Oznámenie zámeru na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc.č. KNC 3267/2 o výmere 20m2, zastavané plochy a nádvoria, zapisaného na LV č. 2065, k.ú. Solivar za účelom vytvorenia dočasného parkovacieho státia.

Oznámenie zámeru na priamy prenájom nehnuteľnosti

06.08.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)