Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Ladislav Rezsnák, narodený 25.12.1994.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

11.07.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v  , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasoviia pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila diiom 
11.07.2018 trvalý pobyt 
Ladislav Rezsnák, narodený 25.12.1994 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: l 1.07.2018 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
L1