Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Pavol Šuťak, Michal Šuťak, Kristína Šuťaková

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

24.07.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MestoPrešov
MestskýúradPrešov,odborvnútornejspťáv~e;!.:'
ohlasovňapobytu
OZNÁMENIE
o ZRUŠENÍTRVALÉHOPOBYTU
OhlasovňapobytuvPrešovenanávrhvšetkýchspoluvlastníkovbudovyalebojejčastipodl'a
§7ods.1písmof) zákonač.253/1998Z.z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikya
registriobyvatel'ovSlovenskejrepublikyvzneníneskoršíchzmienadoplnkovzrušiladňom
24.07.2018trvalýpobyt
PavolŠut'ak,narodený09.05.1962
(meno,priezviskoadátumnarodeniaobčana,ktorémuboltrvalýpobytzrušený)
MiestomnovéhotrvaléhopobytujeobecPrešov
9K@ZIO@
4Y<2+-')/'+)*0
0'0•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,•••••••••••••'~••••••••••••••••••••••••••••••••
Mgr.LudmilaHalečková
vedúcaoddeleniaklientskehocentra


MestoPrešov
MestskýúradPrešov,odborvnútornej$p!f;~~~l: iir,;~ 
ohlasovňapobytu
OZNÁMENIE
o ZRUŠENÍTRVALÉHOPOBYTU
OhlasovňapobytuvPrešovenanávrhvšetkýchspoluvlastníkovbudovyalebojejčastipodl'a
§7ods.1písmof) zákonač.253/1998Z.Z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikya
registriobyvatel'ovSlovenskejrepublikyvzneníneskoršíchzmienadoplnkovzrušiladňom
24.07.2018trvalýpobyt
MichalŠut'ak,narodený12.10.1989
(meno,priezviskoadátumnarodeniaobčana,ktorémuboltrvalýpobytzrušený)
MiestomnovéhotrvaléhopobytujeobecPrešov
9K@ZIO@
4]F<2+-')/'+)*0
I' / .' -s: (J '(;~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~.o~"•••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••~./...••••••••••••••••••••••••••••••••
Mgr.LudmilaHalečkov~
vedúcaoddeleniaklientskehocentra


MestoPrešov
MestskýúradPrešov,odborvnútornejspr~YX.:ohlasovňapobytu..'.'.',.
OZNÁMENIE
oZRUŠENÍTRVALÉHOPOBYTU
OhlasovňapobytuvPrešovenanávrhvšetkýchspoluvlastníkovbudovyalebojejčastipodl'a
§7ods.1písmof) zákonaČ.253/1998Z.Z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikya
registriobyvatel'ovSlovenskejrepublikyvzneníneskoršíchzmienadoplnkovzrušiladňom
24.07.2018trvalýpobyt
KristínaŠut'aková,narodená13.11.2000
(meno,priezviskoadátumnarodeniaobčana,ktorémuboltrvalýpobytzrušený)
MiestomnovéhotrvaléhopobytujeobecPrešov
9K@ZIO@
4Y<2+-')/'+)*0/~Ú{~( (ď!.~
.....................................................................
.................................. :7L . Mgr.LudmilaHalečkóvá
O@?V><I??@F@HC<EFC@HMLE@BI>@HMK<