Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Mgr. Eva Kmecová, narodená 28.03.1976.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

29.06.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa ~ 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyYatcl"ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila diíom 
29.06.2018 trval)· pobyt 
Mgr. Eva Kmecová, narodená 28.03.1976 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana. ktorému bol trval~ pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Diía: 29.06.2018 
1J 
Mgr. l:udmila Halečkovú 
vedúca oddelenia klientskeho centr<!