Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 1225/1 o výmere 55,41m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vysporiadania majetkových vzťahov za účelom zapísania stavby ležiacej na tomto pozemku do katastra nehnutel'ností.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

09.08.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V 
zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 912011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta 
Prešov 
v 
znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č.112012, 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 612013 a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Prešov č. 412016 
zverejňuje 
podľa 
ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a 
doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 1225/1 o výmere 55,41m
2, 
zastavané plochy 
a 
nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vysporiadania 
majetkových 
vzťahov za účelom zapísania stavby ležiacej na tomto pozemku do 
katastra nehnutel'ností . 
Záujemca 
je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej 
obálke s označením "Neotvárať-priamy 
prenájom 
pozemku por. č. 1812018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta 
Prešov v znení neskorších predpisov, t. j. 5,90 €1m
2 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. 
Zuzana Helou, č. tel.: 051/3100229). 
()-----/' 
JUDr~ ara 
vedúci odboru =r~~~ajetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)