Oznámenie o opakovanej dražbe: Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov - 26.03.2018 - Predmetom dražby sú nehnutel'nosti evidované na liste vlastníctva č. 12695, Okresný úrad Prešov katastrálny odbor, okres: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov.

Oznámenie o opakovanej dražbe

27.02.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        v ; V' v 
DRAZOB1~4 SPOLOOVOS1~ a.s. 
Zelinárska 6. 821 08 Bratislava. IČO: 35 849 703 
zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l. oddiel: Sa, vložka: 3070/B 
tel. č. 02/5949 O 121 
zaujem@drazobnaspolocnost.sk 
, v O ZNAMENIE O OPAKOVANEJ DRAZBE 
Zn. 79/2018 
Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovol'ných dražieb v zmysle príslušných 
ustanovení zákona 
č. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch 
a notárskej 
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dobrovol'ných dražbách") zverejňuje na základe návrhu správcu úpadcu, v zmysle ustanovenia § 17 a § 22 zákona 
o dobrovol'ných dražbách nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe: 
A 
Označenie dražobníka: Dražobná spoločnosť, a.s. 
Sídlo: 
Zelinárska 
6, 821 08 Bratislava 
IČO: 35 849 703 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, Odd: Sa, Vl. č.: 3070/B. 
Označenie navrhovateľa: Mgr. Adrián Fabian, správca úpadcu: ROPO SK, s.r.o. "v konkurze", so sídlom 
Duchnovičovo námestie l, 080 Ol Prešov, IČO: 36504424 
Sídlo navrhovatel'a: Tkáčska 2, 080 O l Prešov 
Zapísaný: v zozname správcov MS SR pod 
č. S l 023 
B 
Miesto konania dražby: Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 Ol Prešov-"Salónik I." 
Dátum konania dražby: 26.03.2018 
Čas konania dražby: 13:40 hod. 
Dražba: 
C. 
Predmet 
dražby: 
Opakovaná dražba-3. kolo dražby 
Predmetom dražby sú nehnutel'nosti evidované na liste vlastníctva č. 12695, Okresný úrad Prešov
katastrálny odbor, okres: Prešov, obec: Prešov. katastrálne územie: Prešov a to: 
Pozemky-parcely registra "C": 
parcela č. 617116, výmera: 695 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
parcela 
č. 6171/7, výmera: 532m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
parcela 
č. 617118, výmera: 86m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
parcela 
č. 6171110, výmera: 1187 rn2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
Stavby: 
súpisné č. 11628, na parcele č. 617116, druh stavby: Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, 
popis stavby: 
CENTR.ZDR.SLUŽ.VITAL 
súpisné č. l 1628. na parcele č. 617117. druh stavby: Budova z.dravotníceho a sociálneho zariadenia, 
popis stavby: 
CENTR.ZDR.SLUZ.VITAL s príslušenstvom, ktoré nie je zapísané alebo sa nezapisuje na list vlastníctva a to najmä: plot, kopaná 
studňa, prípojka vodovodu, prípojka kanalizácie, prípojka plynu, prípojka elektrická, spevnená plocha a 
pod. 
Predmet dražby sa draží tak "ako stojí a leží". 
~-----~------------------------------------------------~ 
/ 
' 
' 
lJit,IŽOBNÍ SPOl-O(.'!VOST. a.s. · 
\Predmet dražby sa draží v podiele 1 l 1. 
D 
Opis Prevádzková budova s.č. 11628 na KN č. 617117 
predmetu Predmetom dražby je samostatne stojaca dvojpodlažná budova bez podzemného podlažia. Nachádza sa 
dražby: v priemyselnej zóne Mesta 
Prešov s napojením na ulicu Budovateľská. Budova je postavená na 
rovinatom pozemku v blízkosti vodného toku Torysa s 
možnosťou napojenia na všetky dostupné 
inžinierske siete ako 
je mestský vodovod, kanalizácia a rozvod plynu. Budova je na liste vlastníctva 
zapísaná ako budova pre zdravotníctvo a sociálne zariadenia. Využívanie budovy 
je úplne iné a jedná sa 
o prevádzkovú budovu, využívaná ako dielne a menšie kancelárske priestory na prízemí. V roku 2009 
bolo vydané stavebné povolenie na obnovu a nadstavu jestvujúcej budovy. Tieto práce na obnove a 
nadstavbe do 
dňa obhliadky nehnuteľnosti neboli dokončené. 
Hlavná budova je pôvodne jednopodlažná stavba bez podzemného podlažia. V dobe ohodnotenia je na 
pôvodnej budove nedokončená nadstavba s prístavbou. Nosné konštrukčné prvky sú vo vzdialenosti 
menšej ako l 
Om. Zvislý konštrukčný systém nadzemného podlažia betónový stÍpový montovaný 
systému 
Zipp. Opláštenie je z porobetónových panelov. Zvislá nosná konštrukcia prístavba a 
nadzemného podlažia 
je murovaná. Základy sú ako základové pásy s kompletnými izoláciami. Strešná 
konštrukcia nad druhým nadzemným podlažím je riešená ako sedlová strecha z drevenej konštrukcie. 
Krytina strechy 
je riešená ako oceľová krytina "RUUKI-MONTERREY". Stropná konštrukcia 
nadzcmného podlažia 
je riešená betónovými stropnými panelmi. Stropná konštrukcia il. Nadzemného 
podlažia tvorí konštrukcia krovu so zateplením a opláštením zo sádrokartónových dosiek 
protipožiarných 
"RIG \PS RF". Prístavba k budove bude slúžiť ako schodisko k priestorom druhého 
nadzemného podlažia. 
Schody sú z prostého betónu. Z južnej strany je navrhnuté oceľové točivé 
schodisko, ktoré nie je zrealizované. Stropnú konštrukciu nad IL nadzeinnJ·m podlažím je navrhovaná 
zatepliť tepelnoizolačnými doskami " INSOVER UNIROLL". Celý objekt je zateplený kontaktným 
zatepľovacím systémom na báze polystyrénu hr. l OOmm. Vnútorné priečky sú murované v l. NP aj v 
il.NP. V nadstavbe nie sú dokončené vnútorné omietky. Vnútorné povrchy l. nadzemného podlažia sú 
hladké omietky. Podlahy vo vnútorných priestoroch sú na prízemí v dielňach betónové a v spoločných 
priestoroch sú podlahy z keramickej dražby a z PVC. V ll. NP budú podlahy po dokončení plávajúce 
laminátové, v sociálnych priestoroch budú podlahy z keramickej dlažby. 
Okná sú v celom objekte nové 
drevené zdvojené -europrofily zasklené 
izolačným dvojsklom. Vnútorné dvere sú drevené osadené v 
oceľových zárubniach a v ll. NP budú dvere drevené osadené v drevených zárubniach. Vykurovanie v 
celom objekte 
je ústredné napojené na centrálny zdroj tepla. Kotol ústredného vykurovania je osadený v 
l.NP ako plynový kotol. Na prízemí je funkčné ústredné vykurovanie s osadenými radiátormi. Na 
poschodí sú len rozvody vykurovania. Elektroinštalácia je v celej budove svetelná a v časti prízemie aj 
motorická. V celej budove je rozvod teplej a studenej vody z centrálneho zdroja. Kanalizácia zo 
sociálnych zariadení osobitne pre mužov a ženy 
je odvedená dO mestskej kanalizačnej siete. Na každom 
poschodí boli sociálne zariadenia pre mužov a ženy. 
Sociálne zariadenia na poschodí nie sú dokončené. 
Objekt je napojený na mestský rozvod vodovodu a plynu. 
Budova bola daná do užívania 
podľa predloženého potvrdenia v roku 1980. V čase obhliadky bola 
nedokončená nadstavba a prístavba k pôvodnej budove, ktorá začala na základe stavebného povolenia v 
roku 
2009. Životnosť stavby bola stanovená na 80 rokov. 
Oceľová hala na KN č. 6171/6 
Oceľová hala je postavená vedľa prevádzkovej stavby. Hala je postavená na rovinatom pozemku. 
Oceľová hala je bez opláštenia aje zhotovená z oceľových stÍpov a prievlakov profilu I 500 a I 400. 
Stropná 
konštrukcia je vytvorená z oceľových trapézových plechov vyspádovaná do stredu. Podlaha je 
hrubá betónová. Odkanalizovaná. V objekte hala je len rozvod elektrickej energie. 
Príslušenstvo: 
Plot-oplotenie areálu firmy plotom z vlnitého plechu. 
Kopaná 
studňa. 
Prípojka vodovodu -napojenie objektu na mestský rozvod vodovodu. 
Prípojka kanalizácie-napojenie objektu na mestský rozvod kanalizácie. 
Prípojka plynu-napojenie objektu na mestský rozvod plynu. 
Prípojka elektrická. 
Spevnená plocha. 
Prevádzková budova a oceľový sklad sklady sa a nachádza v katastrálnom území mesta Prešov v 
priemyselnej zóne mesta prístupne z ulice 
Budovateľská. Objekt je s dobrou dostupnosťou do centra 
mest~. ~udova je prístupný s miestnej komunikácie, postavená na rovinatom pozemku s možnosťou 
napojeme na všetky inžinierske siete. V okolí sa nachádza zástavba priemyselnými budovami s 
2 
E. 
prevádzkou bez negatívneho vplyvu na okolie. Dostupnosť k základnej občianskej vybavenosti je do l 
km. Vzdialenosť do centra krajského mesta Prešov je do S min. autom alebo mestskou hromadnou 
dopravou do 
IS min. Orientácia hlavných miestností budovy je na juh a východ. Stavba je zaťažená 
zvýšenou prašnosťou a hlučnosťou z dopravy, vzhľadom na umiestnenie miestnosti. 
Nehnuteľnosť svojím stavebno-technickým prevedením je uspôsobená na účel, na ktorý je v skutočnosti 
využívaná a na aký účel bola projektovaná. 
Prevádzková budova je vlastníkom využívaná. Prízemie je rozdelené na skladovacie priestory, dielne a 
menšie kancelárske priestory. Druhé nadzemné podlažie bude po 
dokončení využívané ako kancelárske 
priestory s menším bytom. 
Pozemky: 
Jedná sa o rovinatý pozemok umiestnený v zastavanom území mesta Prešov v priemyselnej zóne. 
Pozemok je vytvorený štyrmi parcelami. Pozemok je v celom rozsahu oplotený a má možnosť napojenia 
na všetky dostupné inžinierske siete. 
Práva a záväzky Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným 
viaznuce na spôsobom, v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku 
predmete dražb: v dražbe zanikajú a vydražitel' ·nadobudne predmet dražby nezat'ažený právami 
F. 
a záväzkami z t)rchto záložných práv: 
V 6443/2009-Zm!uva o zriadení záložného práva č.000033A/CORP/09/141 pre UniCredit Bank 
. Slovakia,a.s., Šancová l l A,813 33 Bratislava /00686930/ na parc.KN C 
6171/6,6171/7,617118,6171/10 a stavba-centr.zdr.služ.Vital čs 11628 na parc.KN C 6171/6 a 
KNC6171/7; 
V 5406/2010-Zmluva o zriadení záložného práva č.000027A/CORP/10/141 pre Blackside, a.s. 
/48191515/ 
Plynárenská 7/ A, Bratislava na parc.KN C 6171/6,617117,6171/8,617111 O a stavba
centr.zdrav.služba Vital 
čs 11628 na parc.KN C 6171/6,6171/7; 
Z 5571/2017-zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 22.8.2017-5987/17 
V 
6104/20 ll-Zmluva o zriadení záložného práva č.000027E/CORP/l 0/141 pre Blackside, a. s. 
/48191515/ Plynárenská 7/A, Bratislava na parc.KN C 617116,6171/7,6171/8,6171110 a stavba
centr.zdr.služ.Vital 
čs 11628 na parc.KN C 6171/6 a KN C 6171/7; 
Z 5571/2017-zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 22.8.2017-5987117 
Spôsob stanovenia ceny Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 25/2018 zo dňa 
predmet dražby: 06.02.2018. ktorý vypracoval znalec Ing. Milan Vinkler zapísaný v zozname znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky 
v odbore Stavebníctvo, odvetvie 
Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, 
evidenčné číslo znalca 913 77 5. 
Hodnota predmetu: 576.000,-EUR 
G. 
Najnižšie podanie: 400.000,-EUR 
Minimálne prihodenie: 500,-EUR 
H. 
Dražobná zábezpeka: 20.000,-EUR 
Spôsob zloženia 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. 
dražobnej zábezpeky: SK7llll 10000006619894009, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 
a.s. s 
variabilným symbolom 792018 
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby. 
3. Banková záruka. 
4. Notárska úschova. 
Dražobnú zábezpeku nie 
je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 
3 
r-------------·--.... __ " _____ . _____ .. __ " _____ ." ___ ... ---·---------
.,...... 
-·-· -·--------
.-:, i------------
':\ 
.i' 
l 
Doklad preukazujúci 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: l. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. 
Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka 
pripísaná na účet dražobníka, 
1
2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 
3. Originál alebo overená 
kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 
4. Originál alebo overenú kó 
iu dokladu preukazujúceho notársku úschovu. 
Lehota na zloženie Do otvorenia dražby. 
dražobnej zábezpeky: 
Vrátenie dražobnej 
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet 
zábezpeky: účastníka dražby. 
CH~-------~~~~~~~~--~~~~~--~~~~~----~~~~--~~~ 
Spôsob úhrady Vydražíte\' je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka 
ceny dosiahnutej alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. 
vydražením: SK711111 0000006619894009, vedený v Un i Credit Bank Czech Republic and Slovakia a. s. s 
variabilným symbolom 792018 a to do 15 dní odo dňa dražby, v prípade že suma dosiahnutá 
vydražením presiahne 6.640 eur, v opačnom prí ade hneď po ukončení dražby. 
Obhliadka predmetu 
l.termín-07.03.2018 o 10:00 hod. 
dražby: 
Organizačné 
opatrenia: 
J 
Nadobudnutie 
vlastníckeho 
práva 
k predmetu 
dražby: 
Podmienky 
odovzdania 
predmetu 
dražby: 
K. 
2.termín -21.03.2018 o 10:00 hod. 
Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 
02/5949 0126, Po-Pi, 8:00-16:00 hod. V zmysle§ 12 ods. 2 a§ 13 zákona č. 527/2002 Z.z. 
o 
dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný 
umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch. 
Ak uhradil vydražíte!' cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho 
vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je 
vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa 
osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez 
zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie 
o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska 
zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. 
l. 
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá 
dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú 
vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva 
vydražitei'a k predmetu dražby a vydražíte!' prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. 
1 
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať 
predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia 
totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu 
o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci 
vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane 
predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane 
vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne 
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa 
považuje za odovzdanú aj tejto osobe. 
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto 
povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil 
predchádzajúci vlastník, 
majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá 
ich postihla. 
4. 
Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním 
s odovzdaním predmetu dražby. 
Poučenie pod ľa 
§21 ods. 2 až 6 
zákona 
527/2002 Z.z. 
o 
dobrovoľných 
dražbách: l. V prípade, ak sa 
spochybňuje platnosť záložnej zmluvy, alebo ak boli porušené 
ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá 
na svojich právach, požiadať, súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia 
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody 
neplatnosti dražby súvisia su spát.:ltauÍI!l tn:stuéltu činu a zárove!t iJe u uražbu domu alebo 
bytu, v 
ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý 
l_--... 
4 
:\ 
J 
i 
~----
------~ 
L 
pobyt podl'a zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky 
a registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade 
je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej 
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 
2. 
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu l. písmena K tohto oznámenia o dražbe, je 
povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru začatie súdneho 
konania. 
3. 
Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podl'a bodu l. písmena K tohto 
oznámenia o dražbe, sú 
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražíte!', predchádzajúci vlastník . i 
a dotknutá osoba podľa bodu 2. písmena K tohto oznámenia o dražbe. 
4. Ak súd 
určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo 
príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom 
istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako 
aj osoba, ktorá má 
k 
predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
Meno a priezvisko notára: JUDr. Martina Mižiková 
Sídlo: Námestie osloboditel'ov 20, 040 O l Košice 
Za dražobníka: (),-, ,., 
V B ' l 
dv U (._' 2_:=:/i<t 
rat1s ave, na .... : ..... 
Pečiatka: 
/ 
11 
/;! 
! 
Podpis: ................................................. .. 
JUDr. Martin Hatara 
Funkcia: prokurista 
Dražobná 
spoločnosť, a.s. 
Za navrhovateľa: 
"'" J '!.-l.{) 
VB t' 
l dv lf'(• /UJ' 
ra IS ave, na ........ ~ .. 
Funkcia: správca úpadcu 
ROPO SK, s.r.o. "v konkurze" 
5 
~ 
t 
! 
OSVEDČENIE 
o pravosti podpisu 
Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčuiem oravosť oodoisu: M!fr. A.rlri!ln Fabian, dátum 
narodenia· _. -, ---------,~j) totožnosť som zistil(a) 
zákonným spôsobom, spôsob zistenia to-tožnosti: platný doklad totožnosti 
-úradný doklad: Občiansky preukaz, 
séria a/alebo 
číslo Jrý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených 
podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 139113/2018. 
Prešov dňa 20.2.2018 
Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 
1:1ťi~
1
n 
................................ :·:·"·;"· ?/ 
uzana MatlJOVa 
pracov. íčka poverená notárom 
/ 
k.-: 
,<'-= 
~' . 
... -:;-"", 
i\ ~~ 
PR."é~~·~i 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)