ ƉƌĞĚŵĞƚƵ
???U ????]?q ĚƌĂǎŽďŶşŬ͘ :ĞĚŶŽ ǀLJŚŽƚŽǀĞŶŝĞ njĄƉŝƐŶŝĐĞ ŽďĚƌǎş
??Z?i?] ?o??v_l ??u?? ??? ĚǀĞ ǀLJŚŽƚŽǀĞŶŝĂ ǀLJĚƌĂǎ]?qX l
v]l?}? }?} }u]?v ??]?v]? ?}?_?? o} i? ????]?U ??}
?l??}v}??????v_? njĄƉŝƐŶŝĐŝĂ njĄƉŝƐŶŝĐĂƐĂƉŽǀĂǎƵũĞnjĂŽĚŽǀnjĚĂŶƷĂũƚĞũƚŽ
osobe; o ƚŽŵĚƌĂǎŽďŶşŬƚƷƚŽŽƐŽďƵƉŽƵēş͘ 
 
sƓĞƚŬLJ ŶĄŬůĂĚLJ ƐƉŽũĞŶĠ Ɛ ŽĚŽǀnjĚĂŶşŵ Ă ƉƌĞǀnjĂƚşŵ ƉƌĞĚŵĞƚƵ Ě??? ?v?
????]?qXd?}?}?]vv}???v???Z?ivvlo?Ul?}? ?]vlv??v]lo]U
l]Z??}i}??]v}?????}]o??Z?i?]?o??v_lo}??}v_lUo}
l ]u ?]?} vlo? ??v]lo] vZ}}?U l?}? ]Z ?}??]ZoX E??v???}
?l}?v??u??????Z?? ŶĂǀƌŚŽǀĂƚĞűĂĚƌĂǎďLJŶĂǀLJĚƌĂǎŝƚĞűĂ
x}u}}??v]??u?????V? ƚĞŶŝƐƚljĚĞŸƉƌĞĐŚĄĚnjĂŶĂǀLJĚƌĂǎŝƚĞűĂ
?}?}?v}?? ? ?l}? ????}v? ? ƐƷǀŝƐůŽƐƚŝ Ɛ ƉƌĞĚŵĞƚŽŵ ĚƌĂǎďLJ͘ Ŭ ũĞ
????]?q? ŽŵĞƓŬĂŶşƐ ƉƌĞǀnjĂƚşŵƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJ͕njŶĄƓĂŶ??v???}
?l}? njŽĚƉŽǀĞĚŶŽƐƛnjĂƓŬŽĚƵ͘ 
 
 
 
 
 
 - 7 - 
WŽƵēĞŶŝĞ͗ sƉƌşƉĂĚĞ͕ĂŬƐĂƐƉŽĐŚLJďŸƵũĞƉůĂƚŶŽƐƛnjĄůŽǎŶĞũnjŵůƵǀLJĂůĞďŽďŽůŝƉŽƌƵƓĞŶĠ
???v}?v]?l}v} ĚŽďƌŽǀŽűŶljĐŚĚƌĂǎďĄĐŚ͕ŵƀǎĞŽƐŽďĂ͕ŬƚŽƌĄƚǀƌĚş͕ǎĞ
??u }o }?lv?? v ??}i]Z ???ZU ?}?]? ??U ? ??]o v?o?v}??
???XW??}}uZ????v]v?o?v}??]????v]lUl?v??o?v_
}??}Zu?]}?}}x??_lo??}l?u??_??Ul??}?v?o?v}??]
??????]?]?}??Zv_u????v Z}]v???}?x]}???}u?
alebo bytu, v ŬƚŽƌŽŵŵĄƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝǀůĂƐƚŶşŬƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJǀēĂƐĞ
??_lo??Zo?v????o??}???}q}?}]?v Z}???]??V??}u?}??_?i
u}?v }uZ??v?o?v}??]???i?}??o?v??_?i?}oZ}??Xs??_?
??}o}vi????v?o?vov??????Ul?}?i??l??}?}???}l
??lX 
 
 KƐŽďĂ͕ ŬƚŽƌĄ ƉŽĚĂůĂ ŶĂ ƐƷĚĞ ǎĂůŽďƵ Ž ƵƌēĞŶŝĞ ŶĞƉůĂƚŶŽƐƚŝ ĚƌĂǎďLJ ƉŽĚűĂ
??Z?i?Z} }?l?U i ?}?]vv }?vu]???_?o??v u? }l??v u?
???Ul????ovu?}}?? njĂēĂƚŝĞƐƷĚŶĞŚŽŬŽŶĂŶŝĂ͘ 
 
 jēĂƐƚŶşŬŵŝ ƐƷĚŶĞŚŽ ŬŽŶĂŶŝĂ Ž ŶĞƉůĂƚŶŽƐƛ ĚƌĂǎďLJ ƐƷ ŶĂǀƌŚŽǀĂƚĞű ĚƌĂǎďLJ͕
??}v_lU????]?qU??Z?i?]?o??v_l}?lv??}?}X 
 
 ŬǀLJĚƌĂǎŝƚĞűnjŵĂƌŝůĚƌĂǎďƵĂůĞďŽĂŬƐƷĚƵƌēŝůĚƌĂǎďƵnjĂŶĞƉůĂƚŶƷ͕ƷēŝŶŬLJ
??_lo???v]li?l?x???_lo??X 
 
 EĞƉůĂƚŶŽƐƛ ĚƌĂǎďLJ ŶŝĞ ũĞ ŵŽǎŶĠ ǀLJƐůŽ?]? ? ??}? }v?l}?v Z} ??]
???Ul}o}??_]v}?}v?l}?v Z}??]???l}vv]]vi???
??u ]???u ??}v_l}u v ?}u ]??}u u]?? l v?u}?v]o ?o??v_l
??u?? ???U l} i }?}U l?}? u l ??u?? ??? ]v l}
?o??v_l???}U ǀLJŬŽŶĂƛƌŝĂĚŶƵŽďŚůŝĂĚŬƵƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJ͘ 
 
ĂƐƉƌĄǀŶŽƐƛ͗ůĞdžĂŶĚƌĂWĞĐŚ 
 
V Bratislave 26. ũƷŶĂ 2018 
 
 
 
ĚƌĂǎŽďŶşŬ 
ZKE1<͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ 
PhDr. Alexandra Pech 
prokurista 
 
  
 ZŽǀŶŽƉŝƐƚŽŚƚŽŽnjŶĄŵĞŶŝĂŽ ĚƌĂǎďĞ͕Ɛ ƷƌĂĚŶĞŽƐǀĞĚēĞŶljŵƉŽĚƉŝƐŽŵŶĂǀƌŚŽǀĂƚĞűĂĚƌĂǎďLJ͕ũĞƵůŽǎĞŶljƵ ĚƌĂǎŽďŶşŬĂ 
;ΑϭϳŽĚƐ͘ϴnjĄŬŽŶĂŽ ĚŽďƌŽǀŽűŶljĐŚĚƌĂǎďĄĐŚͿ͘ 
  
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)