Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 8533 o výmere 88m2, ostatná plocha, zapísaného na L V č. 6492, k. ú. Prešov za účelom zriadenia verejných parkovacích miest v lokalite ul. Nábrežná.

04.07.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)