Oznámenie zámeru na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc.č. KNC 3133/58 a KNC 3133/57 o výmere 100m2, orná pôda, zapísaného na LV č. 2065, k.ú. Solivar za účelom výstavby vjazdu a výjazdu na parcelu KNC 3133/26 a parcelu KNC 3133/27.

Oznámenie zámeru na priamy prenájom nehnuteľnosti

06.08.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MESTOPREŠOV
H`V_[UOči.IVbod2písmod}VšeobecnezávaznéhonariadeniamestaPrešov
č.9/2011,ktorýmsaurčujúZásadyhospodáreniaanakladaniasmajetkom
mestaPrešovvzneníVšeobecnezávaznéhonariadeniamestaPrešovč.1/2012,
VšeobecnezávaznéhonariadeniamestaPrešovč.6/2013aVšeobecne
závaznéhonariadeniamestaPrešovč.4/2016
zverejňuje
YXNU#K][\KWX^OWRK§9aanasl.zák.č.138/1991Zb.omajetkuobcívznení
neskoršíchzmienadoplnkov
Jb@:DA6CD<6@ICD:Ab=B@A:;AGF:<(!ABEF<4
'jK[\RYX`OVT]YKZM(č.KNC3133/58aKNC3133/57ovýmere100m2,ornápóda,
zapísanéhonaLVč.2065,k.ú.Solivarzaúčelomvýstavbyvjazduavýjazduna
parceluKNC3133/26aparceluKNC3133/27.
Jd]SOVMKSOYX^RWWiYZONUXoRnMOWX^hYXW]T]`KYZONVO\WdSV]WKKNZO[]@O[\K
CZOmX^&;UK^Wd1-&*2**+CZOmX^&BNLXZ[YZd^_VKSO\T]VO[\K&@KSO\TX^X'YZd^WO
XNNOUOWRO^`KUOYOWOSXLdUTO[X`WKjOWfV"AOX\^dZKn'YZRKV_YZOWdSXV
YX`OVT]YXZ(Č.19/2018"
vtermínedo
16dníodadňavyvesenia
stým,žeponúkanácenanájmuza1m2/roknesmiebyťnižšiaakocenaurčená
vzmysleVZNmestaPrešovč,9/2011,ktorýmsaurčujúZásadyhospodárenia
anakladaniasmajetkommestaPrešovvzneníneskoršíchpredpisov,t.j.4,40€/m2
Bližšieinformácieohl'adomprenájmunehnutel'nostibudúposkytnutéprostredníctvom
MsÚvPrešove,Odborusprávymajetkumesta,Majetkovo-právnehooddelenia
(JUDr.ZuzanaHelou,č.tel.:051/3100229).
1
1"4,. IJ 
."JUDr.MiroslavMal<ara
vedúciodborusprávymajetkumesta

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)