Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu: byt č. 38 na 7. poschodl v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostějovská č. 93, Prešov, k.ú. Prešov na parc. 9310/308 CKN a spoluvlastnlcky podiel 60/2520 na spoločných častiach a zariadeniach domu, zaplsaný na LV č. 10781 k.ú. Prešov.

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

02.08.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ~2018 Document 
Obchodný vestnlk 145/2018 a reštrukturalízácie 
--
K055033 
a priezvisko dlfnika/upadcu: Bača 
Sodlo/Bydilsko 

narodenia dlžnika/upadcu: 

meno a pnezvosko správcu JUDr. Jozef Tarabták 
dio správcu: Hlavné 13, 080 

značka správcovského 10dK 105/2017 
Pnslušný konkurzny súd: 
Sposova značka sudneho spisu: 
Okresný súd Pre!ov 

Deň vydania: 30.07.2018 
Druh podan oa· súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu 
JUDr. Jozef 
Tarabčék, so sídlom 13, Prešov, správca úpadcu František Bača, Prostejovská 6323/93, 080 
v konani vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k. 10dK 10512017, podra §167o, ods. 1 ZKR č. 
7/2005 za primeraného poufoba č. 527/2002 speňaženie majetku úpadcu formou dratby. 
Dražobník : JUDr. Jozef Tarabták, Hlavná 13. Prešov, správca na základe uznesenia OS č. k. 1 Od K 105/2017 
zo 7.9.2017 zverejnené v OV č. 174/2017 dňa 12.9.2017 
Navrhovateľ dražby : JUDr. Jozef Tarabčák, Hlavná 13, Prešov, správca úpadcu František Bača, Prostejovska 
6323193, 
Označenie dratby : štvrté dražba 
Miesto konania dražby: 
kancelária správcu -Hlavná 
Dátum konania dražby : 14.9.2018 

otvorenia dražby : 10.00 hod. 
Vs
tup na dražbu : 09.30 hod 
Priebeh 
dražby bude overovať: JUDr. Ján Marušin, notár, so sidlom Slovenska 69, 080 
Označenie predmetu dražby : 
sup. pol. 1 byt č. 38 na 7. poschodl v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. ProstAjovská č. 93, Prešov, k.ú. Prešov na parc. 
9310/308 a spoluvlastnlcky na spoločných častiach a zariadeniach domu, zaplsaný na LV č. 10781 
k.ú. Prešov 
sup. pol. 2 spoluvlastnícky na pozemku-parc. 9310/308 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
375m2. zapísaný na LV č. 10954 k.ú. Prešov 
Maje
tok sa spel\aiujo ako celok 
Opis predmetu dražby : 
Ide o byt na 7. poschodí bytového domu súp. č. 6323. na ProsteJOvskeJ ulici na sídlosku 111. katastrálne územie Prešov, 
postavený na 
parcele č. 9310/308. Bytový dom ma 1 O nadzemnych podlaží a 1 samostatný vchod (vežiak). V pri zemi sa 
nachádzajú povnlčné priestory, spoločné priestory a zariadenia domu. Na každom ďalšom nadzemnom podlažl sa 
nachádza 
6 bytov. Dom je zo panelovej konštrukčnej sústavy. je na železobetónových zakladoch. Zvislé 

sú panelové, stropy železobetónové, strecha plochá s PVC konštrukcie z pozinkovaného 
plechu. Vnútorné 
úpravy povrchov spoločných priestorov sú z vápenných omietok. Vstupné dvere do bytového domu sú 
plastové s presklenfm. Vykurovanie bytového domu 
a ohrev teplej vody je z centrálnej je 380V 
a 220V. Dom má Bytový dom je napojeny na verejné rozvody inžinierskych sieti, vrátane káblovej televlzie. 
Rozvody 
jednotlových stúpačiek su v šachtách. Rozvody telefónov a káblovej televlzie sú v lištách PVc. Jednotlové 
podlažia sú komunikačne prepojené železobetónovým schodiskom a 2 vyfahmi. Bytový dom bol v roku 2014 
rekonštruovaný -boli osadené nové plastové okna v spoločnych priestoroch, nové vstupné plastové dvere, keramické 
dlažby v spoločnych priestoroch. nové výt'ahy, nové Inštalačné rozvody (vodovod, kanallzécia, strešná krytina 
s klampiarskymi konštrukciami a zateplenie fasády bytového domu. Bytový dom bol do užívania v roku 19n. 
Samotný ohodnocovaný byt bol postupne rekonštruovaný a modemlzovaný nové plastové okná, čiastočne nové 
povrchové úpravy 
podláh, a stien. nové vybavenie kúpeľne, WC a kuchyne (2012). Byt má panelové jadro so 
hupa;/lwww.jusuce.gov.tk/PortaiAppiObchodnyVeslnik/Formular/FO<mularDotaiiHtml.llp<?ldFormulaf"'1927842 1/3 
30. 7 2018 
a WC. V je ocefová smaltovaná valia a keramické s pákovými nerezovými 
vodovodnými batériami, 
keramický obklad stien a keramická WC je kombi záchodová misa a podlaha. V 
kuchyni je plynový sporák s elektrickou a digestorom, nerezový drez s pákovou vodovodnou batériou a keramický 
obklad stien okolo kuchynskej linky. je plávajúca laminátová podlaha, v ostatných izbách. v kuchyni a v 
predsieni 
sú PVC podlahy. Byt má stierkové omietky. V byte je ústredné vykurovanie s panelovými radiátormi. Plastové 
okna s horizontálnymi žahlzlami orientované na juhozápad (2 Izby), resp. na severozápad (1 izba a kuchyňa). V 
predsieni je vstavaná skriňa. 
Byt pozostáva z 3 izieb a príslušenstva, ktoré tvori kuchyňa, predsieň, k?pelHa, WC, a pivnica nachádzajúca sa v 
prízemí objektu. ktorej výmera 
je započítaná do výmery podlahovej plochy bytu. Byt nemá loggiu. Vypočítaná podlahová 

bytu je 60,00 m2. Dispozičné rie§enle bytu a jeho vybavenie je uejmé aj zo schematického pôdorysu a z 
fotodokumentácie v 
prllohe znaleckého posudku. 
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastnictvo na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a 
to v podiele 
60/2520. Byt je dobre udržiavaný a je v dobrom technickom stave. 
Práva a záväzky na predmete dražby : 
• č. 10781 k.ú. Prešov a LV č. 10954 Prešov su na predmete dražby ťarchy· zálotné v 
prospech 
Všeobecnej úverovej banky. zmluva o zriadeni záložného práva č. Z 1488215, V a na LV č. 10781 
k.ú. Prešov aj záložné právo podla § 15 ods. 1 zák. 182/93 Z.z. 
-v byte býva úpadca s manželkou a dcéra s vnučkou úpadcu 
Cena 
predmetu dražby : 70.200,00 pričom cena nehnuternosti je určená ZP č. 50/20t7 znalca Ing. vara, 
zaprsaný v zozname 
znalcov evidenčné číslo znalca 

podanie: 70.200.00 € s možnosťou znfženia o 6% (maximálne 3x 6% na najnižšie podanie 57.564,· €) 
Minimálne prlhodonlo : 1.000,00 € 
Dratobná zábezpeka : 7.000,00 € 
Spôsob zábezpeky : 
Na bankový 
účet č.ú. SK12 1111 0000 v UniCredit Bank pob. Prešov. najneskôr v de~ pred dňom 
konania dražby. Dokladom o zloženi dražobnej zábezpeky je originál prlkazu na úhradu vo výške dražobnej zábezpeky. 
pričom suma musi byť prlplsaná na účet dratobnlka najneskôr dell pred dl\om konania dražby. Dražobnú zábezpeku nie 
je možné zložiť v hotovosti do pokladne ani Iným spôsobom (platobnou kartou a šekom). 
Lehota na zložen lo dražobnej zábezpeky : naJneskôr v deň pred dňom konania dmžby 

dražobnej zábezpeky : do 5 pracovných dni po skončeni dra2by. VydražotefoVl sa drúobná zábezpeka 
nevracia, 
ale sa započlla na úhradu ceny dosiahnutej dmžbou. 
Sp
ôsob úhrady ceny dosiahnutej vydraženim: Najneskôr do 10 odo dlla konania dražby na účet dmžobnlka 

predmetu dražby : 
dňa : 5.9.2018 o 14.00 hod. 
dňa; 11.9.2018 o 14.00 hod. 
po dohode s 
dmtobnlkom, po oznámeni o záujme o obhliadku dražobnikovi na elektronickú adresu 
tarabcak@centrum.sk, v ktorom uvedie aj telefónne 
číslo na spätný kontakt alebo na 
č.t. 051n598331-2. 
Organizačné opatrenia dra!by (§5, §20 ods. 2 zákona) : 
Účastnfci dražby mOžu byt' iba osoby splflajúce zákonné podmienky podla § 5 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovorných 
dražbách, ktoré pred 
začatím dražby predložia dražobníkovi : 
a) doklad totožnosti 
b) doklad o 
zloženi zábezpeky 
htlpo:/lwww,jusUce.gov.sl(IPCWJIApp/ObohodnyVoslnlk/Formular/FonnularDolaiiHtml.aep•?ldFonnular-1927842 2/3 
30 7. 2018 Document 
c) čestné prehlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 52712002Z.z. o dobrovoľných 
dražbách 
d) ak ide o právntokú osobu -úradný 
výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého vyplýva, kto je oprávnený konať v jej 
mene. nie 
stali l ako Jeden mesiac. ak ide o fyzickú osobu-podnikatera. výpis zo tR. nie staräf ako jeden mesiac 
e) v prípade 
zastupema splnomocnenie s úradne overenYm podpisom zastupeného 
účastnika, z ktorého bude výslovne oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe 
f) čfslo účtu dra~ite>a pre prípad neúspešnosti v dražbe na vrátenie zloženej zábezpeky 
Zmarenie 
draiby : 
Neuhradenrm ceny vydraženého predmetu dražby vydražiterom 
v lehote určenej dražobnlkom po udelenf priklepu, 
dražobná zábezpeka zložená takýmto dražitelom v celom rozsahu prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná 
pokuta a nevracia sa. 
Nadobudnutie vlastníckeho 
práva k predmetu dratby : 
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydratitera udelením príklepu po súčasnom riadnom uhradenl ceny 
dosiahnutej vydraženlm. Dražobnik zabezpeči záp1s pre vydražiteľa v príslušnom katastri 
Podfa §167r) ods. 2 ZKR oprávnená osoba sú súhlasom dlžnika právo vykúpil' majetok z konkurznej podstaty za 
cenu 
dos1ahnutú na dražbe do 10 dni od skončenia dražby. takom prípade vtastnlcke právo vydražiteľ nenadobudne a 
zaplatenú zábezpeku a 
oanu dosiahnutú vydražením správca vráti do 1 O dni. 
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydraflterovl : 
Dralobnlk odovzdá vydražiteľovi po úhrade ceny dosiahnutej vydražením osvedčený odpis notárskej zápisnice, záznam 
o odovzdan! predmetu dražby, a to najneskôr do 
desať (10) dnf odo dňa úhrady celej ceny dosiahnutej vydražením, v 
sidle dražobníka. 
Poučenie (podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 52712002 o dobrovofných dražbách) : 
1. 
V zmysle §92 ods. 6 ZKR, podla ktorého sa primerane použije zák. 52712002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, sa aj 
ust. §21 ods. 2 
at 6 ZoDD použije primerane, preto ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli 
poru&ené tohto zákona, íba oprávnená osoba, ktorá tvrdi, že tYm na svojich právach, mOže 
požtadať súd, aby určtl neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti zaniká, ak sa neuplatní 
do troch mestacov odo dňa príklepu okrem prlpadu, ak dOvody neplatnosti dražby súvis1a so spácha trestného 
čtnu a zároveň Kle o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúd vlastník predmetu drafby v čase 
prlldepu hläsený trvalý pobyt podra osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti 
dražby aj po uplynuli tejto lehoty. 
V spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa taký1o 
rozsudok týka. 
2. 
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podfa predchádzajúceho bodu, je povinná oznámiť príslu~nej správe katastra 
nehnuteľnosti začatie súdneho konania. 
3. 
Účastnlkml súdneho konania o neplatnost' dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražlter, predchádzajúci 
vlastnlk a dotknutá osoba. 
4. Ak 
vydratlter zmaril dražbu alebo ak súd ureil za neplatnú, účinky prlklepu zanikajú ku dňu prlklepu. 
5. Neplatnost 
dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia drafby, ak bolo prfčinou oneskoreného 
začatia dražby konanie inej dražby na tom istom mieste a ak neumožnil predmetu 
dražby, ako a) osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať nadnu obhliadku predmetu 
dražby. 
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej reJ)IJbtlky č. 200/2011 z. o Obchodnom 

o zmene a doplneni niektorých webovom sldle: www.justiee.gov.sk 
1 
3(3 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)