Oznámenie zámeru na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc.č. KNC 3133/58 a KNC 3133/57 o výmere 100m2, orná pôda, zapísaného na LV č. 2065, k.ú. Solivar za účelom výstavby vjazdu a výjazdu na parcelu KNC 3133/26 a parcelu KNC 3133/27.

06.08.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)