Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 3241/1 o celkovej výmere 122,88 m2, z toho na jednotlivé prístrešky pripadá výmera 15m2 , 15m2, 22,32 m2, 15m2, 20,28 m2, 20,28 m2 a 15m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod prístreškami v lokalite ul. Levočskej.

26.07.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)