Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Martin Veselovský, narodený 10.11.1980, Peter Veselovský, narodený 22.09.1978.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

23.07.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestsl<ý úrad Prešov, odbor vnútornej-&. priÍ,l',y,:
1]1, 
. -.>• .. ' 
ohlasov11a pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Oh!asovľía pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dľíom 
23.07.2018 trvalý pobyt 
Martin Veselovský, narodený 10.11.1980 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dúa: 23.07.2018 
l 
l ., 
-/~(~ 
... . .. ... . j..f·····. 
Mgr. Ľudmila Halečková · 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
,;, 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej sptíiV)'''''' :'í'" 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
t) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
23.07.2018 trvalý pobyt 
Peter Veselovský, narodený 22.09.1978 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dľía: 23.07.2018 
J 
~ú<(. 7) 
................................................ >~ .......... . 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra