Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešovčíslo 8/2017.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2018

04.07.2018 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -4. 07. Z018 
Vyvesené dna _________ _ 
. -•. 
s 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2018, 
Vydanie: 
ktorým sa meni Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov 
č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácii 
Strana 
Mesto Prešov 
z rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného 
112 
nariadenia mesta Prešov číslo 8/2017 
Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. h) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa§ 7 ods. 2, 
ods. 4 a ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
vydáva 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2018, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania 
dotácií z 
rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
číslo 8/2017. 
l. 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach 
poskytovania dotácií z 
rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta 
Prešov číslo 8/2017 sa mení takto: 
1. V Článku 8 odsek 3 sa slová .resp. facebookovom profile" nahrádzajú slovami 
"resp. na profile sociálnej siete." 
2. V Článku 15a odsek 15a.1. znie: 
"15a.1. Žiadateľom odotáciu na prenájom ľadovej plochy môže byt právnická osoba, 
ktorej zakladatel'om nie je mesto alebo fyzická osoba -
podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo 
trvalý pobyt 
na území mesta Prešov a pôsobia v oblasti hokeja, rýchlokorčul'ovania, 
krasokorčuľovania (so zameraním na jednu športovú činnosť) a využívajú ľadovú plochu 
nachádzajúcu 
sa na území mesta Prešov alebo v okruhu 100 kilometrov od hranice mesta. 
3. V Článku 15a odsek 15a.2. písm. b) sa vypúšťajú slová: 
"a to pomerným rozdelením so zaokrúhlením na celé hodiny." 
4. V 
Článku 15a odsek 15a.5. znie: 
"15a.5. Dotáciu podľa tohto článku možno použiť výhradne na úhradu prenájmu ľadovej 
plochy na území mesta Prešov bez zarátania ďalších možných výdavkov na zabezpečenie 
jej prenájmu alebo na úhradu prenájmu l'adovej plochy v okruhu 100 kilometrov od hranice 
mesta vrátane nákladov 
na dopravu do miesta tohto prenájmu. Dotáciu na úhradu 
prenájmu l'adovej plochy v okruhu 100 kilometrov od hranice mesta vrátane nákladov na 
dopravu do miesta tohto prenájmu je možné použil' len v prfpade, ak nie je možné 
využíval' a 
zabezpečiť prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne vo vlastníctve mesta 
Prešov. Skutočnosť o prenájme ľadovej plochy prijímateľ preukazuje dokladom 
odsúhlaseným 
poskytovateľom ľadovej plochy a dokladmi preukazujúcimi náklady na 
dopravu v prípadoch podľa predchádzajúcej vety, ktoré predloží príslušnému 
organizačnému útvaru vždy k 20. dňu kalendárneho mesiaca za predchádzajúci 
kalendárny mesiac. 
V prfpade, ak náklady prevýšia sumu poskytnutej dotácie, prijímate!' 
nemá nárok na poskytnutie 
ďalšej dotácie na účel zabezpečenia prenájmu ľadovej plochy 
v príslušnom rozpočtovom roku na dorovnanie týchto nákladov. " 
s 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2018, 
Vydanie: 
ktorým sa meni Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov 
č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií 
Strana 
Mesto Prešov 
z rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného 
2/2 
nariadenia mesta Prešov číslo 8/2017 
5. V celom texte sa vypúšťa veta "Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov 
v súlade 
so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
na účel vybavenia žiadosti." 
ll. 
Účinnosť 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.8.2018. 
. . o z -07-2018 
V Pre sove dna ...................... . 
'"•·:!:.. t;/.!.w 
prlmátorka mesta 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)