Oznámenie zámeru na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc.č. KNC 3267/2 o výmere 20m2, zastavané plochy a nádvoria, zapisaného na LV č. 2065, k.ú. Solivar za účelom vytvorenia dočasného parkovacieho státia.

Oznámenie zámeru na priamy prenájom nehnuteľnosti

06.08.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
I)
MESTOPREŠOV
?VLUQKF]5&5?CNE*OZQLNE#?`FNCFDMFVXTBVMYGNMBPHBEFMHBLFQRB:PF`NT
]&/'*())$JRNP\LQBSP]SI[AXQBEUGNQONEXPFMHBBMBJKBEBMHBQLBIFRJNL
LFQRB:PF`NTTVMFMZ?`FNCFDMFVXTBVMYGNMBPHBEFMHBLFQRB:PF`NT]&)'*()*$
?`FNCFDMFVXTBVMYGNMBPHBEFMHBLFQRB:PF`NT]&-'*()+B?`FNCFDMF
VXTBVMYGNMBPHBEFMHBLFQRB:PF`NT]&,'*()-
VTFPFI^SIF
podl'austanovenia§9aanasl.zák.Č.138/1991Zb.omajetkuobcívznení
neskoršíchzmienadoplnkov
ZÁMERNAPRIAMYPRENÁJOMNEHNUTEl.!NOSTI:
-častipozemkuparc.Č.KNC3267/2ovýmere20m2,zastavanéplochyanádvoria,
zapísanéhonaLVČ.2065,k.Ú.Solivarzaúčelomvytvoreniadočasného
parkovaciehostátia.
C[VLHOFDLHRQWKPP_RSHGNQcKbFHPQW^RQPVMVYDRSHGOHUP[LOVPDDGSHTV<HTUD
?SHaQW%7NDWP[0,%)1))*?SHaQW%>GEQSTRS[WXODLHUMVOHTUD%<DLHUMQWQ&RS[WPH
QGGHNHPKHWYDNHRHPHLQE[NMHTQYPD`HP]O"Neotvárať-priamyprenájom
pozemkupor.č.20/2018"
vtermínedo
16dníodadňavyvesenia
stým,žeponúkanácenanájmuza1m2/roknesmiebyťnižšiaakocenaurčená
vzmysleVZNmestaPrešovČ.9/2011,ktorýmsaurčujúZásadyhospodárenia
anakladaniasmajetkommestaPrešovvzneníneskoršíchpredpisov,t.j.4,40€/m2 
Bližšieinformácieohl'adomprenájmunehnutel'nostibudúposkytnutéprostredníctvom
MsÚvPrešove,Odborusprávymajetkumesta,Majetkovo-právnehooddelenia
(JUDr.ZuzanaHelou,Č.tel.:051/3100229).
r/ 
li..t~(.ď
,t " 
JUDr.MiroslavMakara
vedúciodborusprávymajetkumesta

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)