Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 8533 o výmere 88m2, ostatná plocha, zapísaného na L V č. 6492, k. ú. Prešov za účelom zriadenia verejných parkovacích miest v lokalite ul. Nábrežná.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.07.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V 
zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.1/2012, 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 4/2016 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER 
NA 
PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 8533 
o výmere 88m
2, 
ostatná plocha, zapísaného na 
L 
V č. 6492, k. ú. Prešov za účelom zriadenia verejných parkovacích miest v lokalite 
ul. Nábrežná. 
Záujemca je povinný 
predložiť 
cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo -právne 
oddelenie v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať -priamy prenájom 
pozemku por. č. 16/2018" 
v termíne do 
16 dní 
odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta 
Prešov v znení neskorších predpisov, t.j. 5,50 €/m
2 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. 
Zuzana Helou, č. tel.: 051/3100229). 
/J 
(/~ 
JUDr.-Mir~sl~akara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)