Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Jozef Kántor, narodený 02.05.1971, Katarína Kántorová, narodená 26.03.1977, Claudia Kántorová, narodená 05.05.1997, Sofia Kántorová, narodená 08.07.2003.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

07.08.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MestoPrešov
MestskýúradPrešov,odborvnútornejspr~vy
ohlasovňapobytu
OZNÁMENIE
v, , 
OZRUSENITRVALEHOPOBYTU
OhlasovňapobytuvPrešovenanávrhvšetkýchspoluvlastníkovbudovyalebojejčastipodl'a
§7ods.1písmof) zákonač.253/1998Z.Z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikya
registriobyvatel'ovSlovenskejrepublikyvzneníneskoršíchzmienadoplnkovzrušiladňom
07.08.2018trvalýpobyt
JozefKántor,narodený02.05.1971
(meno,priezviskoadátumnarodeniaobčana,ktorémuboltrvalýpobytzrušený)
MiestomnovéhotrvaléhopobytujeobecPrešov
8K@ZIO@
3Y<1).')/'+)*/
/, .: ,-,,-;.: /~ ,_;,L..(_,t-( ( .:(/ .. ) 
..................................................................•......................................... ·······~/··································· 
Mgr.LudmilaHalečková
O@?V><I??@F@HC<EFC@HMLE@BI>@HMK<


MestoPrešov
MestskýúradPrešov,odborvnútornejsprávy.::
ohlasovňapobytu
OZNÁMENIE
v, , 
OZRUSENITRVALEHOPOBYTU
OhlasovňapobytuvPrešovenanávrhvšetkýchspoluvlastníkovbudovyalebojejčastipodl'a
§7ods.1písmof) zákonač.253/1998Z.z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikya
registriobyvatel'ovSlovenskejrepublikyvzneníneskoršíchzmienadoplnkovzrušiladňom
07.08.2018trvalýpobyt
KatarínaKántorová,narodená26.03.1977
(meno,priezviskoadátumnarodeniaobčana,ktorémuboltrvalýpobytzrušený)
MiestomnovéhotrvaléhopobytujeobecPrešov
8K@ZIO@
3Y<1).')/'+)*//./ --r{.lc( .'-- ................................................................. ~< \~ . Mgr.LudmilaHalečková
vedúcaoddeleniaklientskehocentra


MestoPrešov
MestskýúradPrešov,odborvnútornejspdvy'",;,',;"
ohlasovňapobytu
OZNÁMENIE
oZRUŠENÍTRVALÉHOPOBYTU
OhlasovňapobytuvPrešovenanávrhvšetkýchspoluvlastníkovbudovyalebojejčastipodl'a
§7ods.1písmof) zákonaČ.253/1998Z.Z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikya
registriobyvatel'ovSlovenskejrepublikyvzneníneskoršíchzmienadoplnkovzrušiladňom
07.08.2018trvalýpobyt
ClaudiaKántorová,narodená05.05.1997
(meno,priezviskoadátumnarodeniaobčana,ktorémuboltrvalýpobytzrušený)
MiestomnovéhotrvaléhopobytujeobecPrešov
8K@ZIO@
3]"C<1).')/'+)*/
......................................................
............................................... ~ . 
Mgr.LudmilaHalečková
vedúcaoddeleniaklientskehocentra


MestoPrešov
MestskýúradPrešov,odborvnútornejsprávy;'::,
ohlasovňapobytu
OZNÁMENIE
oZRUŠENÍTRVALÉHOPOBYTU
OhlasovňapobytuvPrešovenanávrhvšetkýchspoluvlastníkovbudovyalebojejčastipodl'a
§7ods.1písmof) zákonač.253/1998Z.z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikya
registriobyvatel'ovSlovenskejrepublikyvzneníneskoršíchzmienadoplnkovzrušiladňom
07.08.2018trvalýpobyt
SofiaKántorová,narodená08.07.2003
(meno,priezviskoadátumnarodeniaobčana,ktorémuboltrvalýpobytzrušený)
MiestomnovéhotrvaléhopobytujeobecPrešov
8K@ZIO@
3Y<1).')/'+)*/.', ":.:"
.,/ 
............................................................ ::.~ ~.C .. ~ i~ . Mgr.LudmilaHalečková
vedúcaoddeleniaklientskehocentra