Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Miroslav Olejník, narodený 07.08.1978.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

02.08.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej správy •, 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti pod!' a § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytn občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v 
znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
02.08.2018 trvalý pobyt 
Miroslav Olejník, narodený 07.08.1978 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 02.08.2018 
f 
l 
~"/(r 
........................... 1,.: ......................... . 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra