Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 3241/1 o celkovej výmere 122,88 m2, z toho na jednotlivé prístrešky pripadá výmera 15m2 , 15m2, 22,32 m2, 15m2, 20,28 m2, 20,28 m2 a 15m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod prístreškami v lokalite ul. Levočskej.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

26.07.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.1/2012, 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 4/2016 
zverejňuje 
podľa ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 3241/1 o celkovej výmere 122,88 m
2, 
z toho na 
jednotlivé prístrešky pripadá výmera 15m
2, 
15m
2, 
22,32 m
2, 
15m
2, 
20,28 m
2, 
20,28 
m
2 
a 15m
2 
zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za 
účelom 
majetkovo-právneho usporiadania pod prístreškami v lokalite ul. Levočskej 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 
01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s 
označením 
"Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 17/2018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN 
mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, 
!. j. 9 €/m
2 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v 
Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. 
Zuzana Helou, č. tel.: 051/3100229). 
l l 
t L ľ~t_( 
JUDr. Miroslav Maka"'a 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)