Prerušenie distribúcie elektriny: K Starej tehelni 5 Prešov, ČOM: 0000263543, EIC: 24ZVS00000256371, K Starej tehelni 12 Prešov. ČOM: 0000265769, EIC: 24ZVS0000026980K, K Starej tehelni 5/A Prešov. ČOM: 0000647639, EIC: 24ZVS0000643842U, K Starej tehelni 9010 Prešov, ČOM: 0000263875, EIC: 24ZVS00000259141 v termíne 9. apríl 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

21.03.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        vo 
Váš list čísla/zo dňa. 
Naše číslo 
Vybavuje· 
Telefón/E-mail 
Miesto/ODtum 
Vážený zákazník, 
l 
2/133690/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/20.03.2018 
2/133690/2018 
MESTOPR50V 
Hlavná 73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: 
K 
Starej tehelni 5 Prešov, ČOM: 0000263543, EIC: 24ZVS00000256371 
K Starej tehelni 12 Prešov. ČOM: 0000265769, EIC: 24ZVS0000026980K 
K Starej tehelni 5/A Prešov. ČOM: 0000647639, EIC: 24ZVS0000643842U 
K Starej tehelni 9010 Prešov, ČOM: 0000263875, EIC: 24ZVS00000259141 
v termíne 
9. 
aprfi 2018 od 07:30 h do 16:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. 
Údržba je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej 
a bezpečnej distribučnej 
sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, 
na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.si< 
l www.vsds.sk 
F +421 
55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s 
Mlynská 31, 042 9ll<ošice 
Slovenská republika 
SpoioOnosť Je čopisanil v Obcho~t>om 
regiStri Uk re•~< ho ,.;du Ko Sie el, 
oddiel Sa. vioiko14111V tCO-36 ~99 361[ DIČ 2022U82997 
:C DPH· SK2U2dU~2~!l/ 
Bankové spOJOn<e Cllll1""k Europ~ plc, 
pobočka "al"on;
nej banky, 
č_ u: 2008480108/8130 
IB AN: SK07 8130 0000 0020 0849 0108 
BIC: CITI SK BA 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)