Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Iveta Murcková, narodená 23.03.1969.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

12.07.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                L1 
Mesto Prešov 
i ~ 07 7010 
Vy·wesené dňa _________ _ 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej sp ~nf! dňa---------
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa 
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 25311998 z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
10.07.2018 trvalý pobyt 
Iveta Murcková, narodená 23.03.1969 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dií.a: 
vedúca oddelenia klientskeho centra