Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Šándor, naposledy bytom ul. Lesík delostrelcov č. 5, 080 01 Prešov, Martin Výbošťok, naposledy bytom Vihorlatská 17, 080 01 Prešov., Alexandra Bessenyei, naposledy bytom Federátov 13, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mestský úrad Veľký Šariš 
Váš list čísla/zo dňa 
Vec: 
Verejná vyhláška 
Naše číslo: 
dane/2018/ Vybavuje/linka Kušnírová 321 41 17 
-oznámenie o vyvesení a zvesení 
Vel'ký Šariš 
10. 07. 2018 
Mesto Veľký Šariš v zmysle § 
35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o uložení 
zásielky -oznámenie o 
začatí určovania dane podl'a pomôcok pre 
daňovníka: Ľubomír Šándor, nar. 07.01.1996, naposledy bytom ul. Lesík 
delostrelcov 
č. S, 080 Ol Prešov. 
Oznámenie zo dňa 10.7.2018 sa nachádza na Mestskom úrade, 
v podatel'ni, ul. Nám. sv. Jakuba č. l, 082 21 
Veľký šariš, v pracovných dňoch 
od 8.00-11.00, resp. od 12.00 do 15.00 hod. po dobu 15 dní od doby, kedy bolo 
oznámenie zverejnené. 
Dátum vyvesenia: 
Dátum zvesenia: 
P..'.I=~~~TO P~'.P`e.)V 
:·ri;:.::i!_·.:-1:~:-ú~·;.;_(} 
Il~~'.v,,:': 
. 73 
01:001 
PREŠOV . J. 
Telefón: 
051/3214117 
e-mail: Bankové spojenie: 
dane@velkysaris.sk SK32 5600 0000 0088 0092 3002 
IČO 
00327972 
.' ,·;,-' 
M estský úrad Vefký Šariš 
Váš fist čísle/zo dňa 
Vec: 
Verejná vyhláška 
Naše číslo: 
dane/2018/3058 Vybavuje/linka Kušnírová 321 41 17 
-oznámenie o vyvesení a zvesení 
Vel'ký šariš 
IO. 07. 2018 
Mesto Vel'ký Šariš v zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o uložení 
rozhodnutia na daň z nehnutel'ností na rok 2018 pre daňovníka: Martin 
Výbošťok, naposledy bytom Vihorlatská 17, 080 01 Prešov. 
Rozhodnutie č. 1012803058 zo dňa 14.6.2018 sa nachádza na Mestskom 
úrade, 
v podatel'ni, ul. Nám. sv. Jakuba č. 1, 082 21 Vel'ký Šariš, v pracovných 
dňoch od 8.00-11.00, resp. od 12.00 do 15.00 hod. po dobu 15 dn/ od doby, kedy 
bolo oznámenie zverejnené. 
Dátum vyvesenia: 
Dátum zvesenia: 
~~ ~-['; ;~~·":-:)Y 
]',.; "_; ":;::~·:<· .:rc~d 
I -l ~:.;.,: :•. :~, ,: . ; :~ 
OlW ;J l F i Z E š O v· 
. l-
Telefón: 
051/3214117 
e-mail: 
dane@velkysa 
ris.sk Bankové spojenie: SK32 5600 0000 0088 0092 3002 
IČO 
00327972 
Váš list čísla/zo dňa 
Vec: 
Verejná vyhláška 
Mestský úrad Vefký Šariš 
Naše číslo: 
dane/2018/3176 
Vybavuje/linka 
Kušnírová 321 4117 
Vel'ký Šariš 
10.07. 2018 
-oznámenie o vyvesení a zvesení 
Mesto Vel'ký Šariš v zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o uložení 
rozhodnuí na 
daň z nehnutel'ností na rok 2018 pre daňovníka: Alexandra 
Bessenyei, 
naposledy bytom Federátov 13, 080 01 Prešov. 
Rozhodnutie č. 1013803112 zo dňa 19.6.2018 a 1020803176 zo dňa 9.7.2018 
sa nachádzajú na Mestskom úrade, v podatel'ni, ul. Nám. sv. Jakuba č. 1, 
082 21 Vel'ký Šariš, v pracovných dňoch od 8.00-11.00, resp. od 12.00 do 15.00 
hod. po dobu 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené. 
Dátum vyvesenia: 
Dátum zvesenia: 
. ~ • l . 
c. :_l 
mWUl PREŠOV 
l-
,.< .:: ·, ·~ . .: ,/ 
doc. Ing:'ftantisekefrtko, CSc. 
· Pnmátor m 
Telefón: 
051/3214117 
e-mail: Bankové spojenie: 
dane@velkysaris.sk SK32 5600 0000 0088 0092 3002 
IČO 
00327972 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)