Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Mária Čierniková, narodená 08.12.1959, Slávka Zimmermannová, narodená 13.08.1968, Alex Zimmermann, narodený 29.10.1998.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

13.07.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                . ··.,: .. " .. ;;. ; .. 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správ:y··· ' : '· 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
" , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovľía pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti pod!' a § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších 
zmien a doplnkov zrušila dľíom 
13.07.2018 trvalý pobyt 
Mária Čierniková, narodená 08.12.1959 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dľía: 13.07.2018 
l 
_../ "" 
~~~,~~:~ 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
.i!·. 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej spr-fÍXY.,,,, .. ,,,
1, 
... 
ohlasovňa pobytu -· · ·· · · 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ 
TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovúa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dúom 
13.07.2018 trvalý pobyt 
Slávka Zimmermannová, narodená 13.08.1968 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dúa: 13.07.2018 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
'  '  ' -
.... ,-... _._-, "·· 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej spJ::~:Y;;)I!:;,~ 
1
;,c,,, 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ 
TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa§ 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
13.07.2018 trvalý pobyt 
Alex Zimmermann, narodený 29.10.1998 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dľía: 13.07.2018 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra